Home About Browse Search
Svenska


Linde, Carl and Palmer, Karl, 2023. Lantbrukskooperativ och insatsvaror : en studie om Lantmännens roll i en tid av höga gödningspriser. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Lantbrukare behöver idag hantera stora prisförändringar av insatsvaror som gödning. Under oroliga tider har kooperativ varit en viktig faktor för att öka marknadskraften för lantbrukarna. Ett kooperativ är ett privat företag som ägs av dem som ska nyttja och ta del av företaget. Studien ämnar undersöka kooperativet Lantmännen för att se till vilken grad de kan stötta lantbrukarna i svårare tider och hur de hanterar när priser på gödning skenar. Lantmännen är ett kooperativ med 18 000 medlemmar och är ledande inom jordbrukssektorn. Under studiens gång intervjuades tre lantbrukare som är medlemmar i Lantmännen och 2 tjänstemän inom samma kooperativ. Detta för att få en bild av hur kooperativet arbetar för att lösa de ovannämnda problemen. Studien genomfördes med kvalitativ forskningsmetod, med semistrukturerade intervjuer och innehållsanalyser som sätt för att analysera empirin. De teoretiska ramverken för studien grundar sig i agentteorin, transaktionskostnadsteorin, business to business och corporate governance samt cooperative.

Resultatet av studien visar att Lantmännen idag är ett marknadsinriktat kooperativ men som på grund av sin storlek kan ge bättre priser till lantbrukarna än de konkurrerande gödselförsäljarna. Studien visar dock på att mellan lantbrukarna och Lantmännen är det ett lågt socialt värde för den kooperativa värdegrunden. Relationen mellan parterna beskrivs bättre som en affärsrelation där lantbrukarna handlar med Lantmännen så länge de har det bästa priset.

,

Farmers must now contend with significant price fluctuations for commodities such as fertilizer. Cooperatives have been a significant component in improving farmers' market power during difficult times. A cooperative is a private corporation owned by the people who will utilize and invest in it. The study will look into the cooperative Lantmännen to examine how they might help farmers in difficult circumstances and how they deal with increasing prices for fertilizer. Lantmännen is an agricultural cooperative with 18,000 members and a market leader. Three farmers from Lantmännen and two officials from the same cooperative were interviewed as part of the study. This is to obtain a sense of how the cooperative operates to solve the difficulties described above. The study employs a qualitative research method, with semi-structured interviews and content analyses employed to examine the empirical findings. Agent theory, transaction cost theory, business to business and corporate governance, as well as cooperative, are the theoretical frameworks for investigation.

According to this research, Lantmännen is now a market-oriented cooperative, but because of its scale, it can offer farmers better pricing than rival fertilizer sellers. However, the study reveals that the cooperative value base has a low social value among farmers and Lantmännen. The parties' relationship is better defined as a business partnership, with the farmers trading with Lantmännen as long as they have the best price.

Main title:Lantbrukskooperativ och insatsvaror
Subtitle:en studie om Lantmännens roll i en tid av höga gödningspriser
Authors:Linde, Carl and Palmer, Karl
Supervisor:Hakelius, Karin
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1544
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Kooperativ, Lantmännen, lantbruk & gödning, Cooperative, Lantmännen, agriculture & fertilizer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19318
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19318
Language:Swedish
Deposited On:11 Aug 2023 11:13
Metadata Last Modified:12 Aug 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics