Home About Browse Search
Svenska


Haggarsson Lewis, Erik and Rosén, Manne, 2023. Landsbygdsföretagen och den gröna omställningen : en studie om företagsutveckling på landsbygden. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I Piteå står företagare inför stora förändringar. I samband med de omfattande investeringar som görs inom ramen av den gröna omställningen förändras de kontextuella faktorer som är avgörande för ruralt entreprenörskap, med andra ord företag som härstammar från platsen och anammar platsens unika resurser och som inte kan flyttas någon annanstans. Dessa förändringar beror på entreprenörskap i det rurala, det vill säga verksamheter som inte nyttjar platsen på samma sätt i sin produktion och marknad, utan har placerats där av andra anledningar, exempelvis för att det är ekonomiskt fördelaktigt. Dessa etableringar påverkar och förändrar lokala företagares möjligheter och utmaningar på platsen.

Ruralt entreprenörskap behövs på platsen bland annat för att öka platsens attraktivitet. Entreprenörskap i det rurala bidrar å andra sidan till en förbättrad kapitalstruktur genom nya affärsmöjligheter och ökade skatteintäkter. Däremot, visar rapporter att företagande inte är en prioritet på platsen. Situationen i Piteå ger därmed upphov till problem. Företagande är centralt för utvecklingen men samtidigt visar rapporter att företagande inte är en prioritet. Detta kräver närmare undersökning. Därför har författarna spenderat två veckor på plats i Piteå för få insikt i hur företagsutvecklingen påverkas av de möjligheter och utmaningar som uppstår i en kontext under kraftig förändring.

Resultaten visar bland annat att myndigheter har en mindre roll i företagsutveckling än vad teorin ger sken av. Detta för att de satsningar som görs inte går i linje med vad företag behöver, vilket är mer dialog, arenor för kunskapsutbyte och lönsamma relationer. Nätverk och inbäddning är viktiga för resurstillgång medan den specifika kulturen, piteandan, som utgör en social resurs, skapar legitimitet och konkurrenskraft till ruralt entreprenörskap. Ruralt entreprenörskap bidrar till platsens attraktivitet vilket i sin tur öppnar upp för industrier att etablera och bidra till en starkare kapitalstruktur på platsen. Däremot, för entreprenörskap i det rurala med sig utmaningar förknippat med kompetensförsörjning för företagare på platsen. För att hantera kompetensbristen måste företagare i stället arbeta med det de har och hitta alternativa inkomstkällor för att utveckla företaget.

Sammanfattningsvis är det centralt för företagsutveckling framöver att det sker mer samverkan mellan olika aktörer på platsen. Formella institutioner har utrymme att själva agera entreprenöriellt i stället för att vara en stödjande funktion. Evenemang ute hos företagen, med företagarnas familjer är en bra startpunkt. Utifrån detta kan lönsamma samarbeten formas vilket gör att ruralt entreprenörskap och entreprenörskap i det rurala kommer närmare varandra för att utveckla företagande på sikt.

,

In Piteå, entrepreneurs are facing significant changes. The extensive investments made within the framework of the green transition are altering the contextual factors crucial to rural entrepreneurship, referring to businesses that originate from the local area and embrace its unique resources, which cannot be relocated elsewhere. These changes are attributed to entrepreneurship in the rural context, which encompasses businesses that do not utilize the location in the same manner for their production and market but have been established there for other reasons, such as economic advantages. These establishments impact and modify the opportunities and challenges for local entrepreneurs in the area.

Rural entrepreneurship is essential for enhancing the attractiveness of the location. On the other hand, entrepreneurship in the rural context contributes to an improved capital structure through new business opportunities and increased tax revenues. However, reports indicate that entrepreneurship is not a priority in the area. This calls for further investigation. Consequently, the authors have spent two weeks in Piteå to gain insights into how business development is influenced by the opportunities and challenges arising in a context undergoing significant transformation.

The study revealed that public entities, such as the municipality and administrative boards, play a smaller role in business development than expected. Their initiatives often do not align with the needs of businesses, such as more dialogue, knowledge exchange platforms, and profitable relationships. Networks and the local culture, known as "piteandan," play crucial roles in resource access, legitimacy, and competitiveness for rural entrepreneurship. While rural entrepreneurship enhances the location's attractiveness and contributes to a stronger capital structure, it also presents challenges related to skills supply. Entrepreneurs must work with what they have and explore alternative income sources to overcome these challenges.

In summary, fostering greater collaboration among different stakeholders is essential for future business development in Piteå. Formal institutions should take on a more entrepreneurial role, and events involving entrepreneurs and their families can facilitate profitable collaborations. By bringing together rural entrepreneurship and the rural context, long-term business development can be achieved.

Main title:Landsbygdsföretagen och den gröna omställningen
Subtitle:en studie om företagsutveckling på landsbygden
Authors:Haggarsson Lewis, Erik and Rosén, Manne
Supervisor:Astner, Hanna
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1519
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Entreprenörskap, landsbygdsentreprenörskap, kontext, inbäddning, landsbygdsutveckling, företagsutveckling, Entrepreneurship, rural entrepreneurship, context, embeddedness, rural development, corporate development
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19299
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19299
Language:Swedish
Deposited On:10 Aug 2023 09:09
Metadata Last Modified:11 Aug 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics