Home About Browse Search
Svenska


Bergvall, Ida and Wallander, Louise, 2023. Fysisk aktivitet hos hundägare och hundar som deltar i ett gemensamt träningsprogram : förändring av fysisk aktivitetsgrad samt samband mellan uppmätta och skattade värden. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231), Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
794kB

Abstract

En alltmer stillasittande livsstil ses i dagens samhälle, vilket leder till negativa hälsoeffekter hos
både människa och hund. Till följd av detta ses även en ökad mortalitet och metoder för att öka
den fysiska aktiviteten hos människa och hund behöver därför implementeras. Gemensam träning
för hundägare och hund eller ”One Health approach”, som en del studier benämner konceptet, har
visat sig fördelaktigt för både hundägare och hund, men mer forskning behövs. Syftet med den
aktuella studien är därför att undersöka om ett gemensamt träningsprogram för hundägare och
hund kan öka den fysiska aktiviteten hos båda parter. Studien undersökte även hundägarnas
självskattade aktivitetsnivå i korrelation med deras objektivt uppmätta fysiska aktivitet.
Detta arbete behandlar redan insamlad data från pilotstudien “U can move”, där
deltagarna tillsammans med sina hundar fick genomföra ett åtta veckor långt gemensamt
träningsprogram, framtaget av Svenska brukshundklubben (SBK). På SBK:s och Sveriges
lantbruksuniversitets (SLU) webbsidor anmälde sig deltagarna frivilligt via ett
anmälningsformulär. I studieupplägget inkluderades objektiv aktivitetsmätning med accelerometer
för hundägare och hund, samt subjektiv aktivitets- och sömnmätning med loggböcker. Endast data
från vakentid behandlas i detta arbete. Aktivitetsmätningarna delades in i kategorierna;
”stillasittande”, ”lågintensiv fysisk aktivitet”, ”medelintensiv fysisk aktivitet” samt ”högintensiv
fysisk aktivitet”, baserat på specifika gränsvärden. Slutligen sammanställdes aktivitetsmätningarna
till en överblick av hur både hundägarnas och hundarnas fysiska aktivitet förändrats efter
genomfört träningsprogram. Även hundägarnas förmåga att skatta sin egen aktivitetsnivå
studerades. Mann-Whitney U-test användes vid jämförelser av registrerad data.
För den objektivt uppmätta fysiska aktiviteten hos deltagande hundägare och
hundar i studien, syntes ingen statistisk signifikant skillnad mellan den första mätningen och sista
veckan i träningsprogrammet. Däremot sågs i denna pilotstudie, en trend till signifikans för ett
minskat stillasittande hos deltagande hundägare. Hundägarna överskattade sin tid i “högintensiv
fysisk aktivitet” och underskattade sin tid i “lågintensiv aktivitet”. Ingen förbättring sågs av
hundägarnas självskattningsförmåga den sista veckan av träningsprogrammet.
Konklusionen av studien är att inga statistiskt signifikanta förändringar av den
objektivt uppmätta fysiska aktiviteten hos hundägare eller hund kunde ses. Hundägarnas
självskattningsförmåga visade på statistisk signifikant underskattning i kategorin “lågintensiv
fysisk aktivitet”, jämfört med den objektiva mätningen. Fler studier med större studiepopulation
behövs för att dra säkra slutsatser.

,

An increasingly sedentary lifestyle is seen in today's society, which leads to negative health effects
in both humans and dogs. As a result, there is also an increased mortality rate and methods to
increase physical activity of both humans and dogs needs to be implemented. Prescribed joint
training, also described as "One Health approach", has been shown to be beneficial for both dog
owner and dog, but more research is required. The purpose of the study is therefore to examine if a joint training program for dog owner and dog can increase the physical activity of both parties.
The purpose is also to examine the dog owners' self-estimated activity level, in correlation with
their objectively measured physical activity.
This work includes already collected data from the pilot study "U can move",
where the participants together with their dogs participated in an eight-week joint training
program, developed by “Svenska brukshundsklubben” (SBK). On SBK's and the Swedish
University of Agriculture's (SLU) websites, the participants registered voluntarily through a
registration form. The study design included objective activity measurement with an accelerometer
for dog owner and dog, as well as subjective activity and sleep measurement with logbooks.
Only data from hours awake is processed in this bachelor's thesis. The activity measurements were
divided into the categories; "sedentary", "low-intensity physical activity", “moderate-intensity
physical activity" and "high-intensity physical activity", based on specific threshold values.
Finally, the activity measurements were compiled into an overview of how the dogowners' and
dogs' physical activity changed after completing the exercise program. The dog owners' ability to
estimate their own activity levels was also studied. Mann-Whitney U-test was used when
comparing registered data.
Regarding the objectively measured physical activity of participating dog owners
and dogs in the study, no statistically relevant difference was seen between the first measurement
and the last week of the training program. On the other hand, a trend towards significance was
seen in this pilot study, for a reduction in sedentary behavior among participating dog owners. The
dog owners overestimated their time in "high-intensity physical activity" and underestimated their
time in "low-intensity physical activity". No improvement was seen in the dog owners' selfassessment ability the last week of the training program.
The conclusion of the study was that no statistically significant results regarding a
change in physical activity in dog owners or dogs could be seen. The dog owners' self-estimation
ability only showed statistical significance of underestimation in the "low-intensity physical
activity" category, compared with the objectively measurement. More studies with larger study
population are needed to draw firm conclusions.

Main title:Fysisk aktivitet hos hundägare och hundar som deltar i ett gemensamt träningsprogram
Subtitle:förändring av fysisk aktivitetsgrad samt samband mellan uppmätta och skattade värden
Authors:Bergvall, Ida and Wallander, Louise
Supervisor:Smedberg, Klara
Examiner:Bergh, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:accelerometer, ”fysisk aktivitet”, ”gemensamt träningsprogram”, hund, hundägare, hälsa, självskattning, träning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19196
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19196
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2023 09:41
Metadata Last Modified:04 Jun 2024 01:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics