Home About Browse Search
Svenska


Ciesluk, Michelle and Legge, Rebecca, 2023. Katters välfärd under behandling av hypertyreos : en enkätstudie. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Hypertyreos är den vanligaste endokrina sjukdomen hos katter. Sjukdomen beror
på sjukliga förändringar i tyreoidea som leder till en ökning av tyreoideahormon
och en ökad ämnesomsättning. Katter med hypertyreos kan få symtom som
polyfagi, viktnedgång, takykardi samt gastrointestinala problem och obehandlad
hypertyreos kan leda till hjärtsvikt, svält och förtida dödlighet. Med behandling via
medicinering, radioaktiv jod, kirurgi och jodfattigt foder kan symtomen ofta
hanteras och i vissa fall kan sjukdomen botas permanent. Behandlingsalternativen
har liknande överlevnadstid men olika fördelar och nackdelar samt varierande
eventuella biverkningar. Vilket behandlingsalternativ som väljs baseras därmed
ofta på andra faktorer såsom kattägarens möjlighet till compliance och ekonomiska
förutsättningar och kattens förutsättningar för att exempelvis medicineras dagligen
eller genomgå en narkos. Syftet med denna studie är att jämföra katters välfärd
beroende på valt behandlingsalternativ samt undersöka kattägares upplevelser kring
delaktighet av val av behandlingsalternativ för att förbättra compliance samt
katternas välfärd i framtiden. För att undersöka detta distribuerades en enkät på
facebooksidor samt via e-post till ägare till katter med diagnosen hypertyreos som
besökt Universitetsdjursjukhuset i Uppsala. Enkäten riktades till kattägare som har
en katt eller har haft en katt de senaste fem åren som behandlats för hypertyreos
med medicin, radioaktiv jod, kirurgi, jodfattigt foder eller avlivning. Enkäten
började med allmänna frågor kring kattens ålder, ras och övriga sjukdomar, följt av
frågor gällande delaktighet kring valet av behandlingsalternativ, specifika frågor
kring behandlingsalternativet, kattens välfärd under behandling och
omvårdnadsåtgärder innan och efter behandling. Resultaten från enkäten stämde
mestadels väl överens med tidigare publicerad litteratur där svaren visade på en
generellt hög välfärd med få symtom efter behandling och ingen signifikant skillnad
mellan de olika behandlingsalternativen. Gällande delaktighet i val av
behandlingsalternativ och compliance kring behandling sågs ingen signifikant
skillnad mellan hur delaktiga kattägarna var i valet av behandling. Kattägarnas val
av behandling baserades främst på vad veterinären rekommenderade och vad de
själv ansåg var rätt behandling för katten. En övervägande del av kattägarna ansåg
inte att de behövt anpassa omvårdnaden för katterna vid symtom på hypertyreos
eller efter behandlingsstart. Av de kattägare som behövt anpassa omvårdnaden var
de vanligaste omvårdnadsåtgärderna anpassad kost och att hålla katten inomhus.

,

Hyperthyroidism is the most common endocrine disease in cats. The disease is
caused by pathological changes in the thyroid that leads to an increase in thyroid
hormone and an increased metabolism. Cats with hyperthyroidism can display
symptoms such as polyphagia, weight loss, tachycardia and gastrointestinal
problems, and untreated hyperthyroidism can lead to heart failure, starvation, and
premature death. When treating the cats with medication, radioactive iodine,
surgery and a low-iodine diet, the symptoms can often be managed and sometimes
the disease can be permanently treated. These different treatment options have
similar survival times but different advantages and disadvantages and different
possible side effects. Which treatment option that the cat owners choose is
therefore often based on other factors such as the cat owner's compliance and
financial circumstances and the circumstances of the cats, if they are able to be
medicated daily or undergo anesthesia. The purpose of this study is to compare
the cats' welfare depending on the chosen treatment and investigate pet owners'
experiences regarding participation in the choice of treatment method to improve
compliance and the cats' welfare in the future. To investigate this, a survey was
distributed on Facebook pages and via email to pet owners of cats diagnosed with
hyperthyroidism who visited University Animal Hospital in Uppsala. The survey
was directed at cat owners who have a cat or have had a cat in the last five years
that has been treated for hyperthyroidism with medicine, radioactive iodine,
surgery, low-iodine feed or euthanasia. The survey began with general questions
about the cats’ age, breed and general health, followed by questions about
participation in the choice of treatment, specific questions about the treatment, the
cats’ welfare during treatment and nursing measures before and after treatment.
The results from the survey were mostly in good agreement with previously
published literature, where the answers showed a generally high welfare with few
symptoms after treatment and no significant difference between the different
treatments. Regarding participation in the choice of treatment and compliance
with treatment, no significant difference was seen between how involved the pet
owners were in the choice of treatment. The cat owner's choice of treatment was
mostly based on the veterinarians recommendation and what they themselves
considered to be the right treatment for their cat. A majority of the cat owners did
not deem that they needed to adapt the care of the cats, neither in case of
symptoms of hyperthyroidism or after starting treatment. Of the cat owners who
needed to adapt the care, the most common care measures were to adapt their diet
and keeping the cat indoors.

Main title:Katters välfärd under behandling av hypertyreos
Subtitle:en enkätstudie
Authors:Ciesluk, Michelle and Legge, Rebecca
Supervisor:Bergh, Anna
Examiner:Redander, Jennie
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:hypertyreos, jodfattigt foder, katt, medicinsk behandling, omvårdnadsåtgärder, radioaktiv jod, symtom, välfärd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19306
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19306
Language:Swedish
Deposited On:10 Aug 2023 11:16
Metadata Last Modified:11 Aug 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics