Home About Browse Search
Svenska


Sandberg Vilén, Felicia, 2023. Samarbetet för det som är och ska bli : en studie av Etelhems eldsjälar och civila engagemang. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Utvecklingsarbete på en ideell basis anses kunna bidra till att skapa en bra grund för att kunna bo kvar på små orter där statens och kommunens investeringar successivt minskat, och för att förbättra människors generella välmående. Den här studien handlar om civilt engagemang i Etelhem, ett mindre samhälle på Gotlands landsbygd, cirka fyra mil söder om Visby. Huvudfokuset är på eldsjälsaktörer och hur dessa agerar, som gör att de betraktas som eldsjälar. Studien baseras på tre frågeställningar: Hur ser eldsjälarna i Etelhem på sin egen roll och hur uppfattas de av de övriga i lokalsamhället? Vad utmärker de personer som är drivande i det civila engagemanget i Etelhem? Bidrar eldsjälarna till att skapa starkare social samhörighet och kontinuitet i Etelhems civila engagemang? Uppsatsens metoder bygger på intervjuer, observation och en etnografisk promenad. Jag har använt mig av sociologen Anthony Giddens teorier om tillit och modernitet, samt sociologen Ronald Burts koncept kring strukturella hål, för att teoretisera och analysera mitt empiriska material.
Etelhem framstår som ett samhälle med både förmoderna och moderna kännetecken, som fortfarande präglas av nära relationer, uppbyggda runt sociala nätverkskluster. De sociala nätverken och interaktionerna präglar bygden och fungerar som en styrka för relationsbyggande, samt ger invånarna en känsla av dåtida, nutida och framtida kontinuitet. Samhället har också en välfungerande föreningsstruktur och många av invånarna har en hög tillit till varandra. Detta genererar positiva effekter, bland annat i form av starkt samarbete inom och mellan sociala nätverk.
Etelhems lokalsamhälle har många eldsjälar, fler än de tre som studien fokuserar på. De verkar också ha olika styrkor, där de individuella egenskaperna fyller en viktig funktion. Det kan vara egenskaper som att vara en stöttepelare, drivkraft eller idéspruta. En gemensam nämnare identifierades hos studiens tre eldsjälar, vilket var en oräddhet och förmåga att bygga och använda sociala nätverk. Egna reflektioner, baserade på Burts teorier, pekar mot att det skulle kunna göra att eldsjälarna lättare kan uppnå fördelaktiga positioner i sina sociala nätverk. En person som har många sporadiska kontakter har också kontakt till andra nätverk utanför sitt eget. Baserat på det bredare spektrum de får så kan de lättare utveckla ”goda idéer” och snabbt få reda på ny information. Eldsjälarna verkar också för det mesta använda sina fördelar genom att skapa värde för sitt sammanhang i stället för egen vinst.
Problematiken kring eldsjälarna lyfts också. I Etelhem verkar eldsjälarna inte påvisa större oro för utbrändhet. De verkar kunna sätta gränser för sin aktivitet när det behövs och har ett starkt skyddsnät bakom sig genom bygdens generellt starka engagemang och välfungerande föreningsstruktur där alla hjälps åt. Det är viktigt att motverka risken för att eldsjälarna blir för centrala för projekten de är delaktiga i, eftersom det riskerar att göra projekten sårbara. Något som i sin tur påverka kontinuiteten för det civila engagemanget. Det finns risk för att eldsjälen börjar dominerar de projekt de är engagerade i för mycket genom sitt starka driv, vilket riskerar att exkludera andras deltagande. För att få till stånd en långsiktig kontinuitet i de projekt som invånarna själva tar initiativ till är det viktigt att eldsjälarna, som utgör nätverkens och projektens motor, är beredda att dela ansvar och förmå andra personer att också agera.

,

Non-profit developmental work is considered to contribute and create a fortunate foundation for living in small villages where state and the municipality investments successively have decreased, and for improving people’s general wellbeing. This study is about the civic engagement in Etelhem, a smaller society in Gotland’s countryside, about 40 kilometers from Visby. The focus for the study is on the actors that in Swedish are called “eldsjälar” (highly driven individuals) or literally fire-souls in English, and how they act, which causes them to be considered as fire-souls. The study is based on three questions: How do the fire-souls view their own role and how are they perceived by others in the local community? What distinguishes the fire-soul’s actions as a power source in the civic engagement in Etelhem? Do the fire-souls contribute to creating stronger social solidarity and continuity in Etelhem’s civic engagement? The methods for the study include interviews, observation, and an ethnographic walk. I have used the theoretical concepts trust and modernity by the sociologist Anthony Giddens, and the sociologist Ronald Burt’s concept about structural holes for analyzing my empirical data.
Etelhem come across as a society with both premodern and modern characteristics, that still are built of strong and close relationships, created in social network clusters. The social networks and interactions affect the village and function as a strength for building relationships and gives the locals a sense of past, present, and future continuity. The society also has a well-functioning association structure and a lot of the inhabitants have high trust towards each other. This generates positive effects, including strong cooperation in and between social networks. Etelhem’s society also have many fire-souls, more than the three persons this study is focusing on. They also have different strengths, where the individual characteristics are important. These characteristics could include being supportive, being a driving force or being a source for ideas. A common denominator between the three actors in the study was a fearlessness and a capability to build and use social networks. My own reflections, based on Burt’s theories, suggest that this could make it easier for the actors to achieve advantageous positions in their social networks. A person with a lot of non-redundant relationships also has contact with other networks besides their own. Because of this they have a broader view which gives them information faster and makes it easier for them to develop “good ideas”. Fire-souls also often seem to use these advantages for creating value to their network, instead of using it for their own profit.
The study also explores various problems that may be connected to fire-souls. In Etelhem, the fire-souls don’t seem to express worry of burn out. When needed, they can draw a red line for their own commitment to the task and have a safety net by having a generally well-functioning community where everyone supports each other. It is important to mitigate the risk of the fire-souls becoming too central for projects they are involved in, as this makes the project vulnerable. Projects that are too dependent on fire-souls may negatively affect the continuity of the civil engagement. The actors’ risks dominating the projects they are involved in through their strong drive, which may exclude the participation of others. To ensure the long-term continuity of projects initiated by citizens, is it important that the fire-souls, who are the driving force behind the networks and projects, recognize the needs to and are prepared to share responsibility and encourage others to be involved.

Main title:Samarbetet för det som är och ska bli
Subtitle:en studie av Etelhems eldsjälar och civila engagemang
Authors:Sandberg Vilén, Felicia
Supervisor:Bartholdson, Örjan
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne and Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Etelhem, eldsjäl, tillit, strukturella hål, samarbete, civilt engagemang, Gotland
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500630
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500630
Language:Swedish
Deposited On:07 Jul 2023 12:58
Metadata Last Modified:08 Jul 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics