Home About Browse Search
Svenska


Ekegren, Martin and Nilsson, Amanda, 2023. Energiintag hos inskrivna katter : en observationsstudie vid ett svenskt djursjukhus. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
751kB

Abstract

”Resting energy requirement” (RER) är den energi som ett icke fastande djur behöver för att
bibehålla energihomeostas i vila. I dagsläget finns en begränsad mängd studier gjorda på katters
energibehov kopplat till RER vid inskrivning på stationärvårdsavdelning. Kattens metabolism
skiljer sig från både människans och hundens då de är strikta karnivorer, vilket medför en oförmåga
att nedreglera proteinmetabolismen vid svält. Inskrivna katter har ofta haft en period av föregående
svält inför inskrivning och kan därför behöva ordineras en lägre andel av dagligt RER för att
motverka följdsjukdomar som exempelvis ”refeeding syndrom” eller leverlipidos. I och med att
katter ofta blir inskrivna på grund av otillräckligt foderintag till följd av inappetens, var syftet med
studien att undersöka hur stor del av sitt dagliga RER katten intar samt beräkna hur intaget motsvarar
ordinerad mängd energi.
Observationsstudien varade fem dagar vid ett svenskt djursjukhus. Med ett
observationsprotokoll undersöktes bland annat fodersort, mängden foder katterna åt, vilken
matningsmetod som användes samt hur många dagar som katten uppvisat ett beteende av minskat
foderintag (inappetensdagar). Det utfördes totalt 42 observationer på 27 katter, där en observation
motsvarade en katt under ett dygn. Åldern för katterna var i spannet från under ett år till 16 års ålder
där medelåldern var 5,2 år. Medelvikten på samtliga katter var 4,1 kg. Efter studietidens slut
bearbetades data från observationerna och katternas energibehov samt energimängderna de intagit
under studiens gång beräknades.
Resultaten från denna studie visade att katter i medeltal ordinerades 55 % av RER under sin
inskrivning vid stationärvårdsavdelningen, men att katterna i medeltal endast intog knappt hälften
av denna energimängd. Av energibortfallet stod personalen (energibortfall till följd av avsiktlig svält
eller missad matning av olika anledningar) för två tredjedelar och det var endast 11 procentenheter
av ordinerad RER som berodde på att katterna inte ville äta, det vill säga att de var inappetenta. Det
framkom att veterinärerna ordinerade signifikant lägre andel RER till katter som varit inappetenta 4
dagar eller mer vilket tyder på att det fanns medvetenhet kring komplikationer som kan uppkomma
vid en kortare period av svält där igångmatningen sker för fort.
För att kunna dra säkrare och generaliserbara slutsatser gällande intag av RER hos katter
inskrivna vid vård- och infektionsavdelningar i Sverige bör fler studier av hur stor andel av RER
som faktiskt intas utföras, samt att studier av olika matningsmetoders påverkan på energiintaget
rekommenderas, för att i framtiden kunna optimera utfodringsrutiner och energiintag hos inskrivna
katter.

,

Resting energy requirement (RER) is the energy that a non-fasting animal requires to keep
energy homeostasis while resting. Currently there are a limited amount of studies that cover feline
energy requirement in a relation to RER for cats hospitalized at a veterinary clinic. The metabolism
of cats differs from humans and dogs as they are strict carnivorous, which contributes to their
inability to decrease their protein metabolism during starvation. Hospitalized cats often have a
period of reduced feed intake owing to inappetence, preceding the hospitalization and may therefore
need to be prescribed a lower percentage of their daily RER to counteract comorbidities such as
refeeding syndrome or hepatic lipidosis. Since cats frequently are hospitalized due to inappetence
this study aims to investigate the proportional intake of daily RER and calculate how the intake
corresponds to the amount of energy prescribed.
The observational study lasted for five days at a Swedish small animal hospital. With a study
protocol essential parameters like type of feed, the amount of feed ingested, what feeding methods
that were used and why cats were hospitalized were examined. There were 42 observations in a total
of 27 cats, where one observation was one cat for a full day. The age of cats ranged between under
one years old, up to 16 years with the average being 5.2 years. The average weight was 4.1 kg. After
the observations all data was processed, and calculations were performed for individual energy
requirements as well as for the amount of energy the cats had ingested during observations.
Results showed that average prescribed percentage of RER was 55% during hospitalization at
the veterinary clinic, but the cats had only ingested on average barely half of the prescribed amount.
The mismatch in overall energy intake depended on two thirds on the clinical staff (loss of energy
as a result of intentional starvation or missed feeding due to various reasons) and only one third, 11
percentage of energy loss in prescribed RER, depended on the cats, e.g. that they did not eat the
served feed and thus showed inappetence. Based on the observations, the veterinarians prescribed
significant lower proportion RER to cats that had been showing inappetence for four or more days
which indicates that awareness around complications associated with feeding after a period of
starvation was present among the veterinarians.
To be able to conclude regarding RER intake in hospitalized cats in Swedish veterinary clinics,
more studies should be performed regarding the actual RER intake and the effect of different feeding
methods on feed intake on order to optimize feeding routines and feeding intake in hospitalized cats.

Main title:Energiintag hos inskrivna katter
Subtitle:en observationsstudie vid ett svenskt djursjukhus
Authors:Ekegren, Martin and Nilsson, Amanda
Supervisor:Söder, Josefin and Fischer, Hanna
Examiner:Smedberg, Klara
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:energi, hospitaliserad, inappetens, infektionsavdelning, inskrivning, katt, matningsmetoder, ”refeeding syndrome”, sondmatning, skål, sprutmatning, vårdavdelning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19181
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19181
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2023 07:47
Metadata Last Modified:04 Jun 2024 01:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics