Home About Browse Search
Svenska


Blomstedt, Moa and Flyman, Emma, 2023. Samband mellan fysisk aktivitet och sömn hos hundägare samt nattvila hos hund : effekter av ett gemensamt träningsprogram. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img] PDF
Full text restricted to: Library staff only
Full text under embargo, will be available 4 June 2024.

756kB

Abstract

Fysisk aktivitet är viktigt för att hund och hundägare ska må bra. Flera studier gjorda på människa
och hund visar att en god fysisk aktivitet ger flera hälsofördelar. Inom humanstudier påvisas även
att fysisk aktivitet ger en bättre sömn som även är en viktig del för måendet. Gällande samsovning
mellan hund och hundägare finns det studier som visar att hundägaren känner ett större psykiskt
välmående när man har sin hund nära. Det finns idag relativt begränsat med studier som undersöker
sömn hos hund.
Denna kandidatuppsats baseras på en pilotstudie där deltagande hundar och hundägare
genomgick ett åtta veckor långt gemensamt träningsprogram, med syfte att undersöka fysisk
aktivitet och sömn. Deltagarnas fysiska aktivitet och sömn mättes med hjälp av aktivitetsmätare.
Första datainsamlingen utfördes veckan innan träningsprogrammets start och den andra under sista
veckan av träningsprogrammet. Hundägarna fick även fylla i enkätfrågor gällande samsovning med
sin hund. I studien inkluderades 16 par, ingen kontrollgrupp fanns. Från aktivitetsmätarna för
hundägarnas fysiska aktivitet sågs ingen statistisk signifikant skillnad mellan första och andra
datainsamlingen för intensitetskategorierna stillasittande, låg-, medel- respektive högintensiv fysisk
aktivitet. Kategorin “stillasittande” hade högst antal uppmätta minuter (medelvärde 623,5 ± 101,6
respektive 588,2 ± 80,4). Det fanns dock en numerär minskning av tiden i kategorin stillasittande.
Trots ett högt uppmätt initialvärde för ”sömneffektivitet” (faktisk sovtid) vid första datainsamlingen
sågs en numerisk ökning vid andra datainsamlingen. För sömnparametern ”uppvaknande” sågs en
numerisk minskning. Ingen statistisk signifikant skillnad kunde dock ses vid jämförelse av
sömnparametrar mellan första och andra datainsamlingen. I studien sågs heller inget statistiskt
signifikant samband mellan tid i medel- och högintensiv fysisk aktivitet och sömneffektivitet, och
ej heller mellan tid i stillasittande och sömneffektivitet. I hundarnas uppmätta fysiska aktivitet sågs
ingen statistisk signifikant skillnad eller tydlig numerisk skillnad mellan första och andra
datainsamlingen för någon av intensitetskategorierna (vila, stillasittande, modifierat stillasittande,
låg-, medel- respektive högintensiv fysisk aktivitet). Studien visade att även hundarna tillbringade
mest tid i ”stillasittande”, och då huvudsakligen i den relativt oetablerade intensitetskategorin ”vila”,
som innebär stillasittande/-liggande med enbart mycket små rörelser.
Enligt svaren från enkäten vid första datainsamlingen var det 87 % som hade sin hund i samma
rum när de sov, men vid andra datainsamlingen var det 94 % vilket visar en liten ökning. Enkäten
visade även att 44 % av hundägarna någon gång eller alltid sov med sin hund i sängen vid den första
datainsamlingen, och detta ökade sedan till 50 % vid den andra datainsamlingen. Enkätsvaren visade
även en numerär minskning av antalet uppvaknanden som orsakats av hunden. I studien sågs inget
statistiskt signifikant samband mellan de hundägare som svarat att de aldrig sov med sin hund
gentemot de hundägare som svarat att de alltid sov med sin hund och antal uppvaknanden på natten.
I denna studie påvisades inga signifikanta samband mellan graden av fysisk aktivitet och
nattsömn hos deltagande hundägare eller nattvila hos deras hundar, studiepopulationens mindre
storlek kan vara en faktor. Studien visade inte något statistiskt signifikant samband mellan
samsovning med hunden och antalet uppvaknanden nattetid, vilket kan tyda på att sömnen inte störs
av att dela säng med hunden. Fler studier med fler deltagare behövs inom detta område och även
studier för att få fram en tillförlitlig algoritm för att kunna mäta hundarnas sömn med
aktivitetsmätare.

