Home About Browse Search
Svenska


Stenhammar, Kajsa and Sunding, Josefin, 2023. Kattägares förmåga att bedöma katters smärta utifrån videomaterial. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Majoriteten av de katter som lever i Sverige har eller kommer någon gång under sin livstid att
uppleva smärta. En av de grundläggande förutsättningarna för att katter ska ha en god livskvalitet
och bra välfärd är att smärta minimeras och att katterna får den vård de är i behov av. Att detektera
att en katt upplever smärta är komplext och att känna till kattens naturliga beteenden samt beteenden
vid smärtsamma tillstånd är av stor vikt.
Forskning inom ämnet visar att det är svårt att identifiera katters smärttecken då de vanligtvis
endast uppvisar subtila beteendeförändringar som människan kan ha svårigheter att uppmärksamma
eller uppvisar samma beteenden och kroppsspråk som vid rädsla, stress eller oro. Smärta kan uppstå
till exempel vid elektiva operativa ingrepp som exempelvis kastration, eller vid åldersrelaterad
ledsmärta, samt variera i intensitet. Att smärtlindra korrekt är av stor vikt för att minimera onödigt
lidande samt att förebygga att akut smärta utvecklas till kronisk smärta. Både vid akut och kronisk
smärta krävs det att personer som hanterar eller lever med katter har god kunskap om ämnet för att
utföra en så korrekt smärtbedömning som möjligt. Kattägare spenderar mest tid med sin katt och
innehar störst kunskap om sin katts individuella beteenderepertoar.
Syftet med detta studentarbete för en kandidatexamen inom djuromvårdnad var att undersöka
hur väl kattägare kunde identifiera katters smärttecken i ett videomaterial med katter med och utan
smärta. Frågeställningar formulerades för att besvara om smärttecknen kattägarna beskrev
överensstämde med validerade smärtprotokoll, vilka smärttecken kattägarna hade svårast att
detektera samt om kattägarerfarenhet påverkade förmågan att bedöma smärta.
Metoden som användes för att besvara frågeställningarna var en vetenskaplig litteraturöversikt
inom ämnet katt och smärta samt en enkätundersökning som inkluderade tre videor av katter med
respektive utan smärta som spelades in på ett djursjukhus. Litteraturöversikten beskriver akut- och
kronisk smärta hos katt samt smärtbedömning av katt med hjälp av validerade smärtprotokoll.
Enkäten bestod av öppna frågor (utan färdigformulerade svarsalternativ) där kattägare bland annat
besvarade hur väl de uppfattar att de kan smärtbedöma katter samt vilka smärttecken de upplevde
var svåridentifierade. Respondenterna ombads bedöma huruvida katterna i videomaterialet
uppvisade smärttecken eller ej och vad indikationerna till bedömningen var. Enkäten besvarades av
293 kattägare varav 110 slutförde hela, vilkas svar sedan användes i resultatsammanställningen.
Utöver kattägarna smärtbedömde två veterinärer katterna utifrån videomaterialet och fick utgöra en
expertgrupp som ansågs ha smärtbedömt korrekt. Enkätsvaren delades in i kategorier och kattägarna
delades även upp i grupper baserat på kattägarerfarenhet vars smärtbedömning jämfördes med
varandra. Resultatet redovisades sedan med deskriptiv statistik.
Resultatet visade att kattägare besatt kunskap om majoriteten av de smärttecken som omnämns
i validerade smärtprotokoll och kunde identifiera samtliga som expertgruppen identifierat i
videomaterialet. Smärtkatterna i videomaterialet hade visceral smärta och trots att kattägare i störst
utsträckning angett detta som mest svårdetekterad kunde en majoritet av respondenterna identifiera
vilka katter som hade ont. Hur väl kattägarna identifierade huruvida katterna hade ont eller ej hade
samband med erfarenheten av kattägarskap i antal år och katter, där mer erfarna kattägare bedömde
korrekt i störst utsträckning.

,

The majority of cats living in Sweden will at some point during their lifetime experience pain. To
have a good quality of life and welfare, cats need this pain to be minimized and to receive the correct
treatment for their needs. Detecting if a cat is in pain is a complex matter which requires knowledge
about cats’ natural behaviors.
Research shows that cats in pain show subtle behavioral changes which may be difficult to
notice, and might be similar to fear, stress or anxiety. Pain may occur e.g during elective procedures
such as castration, or during age-related joint pain and can vary in intensity. Correct pain relief is
essential to minimize unnecessary suffering and to prevent acute and chronic pain. Those who
handle or live with cats must have good subject knowledge to make the most accurate pain
assessment. Cat owners spend the most time with their cat and have the best knowledge of their cat's
individual behavior.
The aim of this study for a bachelor’s degree in veterinary nursing was to investigate how well
Swedish cat owners could identify cats’signs of pain based on videos of cats with and without pain.
For this purpose, it was investigated if the signs of pain the cat owners discovered could be found
in validated pain assessment protocols, which signs of pain they had difficulties in discovering and
if cat ownership affected the ability to assess pain.
To answer these questions, a scientific literature review regarding cats and pain was used,
together with an on-line survey including three videos of cats with and without pain recorded in an
animal hospital. The scientific literature review describes pain in cats and how validated pain
protocols can be used to assess pain in cats. The survey had open-ended questions (i.e., not multiple
choice) where cat owners answered, inter alia, how confident they were at assessing pain and what
they found difficult. The respondents were also requested to assess whether or not the cats in the
videos were in pain and describe why they thought so. The survey was answered by 293 cat owners
of which 110 completed it. In addition to the cat owners, two veterinarians assessed the cats’ pain
based on the same videos and they formed an expert group that was considered to have assessed
correctly. The answers from the survey were categorized and the respondents were divided into
groups depending on their experience of being cat owners. The result was then reported using
descriptive statistics.
The result showed that cat owners possessed knowledge of several signs of pain mentioned in
validated pain protocols and were able to identify all of the signs that the expert group identified.
The cats that experienced pain in the videos had visceral pain and though the cat owners indicated
that visceral pain was the most difficultto identify, the majority of the respondents correctly assessed
that these cats were in pain. How well the cat owners identified pain correlated with cat ownership.
More experienced cat owners assessed pain correctly to a greater extent than inexperienced cat
owners.

Main title:Kattägares förmåga att bedöma katters smärta utifrån videomaterial
Authors:Stenhammar, Kajsa and Sunding, Josefin
Supervisor:Pedersen, Anja
Examiner:Brunius Enlund, Karolina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:smärtbedömning, smärtprotokoll, smärttecken, kattägare, katt, enkät
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19166
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19166
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2023 05:41
Metadata Last Modified:05 Jul 2023 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics