Home About Browse Search
Svenska


Erlandsson, Nike and Vingberger, Julia, 2023. Påverkan av ett gemensamt fysiskt träningsprogram på hundägarens hälsorelaterade livskvalité och kroppskomposition hos både hundägare och hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img] PDF
Full text restricted to: Library staff only
Full text under embargo, will be available 4 June 2024.

874kB

Abstract

Övervikt och fetma är ett ökande problem hos människor och hundar och ofta kan en korrelation ses
mellan hundägarens och hundens hull. Gemensamma träningsprogram för hundägare och hund har
visats kunna stimulera till fysisk aktivitet och därmed ett hälsosammare liv med minskad risk för en
rad olika sjukdomar, en positiv effekt på lyckokänsla och välbefinnande samt minskad depression
och ångest hos människan. Detta kandidatarbete syftar till att undersöka effekterna av ett gemensamt
träningsprogram för hundägare och hund genom enkätfrågor gällande hundägarnas motivation till
fysisk aktivitet och hälsorelaterade livskvalité samt genom utvärdering av hundägarens ”Body Mass
Index” (BMI) och hundens ”Body Condition Score” (BCS).
Totalt inkluderades 22 hundägare med sina hundar i studien. Träningsprogrammet
deltagarna följde var ”Upp och hoppa - Sund med hund” framtaget av Svenska Brukshundklubben,
ett åtta veckor långt program där hundägaren fick välja en målsträcka på 2, 5, 7,5 eller 10 kilometer
som de skulle klara av löpandes med sin hund i slutet av programmet. Före och efter
träningsprogrammet fick hundägarna svara på enkäter angående sin hälsorelaterade livskvalité samt
motivationen till fysisk träning. Både hundägare och hund fick även genomgå undersökningar där
hundägarens BMI och hundens BCS uppmättes.
Resultatet av studien visade inget samband mellan hundägarnas BMI och hundarnas
BCS, varken före eller efter genomgånget träningsprogram. Ingen signifikant skillnad kunde heller
ses för hundägarnas BMI. En tydlig positiv effekt kunde ses på hundarnas BCS där medelvärdet före
träningsprogrammet var 5,1 ± 0,9 och efter 4,7 ± 0,6, en minskning som var signifikant (P = 0,01).
En positiv signifikant förbättring kunde även ses i enkätsvaren angående hälsoblocken som
behandlade begränsningar i dagliga aktiviteter (P = 0,02) och gällande generell hälsa (P = 0,003). I
den avslutande enkäten svarade 86 % av hundägarna att de kände sig mer motiverade till fysisk
träning jämfört med före träningsprogrammet.
Resultaten från den aktuella studien indikerar att ett gemensamt fysiskt
träningsprogram för ägare och hund positivt påverkar delar av hundägarnas hälsorelaterade
livskvalitet samt hundarnas BCS. Dessa fynd kan användas av djurhälsopersonal för att motivera
hundägare till ökad fysisk aktivitet tillsammans med sin hund. I framtida studier vore det önskvärt
med en större studiepopulation, en långtidsuppföljning samt en mer nyanserad mätmetod för att
undersöka hundägarens kroppskonstitution.

,

Overweight and obesity are increasing problems amongst humans and dogs and often a correlation
can be seen between the dog owner's and the dog's body composition. Mutual training programs for
dog owners and dogs have been shown to stimulate physical activity and thus a healthier life.
Physical activity reduces the risk for a number of different physical diseases, depression and anxiety
in humans and gives a positive effect regarding feelings of happiness and well-being. This bachelor
thesis aims to investigate the effects of a mutual training program for dog owners and dogs through
a questionnaire of owners' motivation for physical activity and health-related quality of life and
through evaluation of the dog owner's "Body Mass Index" (BMI) and the dog's "Body Condition
Score'' (BCS).
A total of 22 dog owners and their dogs were included in the study. The training
program the participants followed was "Upp och hoppa - Sund med hund" developed by the Swedish
working dog association, an eight-week long program where the dog owner chose a distance of 2,
5, 7.5 or 10 kilometres which they would aim to run with their dog at the end of the program. Before
and after the training program, the dog owners answered questionnaires regarding their healthrelated quality of life and the motivation for physical training. Both dog owner and dog also
underwent examinations where the dog owner's BMI and the dog's BCS were measured.
The results showed no relationship between the dog owners' BMI and the dogs'
BCS, neither before nor after, the exercise program. No significant difference could be seen on the
dog owners' BMI. A significant positive effect was shown on the dogs' BCS where the mean value
before the training program was 5.1 ± 0.9 and after 4.7 ± 0.6, a reduction that was significant (P =
0.01). Positive significant improvements were seen in the questionnaire responses regarding the
health blocks dealing with limitations in daily activities (P = 0.02) and concerning general health (P
= 0.003). In the final survey, 86% of the dog owners answered that they felt more motivated towards
physical exercise than before the training program.
The results from the current study indicate that a mutual physical training program
for dog owner and dog positively influences some parts of the dog owners' health-related quality of
life and the dogs' BCS. These findings can be used by animal health professionals to motivate dog
owners to increase physical activity together with their dog. In future studies, it would be desirable
to include a larger study population, a long-term follow-up and a more nuanced measurement
method to investigate the dog owner's body composition.

Main title:Påverkan av ett gemensamt fysiskt träningsprogram på hundägarens hälsorelaterade livskvalité och kroppskomposition hos både hundägare och hund
Authors:Erlandsson, Nike and Vingberger, Julia
Supervisor:Söder, Josefin
Examiner:Roman, Erika
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:BCS, BMI, fysisk aktivitet, kroppsammansättning, hälsa, livskvalité, motivation, träningsprogram, övervikt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19189
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19189
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2023 08:13
Metadata Last Modified:05 Jul 2023 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics