Home About Browse Search
Svenska


Paz Eriksson, Nelly, 2023. Avskogningsförordningens påverkan på svenska energiföretag. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

För att bekämpa global avskogning och skogsförstörelse orsakat av produktion och konsumtion i EU så har den Europeiska kommissionen välkomnat en ny lagstiftning. Den så kallade Avskogningsförordningen införs med syftet att bekämpa klimatförändringarna och reducera påverkan på den biologiska mångfalden, detta genom att förbjuda produkter inom EU som kommer från ställen där avskogning skett. Energiföretag i Sverige använder sig idag av flera typer av biobränslen såsom skoglig biomassa och bioolja som i framtiden kommer att bli reglerade av lagen och därmed göra avtryck på marknaden och dess aktörer.

Syftet med denna studie är att bidra med ökad förståelse om hur EU:s Avskogningsförordning kan påverka energiföretag i Sverige som använder sig av skogliga biobränslen och biooljor. Vidare undersöks hur detta förhåller sig till det valda teoretiska ramverket som består av Porters hypotes, Creating Shared Value samt legitimitetsteorin. studien tillämpar en kvalitativ forskningsmetod med en induktiv ansats där empiriinsamlingen är baserad på semistrukturerade intervjuer med tre organisationer; Energiföretagen, Preferred by Nature och Skogsindustrierna.

Resultatet indikerar på att Avskogningsförordningen kommer leda till att energiföretag måste implementera nya resurser såsom administration, spårbarhetssystem, riskhantering och ny personal för att uppnå lagefterlevnad vilket kommer vara tidskrävande och kostsamt för företagen. Vidare indikerar resultatet att lagen inte kommer att tillföra något ytterligare mervärde för företagen. Detta beror på att kraven som lagen tillför kan bli kostsamma att implementera och därmed kommer inte dessa kostnader kunna väga upp för den inverkan som lagen har på avskogningsproblemet. Däremot kommer energiföretag att lära sig mer om vad för problem som finns i de högriskländerna som de importerar sina resurser ifrån.

,

To fight global deforestation and forest degradation caused by production and consumption in the EU, the European Commission has welcomed a new legislation. The so-called Deforestation Regulation is introduced with the aim of combating climate change and to reduce the impact of biodiversity by prohibiting products in the EU that come from areas where deforestation has occurred. Energy companies in Sweden today use several types of biofuels such as woody biomass and bio-oil which will be regulated by the law in the future and therefore make an imprint on the market and its actors.

The purpose of this study is to contribute with increased understanding of how EU: s Deforestation Regulation can affect energy companies in Sweden that use woody biomass and bio-oil. Furthermore, it investigated how this relates to the chosen theoretical framework that consists of the Porter hypothesis, Creating Shared Value, and the legitimacy theory. The study applies a quantitative research method with an inductive approach where the theory has been collected with semi-structured interviews with three organizations; Energiföretagen, Preferred by Nature and Skogsindustrierna.

In conclusion, the Deforestation Regulation will lead to energy companies having to implement new resources such as administration, traceability systems, risk management and new staff to achieve law compliance, which will be time consuming and costly for the companies. Further, the result indicates that the law will not contribute to any greater added value for the companies. This is because the requirements of the law can be costly to implement and thus these costs will not be able to offset the impact that the law has on the deforestation problem. The energy companies will however learn more about the existing problems that occur in the high-risk countries from which they import their resources.

Main title:Avskogningsförordningens påverkan på svenska energiföretag
Authors:Paz Eriksson, Nelly
Supervisor:Hakelius, Karin
Examiner:Langendahl, Per-Anders
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1521
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK011 Business and Economics Sustainable Development , 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Avskogningsförordningen, bioenergi, miljöreglering, energiföretag, skogliga biobränslen, bioolja, Deforestation Regulation, bioenergy, environmental regulation, energy companies, woody biofuels, bio-oil
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19287
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19287
Language:Swedish
Deposited On:08 Aug 2023 10:36
Metadata Last Modified:09 Aug 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics