Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Alexander, 2023. Klimatsäkring av riksintressanta hamnar : en fallstudie om Helsingborgs hamn och dess framtid. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Sveriges näst största containerhamn, Helsingborgs hamn, hotas av höjda havsnivåer vilket kan
leda till att verksamheten med containrar inte kan bedrivas redan år 2035. Detta innebär en
stor risk för störningar i försörjningskedjor och kan få kaskadeffekter på samhället. För att
förhindra detta scenario måste klimatanpassningsåtgärder vidtas. Denna studie syftar till att
undersöka vilka klimatanpassningsstrategier som Helsingborgs hamn måste förberedas för.
Studien ska förmedla och kritiskt diskutera vilka åtgärder staden har utfört, planerar att utföra
samt skulle kunna utföra i framtiden för att säkra Helsingborgs hamn som en samhällsviktig
transportnod mot effekterna av klimatförändringarna.
Helsingborg kommun arbetar främst med två klimatanpassningsstrategier. Den första
involverar användningen av multifunktionella grönstrukturer, vilket skyddar mot
översvämningar och fungerar som vågbrytare, samtidigt som de ökar den biologiska
mångfalden och fungerar som rekreationsområde. Den andra strategin innebär höjning av
befintliga strukturer där grönstrukturer inte är möjliga. Båda dessa strategier är statiska och
överensstämmer inte med de dynamiska strategierna som förespråkas av det teoretiska
ramverket eller av Helsingborgs kommun själva.
För att skydda hamnen mot ökade havsnivåer planerar Helsingborgs hamn att koncentrera sin
verksamhet till den södra hamnen som är klimatanpassad enligt den standard som krävs för
samhällsviktiga verksamheter. De ytor som frigörs kommer att användas till bostadsändamål,
där kommunen kan sälja exklusiva havsnära tomter till skattekraftiga invånare. I södra delen
får hamnen möjligheter till en stor kapacitetsökning, vilket genererar större ekonomiska
intäkter. Därmed kan det anas att det också kan finnas ekonomiska motiv bakom
klimatanpassningsinsatserna.

,

Sweden's second largest container port, the port of Helsingborg, is threatened by increased sea
levels, which could lead to the fact that operations with containers cannot be carried out as
early as 2035. This means a great risk of disruptions in supply chains and can have cascading
effects on society. To prevent this scenario, climate adaptation measures must be taken. This
study aims to investigate which climate adaptation strategies the port of Helsingborg must
prepare for. The study shall mediate and critically discuss which measures the city has carried
out, plans to carry out and could carry out in the future to secure Helsingborg's port as a
socially important transport node against the effects of climate change.
Helsingborg Municipality works primarily with two climate adaptation strategies. The first
involves the use of multifunctional green structures, which protect against flooding and act as
breakwaters, while increasing biodiversity and serving as recreational areas. The second
strategy involves raising existing structures where green structures are not possible. Both of
these strategies are static and do not correspond to the dynamic strategies advocated by the
theoretical framework or by the municipality of Helsingborg themselves.
In order to protect the port against increased sea levels, the Port of Helsingborg plans to
concentrate its operations in the southern port, which is climate-adapted according to the
standard required for socially important operations. The freed up areas will be used for
residential purposes, where the municipality can sell exclusive plots near the ocean to tax-rich
residents. In the southern part, the port gets opportunities for a large increase in capacity,
which generates greater financial income. Thus, it can be assumed that there may also be
financial motives behind the climate adaptation efforts.

Main title:Klimatsäkring av riksintressanta hamnar
Subtitle:en fallstudie om Helsingborgs hamn och dess framtid
Authors:Larsson, Alexander
Supervisor:Vogel, Nina
Examiner:Larsson, Anders and Haaland, Christine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:klimatförändringar, klimatanpassningar, resiliens, hamn, Helsingborg
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19146
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19146
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2023 08:57
Metadata Last Modified:04 Jul 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics