Home About Browse Search
Svenska


Berggren, Karin, 2023. Smittskydd på småskaliga och medelstora kommersiella äggproducerande gårdar i Sverige : med fokus på aviär influensa. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img] PDF
Full text restricted to: Library staff only
Full text under embargo, will be available 29 June 2024.

3MB

Abstract

Högpatogen aviär influensa (HPAI) är en smittsam virussjukdom med hög dödlighet hos fåglar och med potential att infektera andra djur. De senaste säsongerna har stora utbrott skett i Europa bland fjäderfä och vilda fåglar. Enbart i Sverige dog och avlivades över 2,2 miljoner fjäderfä till följd av HPAI vintersäsongen 2020–2021. Goda smittskyddsrutiner ses som en nödvändighet för att för-hindra spridning av viruset till, från och mellan fjäderfä. Samtidigt har intresset för att köpa närproducerade livsmedel från småskaliga gårdar ökat de senaste åren, inte minst inom fjäderfä-sektorn. Kunskapen om hur djurhållningen bedrivs på småskaliga gårdar med äggproduktion i Sverige är relativt begränsad, men studier från andra länder tyder på att mindre gårdar vidtar färre smittskyddsåtgärder än stora. Syftet med studien var därför att kartlägga djurhållningen och smittskyddet på småskaliga och medelstora gårdar med kommersiella värphöns i Sverige för att öka möjligheterna att förebygga framtida utbrott av HPAI i denna produktionsform.
En enkät skickades till personer med mellan 200–18 000 värphöns med frågor om hur djurhållning bedrevs, smittskyddsrutiner kring fjäderfähållningen samt frågor om HPAI och restriktionerna. Resultaten visade att många småskaliga och medelstora äggproducerande gårdar över lag hade rutiner som bidrar till ett bra smittskydd men att det skulle kunna förbättras för att minska risken för HPAI. Flertalet hade kunskap om grundläggande förebyggande åtgärder mot HPAI och näst intill alla kunde tillämpa restriktionen om krav på inomhusvistelse. Dock var flera frågande till när, var och av vilken anledning restriktionerna sätts in samt att många respondenter upplevde att restrik-tionerna kraftigt påverkade djurvälfärden negativt. Sammanfattningsvis stödjer resultaten slutsatser från andra studier om att mindre besättningar tillämpar färre smittskyddsåtgärder än stora, men fler än hobbybesättningar. Den sammanlagda bilden indikerar att svenska myndigheter behöver bli bättre på att nå ut med information till små och medelstora äggproducenter i Sverige om hur smitt-spridning av HPAI kan förhindras. En annan viktig slutsats är att det behövs diskussion mellan äggproducenter och myndigheter för att skapa förståelse och kunna optimera restriktionerna både utifrån ett smittskydds- och djurvälfärdsperspektiv.

,

Highly pathogenic avian influenza (HPAI) is a contagious viral disease with high mortality in birds and with potential to infect other animals. Recently, massive outbreaks have occurred in Europe among poultry and wild birds. In Sweden alone over 2.2 million birds died or were euthanized during the 2020-2021 season. In order to prevent spread of HPAI in poultry, high biosecurity is required on the farms. At the same time, there has been an increase in consumers’ interest in buying locally produced food from small-scale farms, including in the poultry sector. The knowledge of animal management on small-scale farms with egg production in Sweden is limited. Studies from other countries indicate that small farms implement fewer biosecurity measures than large farms. The purpose of this study was therefore to survey the animal management and biosecurity on commercial small to medium-sized egg producing farms in Sweden to increase knowledge as a basis for measures to prevent future outbreaks of HPAI in this sector.
A questionnaire was sent out to producers with 200–18,000 laying hens with questions about animal management, biosecurity measures and HPAI, including the restrictions. The results showed that small to medium-sized egg producing farms overall implement several biosecurity measures, but that biosecurity can be improved to minimize the risk for HPAI. The majority had knowledge in basic preventive measures regarding HPAI and most responders were able to comply with mandatory indoor housing for the laying hens. However, several responders questioned when, where and why restrictions were put in place and multiple participants felt that the restrictions strongly affected the animal welfare negatively. In summary, the results confirm conclusions from other studies that small-scale farms implement fewer biosecurity measures than large farms, but more than backyard poultry. In conclusion, there are indications that Swedish authorities need to improve their work on reaching small to medium-sized egg producing farms with information about how to limit the spread of HPAI. Another important conclusion is the need of discussion between the egg producers and authorities in order to create understanding and be able to optimize the restrictions in a way that considers both prevention of HPAI and animal welfare.

Main title:Smittskydd på småskaliga och medelstora kommersiella äggproducerande gårdar i Sverige
Subtitle:med fokus på aviär influensa
Authors:Berggren, Karin
Supervisor:Jansson, Désirée and Nöremark, Maria and Grant, Malin
Examiner:Sternberg Lewerin, Susanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY009 Veterinary Medicine programme, 330.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:aviär influensa, smittskydd, småskalig, värphöns, äggproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19144
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19144
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2023 08:37
Metadata Last Modified:04 Jul 2023 01:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics