Home About Browse Search
Svenska


Brink, Carl and Dansk, Moa, 2023. Fastighetsförvaltarens betydelse : en fallstudie om Castellum. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna uppsats utforskar hur kvalitetsledning bidrar till ekonomisk hållbarhet inom fastighets-branschen, med speciellt fokus på fastighetsförvaltarens roll. Genom att granska fastighetsbolaget Castellum, undersöker studien hur beslut, kvalitet och intressenter kan påverka företagets ekonomiska hållbarhet. Studien bygger på tre teoretiska ramar: Intressentteorin, Kvalitetsledning och Beslutsteorin. Intressentteorin hjälper till att belysa betydelsen av olika aktörer i företagets strategiska beslut och utveckling. Kvalitetsledning visar hur rutiner och standardisering bidrar till ständig förbättring, medan beslutsteorin erbjuder insikt i hur företag tar beslut kring ekonomiska mål. Genom att använda en kvalitativ forskningsmetod med en induktiv ansats och en instrumentell fallstudie analyserar studien Castellums investeringsstrategier, deras hantering av osäkerhet och informationsasymmetri, samt hur fastighetsförvaltare arbetar.

Empiriskt material samlades in från Castellums årsredovisning samt från en intervju med Frida Karlsson, som arbetar med företagsstyrning på Castellum. Studiens slutsats visar att kvalitetsledning spelar en väsentlig roll för att uppnå ekonomisk hållbarhet inom fastighetsbranschen. Castellum balanserar intressenternas förväntningar, tar rationella beslut trots den mänskliga faktorn och använder interna processer för kvalitetskontroll, för att säkerställa hög kvalitet och ekonomisk hållbarhet. Fastighetsförvaltarens roll framhävs som central för att upprätthålla fastighetens långsiktiga värde. Genom denna studie ges en djupare förståelse för hur fastighetsförvaltare inom Castellum arbetar för att uppnå ekonomisk hållbarhet samt hur de implementerar kvalitetsledning i sin verksamhet.

,

This paper explores how quality management contributes to financial sustainability in the real estate industry, with a special focus on the role of the property manager. By examining the real estate company Castellum, the study investigates how decisions, quality and stakeholders can affect the company's financial sustainability. The study is based on three theoretical frameworks: Stakeholder Theory, Quality Management and Decision Theory. Stakeholder theory helps to highlight the importance of different actors in the strategic decisions and development of the company. Quality management shows how procedures and standardization contribute to continuous improvement, while decision theory offers insight into how companies make decisions around financial goals. By using a qualitative research method with an inductive approach and an instrumental case study, the study analyzes Castellum's investment strategies, their handling of uncertainty and information asymmetry, and how property managers work.

Empirical material was collected from Castellum's annual report and from an interview with Frida Karlsson, who works with corporate governance at Castellum. The conclusion of the study shows that quality management plays an essential role in achieving financial sustainability in the real estate sector. Castellum balances stakeholder expectations, makes rational decisions despite the human factor and uses internal quality control processes to ensure high quality and financial sustainability. The role of the property manager is highlighted as central to maintaining the long-term value of the property. This study provides a deeper understanding of how property managers at Castellum work to achieve financial sustainability and how they implement quality management in their operations.

Main title:Fastighetsförvaltarens betydelse
Subtitle:en fallstudie om Castellum
Authors:Brink, Carl and Dansk, Moa
Supervisor:Hakelius, Karin
Examiner:Langendahl, Per-Anders
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK011 Business and Economics Sustainable Development , 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Ekonomisk hållbarhet, fastighetsbranschen, kvalitetsledning, fastighetsförvaltare, Economic sustainability, real estate sector, quality management, property managers
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500640
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500640
Language:Swedish
Deposited On:07 Jul 2023 12:30
Metadata Last Modified:18 Aug 2023 07:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics