Home About Browse Search
Svenska


Gårdmark Östh, Elsa, 2023. Gestaltningsförslag av Humlets seniorboende för att främja social samvaro utomhus. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Ensamhet är ett utbrett problem bland målgruppen äldre och det psykiska måendet blev generellt
sett sämre under covid- 19 pandemin. Många äldre blev tvungna till social isolering eftersom de
tillhörde en riskgrupp. Det här arbetet syftar till att undersöka hur en utemiljö vid ett seniorboende
kan utformas för att främja äldres psykiska- och fysiska hälsa ur ett socialt perspektiv. Sambandet
mellan utevistelse och hälsofördelar är väletablerat, och det finns olika typer av kvaliteter i en
utemiljö som kan främja äldres hälsa på olika sätt.
Bakgrunden lägger en grund till varför det sociala perspektivet är så pass viktigt för målgruppen,
samt hur utemiljön påverkar våra sociala möjligheter. Syftet med arbetet är därför att implementera
relevanta forskningsresultat i utemiljön vid Humlets seniorboende samt redovisa detta i form av ett
gestaltningsförslag. Uppsatsens metoddel beskriver hur arbetets data insamlats och består av fyra
underkategorier som beskriver metod vid litteratursammanställning, fokusgruppsintervju, arbete vid
den så kallade ”fyra zoner av kontakt med utemiljön”, och QET-analys.
Litteratursammanställningen sammanfattas i punktform som generella riktlinjer som utformas för
att främja äldres psykiska- och fysiska hälsa ur ett socialt perspektiv. Fokusgruppsintervjun
sammanfattas också i punktform som viktiga aspekter att ta vidare i arbetet. Fokusgruppsanalysen
genomfördes med utgångspunkt i en semistrukturerad intervjuguide. Analysmetoden "Fyra zoner av
kontakt med utemiljö” genomfördes med stöd av ritningar över byggnader och utemiljö samt
platsobservationer. QET-analysen redovisas i löpande text under tillhörande rubriker. QET erbjuder
en struktur för hur relation mellan miljö och mål kan studeras.
I stora drag visade resultaten av arbetet att platsen kan målgruppsanpassas på en rad olika sätt.
Platsen behöver bli mer estetiskt tilltalande och tillföra en rogivande atmosfär, den behöver också
kunna fungera som arena för olika typer av sociala och fysiska aktiviteter. Dessutom finns det behov
av rymd i trädgårdsmiljön både i den meningen att det bör finnas plats för större samlingar
människor och att det bör finnas möjlighet till avskildhet. Trädgården behöver dessutom vara
användarvänlig och uppmuntra brukarna till självständighet, detta kan uppnås genom en stödjande
utemiljö med exempelvis räcken och plana markmaterial.
Uppsatsresultaten har använts som utgångspunkt för ett gestaltningsförslag. Uppsatsen innehåller
därmed flera kartor och designförslag som skulle kunna implementeras på den studerade platsen.

,

Loneliness is a widespread problem among the elderly, and the mental health of that group generally
worsened during the COVID-19 pandemic. Many elderly individuals were forced into social
isolation due to being at a higher risk. This essay aims to investigate how an outdoor environment
in a senior housing facility can be designed to promote the mental and physical health of the elderly
residents from a social perspective. The connection between outdoor activities and health benefits
is well-established, and there are various qualities of an outdoor environment that can promote the
health of the elderly in different ways.
The essay introduction sets the foundation for understanding why the social perspective is crucial
for the target group and how the outdoor environment impacts our social opportunities. Therefore,
the objective of this essay is to apply relevant research findings to the outdoor environment at
Humlet's senior housing, and present them in the form of a design proposal.
The methods section of the essay outlines how the data for this project was collected, processed and
analysed for four subcategories: literature compilation, focus group interviews, assessment of the
"four zones of contact with the outdoor environment," and QET analysis. The literature review
provides summarized guidelines aimed at promoting the mental and physical health of the elderly
from a social standpoint. The key aspects derived from the focus group interview are also
summarized in bullet points as important considerations for the project. The focus group analysis
was conducted using a semi-structured interview guide. The analysis method, "Four zones of contact
with the outdoor environment", involved the use of building and outdoor environment drawings, as
well as on-site observations. The QET analysis is presented in continuous text under relevant
headings and offers a framework for studying the relationship between the environment and goals.
In broad terms, the project's results demonstrated that the site can be adapted to meet the needs of
the target group in various ways. The location should be visually appealing and create a calming
atmosphere. It should also serve as a space for diverse social and physical activities. Additionally,
there is a need for both open gathering areas and private spaces within the garden environment. The
garden should be user-friendly, encouraging independence through the inclusion of supportive
elements such as railings and flat ground materials.
The essay results have been used as a point of departure for the garden design. The essay contains
several maps and design suggestions that could be implemented at the studied site.

Main title:Gestaltningsförslag av Humlets seniorboende för att främja social samvaro utomhus
Authors:Gårdmark Östh, Elsa
Supervisor:Bengtsson, Anna and Svensson, Jitka
Examiner:Jansson, Märit
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:miljöpsykologi, hälsoträdgård, seniorboende, 65 +, social samvaro, utomhusmiljö, gestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500642
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500642
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2023 08:01
Metadata Last Modified:19 Aug 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page