Home About Browse Search
Svenska


Granath, Elisabeth, 2023. Värdepåverkande faktorer i lantbrukskooperativa företag : en studie om medlemmars upplevda värde av skogs- och lantbrukskooperativ. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Majoriteten av Sveriges jordbruksföretag drivs av få personer, vilket till stor del är tack vare den tekniska utvecklingen av maskiner som idag ersätter mycket fysiskt arbete. Sedan år 1990 har antalet jordbruksföretag i Sverige minskat med 39 % till följd av en hård konkurrens från både utlandet och stora bolag nationellt. Det är därmed svårt för mindre jordbruk att överleva vilket förklarar varför storskaligt, mer specialiserat, produktionsjordbruk blivit alltmer utbrett. För att enskilda jordbrukare ska bli mer konkurrenskraftiga kan de öka sina förhandlingsmöjligheter genom att arbeta utifrån en kooperativ affärsmodell som bygger på den demokratiska principen att en medlem har en röst. Det innebär att kooperativet styrs av medlemmarna som i sin tur både nyttjar och äger den kooperativa organisationen. Genom att skogs- eller lantbrukaren innehar ett medlemskap i kooperativet förväntas det ge ett värde. Denna studie syftar till att undersöka vilka faktorer som medlemmar i skogs- och lantbrukskooperativ oberoende av inriktning upplever skapar värde utifrån teorin om socialt kapital.

För att besvara studiens forskningsfråga har en kvalitativ fallstudie med semistrukturerade intervjuer genomförts där totalt tre medlemmar i skogs- och/eller lantbrukskooperativ deltagit. Frågorna utgick från vilka för- och nackdelar de upplever med sitt medlemskap, hur relationen ser ut till andra medlemmar och vilka långsiktiga förväntningar de har på sitt medlemskap.

Resultatet av studien visar att trygghet och tillit är viktiga faktorer för att medlemmarna ska uppleva värde både nu och på lång sikt. Detta genom att få god ekonomisk avkastning och bra avräkningspriser för råvaran. Resultatet visar också vikten av lojalitet hos hela medlemskåren för att uppleva värde och då engagera sig i kooperativet. Resultatet visar att medlemmarna upplever tillit till kooperativet som helhet där medlemmar tillsammans bidrar till den ekonomiska avkastningen som de upplever skapar trygghet. Det var enbart en av de tillfrågade respondenterna som upplevde att denne har en relation till andra medlemmar genom möten och andra fysiska träffar. Samtidigt så visar resultatet på att det finns en stark tillit till kooperativet som helhet och andra medlemmar. Det finns en förväntan om att alla medlemmar ska bidra och göra sitt bästa för att kooperativet ska generera avkastning till sina medlemmar. Relationen mellan medlemmarna i kooperativet kan därmed ses vara viktig för kooperativet, stärka konkurrenskraften och skapa tillit trots att den inte bygger på att medlemmar ses fysiskt.

En slutsats som sammanfattar resultatet av studien är att trygghet och tillit är de faktorer som i störst utsträckning bidrar till att medlemmar upplever värde med sitt medlemskap i skogs- och lantbrukskooperativ. Trygghet i form av ekonomisk avkastning och tillit till kooperativet som helhet och medlemmarna att gemensamt stärka konkurrenskraften. För skogs- och lantbrukskooperativ som helhet är det således viktigt att på lång sikt skapa trygghet utifrån medlemmars behov och visa på kooperativets viktiga roll.

,

Most of Sweden's agricultural companies are run by a few people, which is largely thanks to the technological development of machines that now have replaced the need of physical work. Since 1990, the number of agricultural companies in Sweden has decreased by 39% because of fierce competition from both abroad and large national companies. It is thus difficult for smaller farms to survive, which explains why large-scale, more specialized, production agriculture has become increasingly widespread. For individual farmers to become more competitive, they can increase their bargaining power by working from a cooperative business model based on the democratic principle of one member having one vote. This means that the cooperative is controlled by the members, who in turn both use and own the cooperative organization. By the forester or farmer holding a membership in the cooperative, it is expected to provide value. This study aims to investigate which factors that member of forestry and agricultural cooperatives, regardless of orientation, experience as creating value based on the theory of social capital.

To answer the study's research question, a qualitative case study with semi-structured interviews was conducted in which a total of three members of forestry and/or agricultural cooperatives participated. The questions were based on the pros and cons they experience with their membership, what the relationship looks like with other members and what long-term expectations they have of their membership.

The results of the study show that security and trust are important factors for the members to experience value both now and in the long term. This by getting a good financial return and good settlement prices for the raw material. The result also shows the importance of loyalty among the entire membership to experience value and then engage in the cooperative. The result shows that the members feel trust in the cooperative, where members together contribute to the financial return that they experience creates security. It was only one of the surveyed respondents who felt that he has a relationship with other members through meetings and other physical encounters. At the same time, the result shows that there is a strong trust in the cooperative as a whole and other members. There is an expectation that all members will contribute and do their best for the cooperative to generate returns for its members. The relationship between the members of the cooperative can thus be seen as important for the cooperative, strengthening competitiveness, and creating trust even though it is not based on members seeing each other physically.

A conclusion that summarizes the results of the study is that security and trust are the factors that contribute to the greatest extent to members experiencing value with their membership in forestry and agricultural cooperatives. Security in the form of financial returns and trust in the cooperative as a whole and the members to jointly strengthen competitiveness. For forestry and agricultural cooperatives, it is thus important to create security in the long term based on members' needs and demonstrate the cooperative's important role.

Main title:Värdepåverkande faktorer i lantbrukskooperativa företag
Subtitle:en studie om medlemmars upplevda värde av skogs- och lantbrukskooperativ
Authors:Granath, Elisabeth
Supervisor:Hakelius, Karin
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1541
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Kooperativ, medlemskap, skogsägarförening, lantbrukskooperativ, socialt kapital, Cooperative, membership, forest owners’ association, agriculture cooperative, social capital
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19316
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19316
Language:Swedish
Deposited On:11 Aug 2023 06:36
Metadata Last Modified:12 Aug 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics