Home About Browse Search
Svenska


Follinger, Linnéa, 2023. Arbetsmiljö och djurvälfärd på små mjölkgårdar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det har setts en tydlig minskning av antalet företag med mjölkkor i Sverige, det är framför allt de
mindre gårdarna som har minskat i antal. Denna minskning skulle kunna påverka Sveriges
livsmedelsförsörjning under krissituationer. En viktig förutsättning för att små mjölkföretagare ska
överleva i framtiden är att det finns en god arbetsmiljö och djurvälfärd på gårdarna. Syftet med
denna studie var att ta reda på hur lantbrukarna upplevde sin arbetsmiljö samt deras definition och
upplevelse av djurmiljön i ett fåtal mindre besättningar. Studien utfördes på sex mindre gårdar i
Jämtland och Uppland. Metoden som användes i detta mastersarbete var kvalitativ med
semistrukturerade intervjuer av lantbrukarna. Svaren från intervjuerna analyserades med en tematisk
analys.
Resultatet från intervjuerna visade att lantbrukarna upplevde att de generellt hade en god
arbetsmiljö. Majoriteten av lantbrukarna hade korna uppbundna, vilket hade en påverkan på både
arbetsmiljön och djurvälfärden. Flertalet av lantbrukarna beskrev god djurvälfärd med välmående
kor som är fina, rena, glada och friska. God djurvälfärd beskrevs även med långlivade och hållbara
kor. Samtliga lantbrukare beskrev att de hade en god djurvälfärd på sina gårdar. Generellt var de
deltagande lantbrukarna i denna studie väldigt positiva till sina liv som lantbrukare. Det fanns dock
vissa faktorer som påverkade lantbrukarna negativt. Dels var det stressen kring det administrativa
arbetet, dels var det påtryckningar utifrån. Lantbrukare beskrev att dessa påtryckningar kom från
mejerierna, myndigheter samt konsumenter och media. Lantbrukarna i studien ansåg även att
djurvälfärden hade en direkt koppling till arbetsmiljön.

,

There has been a clear reduction in number of dairy farms in Sweden, it is mainly the smaller farms
that have decreased in number. This reduction could affect Sweden's food supply during crisis.
Important factors for the survival of small dairy farms in the future is that there are a good working
environment and animal welfare on the farms. The purpose of this study was to investigate how the
farmers experienced their working environment, and their definition and experience of the animal
welfare, at a few small herds in Sweden. The study was carried out on six smaller farms in Jämtland
and Uppland. The method used in this master's thesis was qualitative interviews of the farmers with
semi-structured questions. The answers from the interviews were then analyzed with a thematic
analysis.
The results from the interviews showed that the farmers felt that they generally had a good working
environment. Most farmers had their cows tied up, which had an impact on both the working
environment and animal welfare. Many farmers described good animal welfare with well-kept cows
that are clean, happy, and healthy. Good animal welfare was also described with long-lived and
sustainable cows. All farmers described that they had good animal welfare on their farms. In general,
the farmers who participated in this study were very positive about their lives as farmers. However,
there were certain factors that affected the farmers negatively. Partly, because the stress around the
administrative work, and partly because of external pressures. Farmers described that this external
pressure came from the dairies, authorities as well as consumers and the media. The farmers in this
study also considered that animal welfare had a direct connection to their working environment.

Main title:Arbetsmiljö och djurvälfärd på små mjölkgårdar
Authors:Follinger, Linnéa
Supervisor:Ekman, Lisa and Lingers, Paula
Examiner:Alvåsen, Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:arbetsmiljö, djurvälfärd, mindre mjölkgårdar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19243
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19243
Language:Swedish
Deposited On:07 Jul 2023 12:51
Metadata Last Modified:08 Jul 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page