,

Physical activity is important for the health of dogs and dog owners. Several studies made on humans
and dogs shows that an adequate physical activity has many potential benefits for their health and
wellbeing. On the human-side, several studies show that physical activity can lead to better sleep
which plays an important role for general wellbeing. Studies about co-sleeping between dogs and
dog owners has shown that dog owners feel a greater psychological wellbeing when sleeping close
to their dog. At this time, there are not many studies conducted about night-time rest in dogs.
This bachelor’s thesis is based on a pilot study, where participating dogs and their
owners went through an eight week-long training program, with the aim to study physical activity
and sleep. The participants' physical activity and sleep were measured with an accelerometer. The
first data collection was done the week before the start of the program, and the second data collection
was done in the last week of the program. The participants were also required to answer a survey
regarding co-sleeping with their dog during the measurement-weeks. There were a total of 16 pairs
of dogs and dog owners included in this study. No control-group was included. The study found no
statistical significance when comparing the data collected from the accelerometers in different
categories from the dog owners regarding their physical activity sedentary, low-, moderate-, and
vigorous physical activity. “Sedentary” was the category that contained the highest number of
minutes (623,5 ± 101,6 respectively 588,2 ± 80,4). There was a numerical decrease in time spent in
“sedentary”. Even though the high value in “sleep efficiency” (actual sleep time), there was a
numerical increase in the second data collection. Results also show a small numerical decrease in
the number of awakenings. No statistical significance could be seen when comparing categories in
the dog owners’ sleep. Results show no statistical significance when comparing data from physical
activity and sleep efficiency, and no statistical significance could be seen when comparing data from
the category “sedentary” and “sleep efficiency”. Regarding the data collected from the dogs in
different categories of physical activity (rest, sedentary, modified sedentary, low-, moderate-,
respectively vigorous physical activity), no statistical significance was found. Results show that the
dogs spent most time in “sedentary”, mainly in the non-established category “rest”, which consists
of sedentary/laying down with only a small amount of movements.
From the survey regarding co-sleeping, 87 % of the participants answered that their
dog slept in the same room as them, always or occasionally during the first week of measure. During
the second week of measure, this answer increased to 94 %. During the first week of measure, there
were 44 % who answered that their dog always slept in the same bed as them, and during the second
week of measure, this number increased to 50 %. Results show no correlations between the dog
owners who answered that they never slept with their dog and the owners who answered they always
slept with their dogs and the number of awakenings during the night.
No statistically significant correlations between physical activity and sleep in dog
owners respectively night-time rest in dogs were found in this study, the small study population
might be one contributing factor. The study showed no statistically significant correlation between
co-sleeping with the dog and the number of awakenings during night-time, which may indicate that
the dog owner's sleep is not disturbed by co-sleeping with their dogs. More studies are needed to
draw any conclusions regarding the subject and to come up with a reliable algorithm for measuring
sleep in dogs with accelerometery.

Main title:Samband mellan fysisk aktivitet och sömn hos hundägare samt nattvila hos hund
Subtitle:effekter av ett gemensamt träningsprogram
Authors:Blomstedt, Moa and Flyman, Emma
Supervisor:Smedberg, Klara
Examiner:Bergh, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:aktivitetsmätare, fysisk aktivitet, hund, hundägare, samsovning, sömn, träningsprogram, vila
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19180
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19180
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2023 07:43
Metadata Last Modified:05 Jul 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics