Home About Browse Search
Svenska


Hellström, Elin, 2023. Utfodring av den geriatriska hästen : en enkätstudie om hur hästägare tillgodoser näringsbehov vid åldersrelaterade tillstånd och sjukdomar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Idag blir allt fler hästar äldre vilket kräver att deras ägare är medvetna om vad den äldre hästen har
för behov. Det kräver även att de är medvetna om vilka åldersrelaterade tillstånd och sjukdomar som
är vanliga hos den äldre hästen för att kunna anpassa omvårdnaden och utfodringen därefter. Syftet
med detta examensarbete är därför att undersöka hur hästägare utfodrar sina äldre hästar för att möta
hästens näringsbehov, hur hästägarna anpassar utfodringen till eventuella åldersrelaterade tillstånd
och sjukdomar hos sina hästar och var hästägarna vänder sig för rådgivning gällande utfodring.
Syftet är även att redogöra för den äldre hästens näringsbehov och vanliga åldersrelaterade tillstånd
och sjukdomar kopplat till nutrition.
För att göra detta genomfördes en enkätstudie med kompletterande litteraturundersökning.
Enkätstudien publicerades i Facebookgruppen ”Hästar över 20 år” och riktade sig till hästägare som
hade en häst som var 20 år eller äldre. Av enkäten framkom att de vanligaste rapporterade
åldersrelaterade tillstånden och sjukdomarna var försämrad förmåga att bibehålla hull (38 %),
tandproblematik (37 %), försämrad förmåga att bibehålla muskelmassa (37 %), kolik (22 %), PPID
(11 %) och fång (6 %). För att hjälpa hästen att bibehålla hull hade hästägarna framför allt ökat
mängden grovfoder och börjat ge hästen extra kraftfoder. För att hjälpa hästen att bibehålla
muskelmassa hade hästägarna börjat utfodra hästen med ett foder med högre proteinhalt. De hästar
som hade tandproblematik och behövde anpassad utfodring fick det i form av ett mer lättuggat foder,
antingen ett grovfoder med finare strån eller genom uppblött kraftfoder. De hästar som hade haft
kolik fick extra vatten i kraftfodret och de hästarna som hade PPID och fång utfodrades med ett
foder med låg socker- och stärkelsehalt. Majoriteten av hästägarna hittade råd kring utfodring via
internet och många fick även foderråd från en veterinär.
Studiens resultat är inte representativt för alla äldre hästar i Sverige vilket gör att fler och större
studier behövs för att säkert kunna säga hur svenska hästägare anpassar utfodringen med hänsyn till
åldersrelaterade tillstånd och sjukdomar kopplade till nutrition.

,

Today, more and more horses are living longer which requires their owners to be aware of the
requirements of an older horse. It also requires them to be aware of which age-related conditions
and diseases are common in an older horse in order to adapt the care and feeding accordingly. The
purpose of this thesis is therefore to investigate how horse owners feed their older horses to meet
the horse's nutritional requirements, how the horse owners adapt the feeding to possible age-related
conditions and diseases in their horses and where the horse owners turn for advice regarding feeding.
The purpose is also to account for the older horse's nutritional requirements and common age-related
conditions and diseases linked to nutrition.
To do this, a survey was carried out with a supplementary literature study. The survey was
published in a Facebook group called "Hästar över 20 år" and was aimed at horse owners who had
one or more horses that were 20 years or older. The survey revealed that the most commonly reported
age-related conditions and diseases were impaired ability to maintain body condition (38%), dental
conditions (37%), impaired ability to maintain muscle mass (37%), colic (22%), PPID (11%) and
laminitis (6%). In order to help the horse maintain its health, the horse owners had primarily
increased the amount of roughage and started giving the horse extra concentrate feed. To help their
horses maintain muscle mass, the horse owners had started feeding the horses a feed with a higher
protein content. The horses that had dental conditions and needed adapted feeding received it in the
form of a more easily chewed feed, either a roughage with finer stems or through soaked
concentrated feed. The horses that had colic problems were given extra water in the concentrate feed
and the horses that had PPID and laminitis were fed a feed with a low sugar and starch content. The
majority of horse owners found advice on feeding via the internet and many also received feed
advice from a veterinarian.
The results of the study are not representative of all older horses in Sweden, which means that
more and larger studies are needed to be able to say for sure how Swedish horse owners adjust
feeding with regard to age-related conditions and diseases linked to nutrition.

Main title:Utfodring av den geriatriska hästen
Subtitle:en enkätstudie om hur hästägare tillgodoser näringsbehov vid åldersrelaterade tillstånd och sjukdomar
Authors:Hellström, Elin
Supervisor:Lindroth, Katrin
Examiner:Müller, Cecilia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:fång, hull, häst, kolik, nutrition, PPID, tandproblematik, åldrande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19132
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19132
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2023 07:47
Metadata Last Modified:04 Jul 2023 01:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics