Home About Browse Search
Svenska


Djärf, Lydia and Nilsson, Fanny, 2023. Omvårdnad av geriatriska hundar utifrån förändrade behov associerat med åldrande : en intervjustudie på svenska kliniker. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Geriatriska hundar är en växande patientgrupp som blir alltmer förekommande på svenska kliniker.
De kan drabbas av flera sjukdomstillstånd och är mer benägna att ha en snabb progression av
sjukdomarna vilket gör dem till en extra utsatt och känslig patientgrupp.
Hundens åldrande kan sammanfattas i begreppet canine geriatric syndrome (CGS) vilket
beskriver de fysiska och psykiska förändringar som kan förekomma hos geriatriska hundar. Många
sjukdomstillstånd som kan drabba geriatriska hundar liknar de tillstånd som kan ses på humansidan
och inkluderar bland annat sarkopeni, osteoartrit (OA) och canine cognitive dysfunction (CCD)
vilket kan liknas vid human Alzheimer.
Detta kandidatarbete i djuromvårdnad syftar till att undersöka hur dessa patienter bemöts på
klinik och hur djurägarna blir informerade om geriatriska hundars förändrade behov. Genom
intervjuer med djurvårdare och djursjukskötare som arbetar på svenska kliniker, kombinerat med
granskning av befintlig litteratur undersöks omvårdnadsåtgärder för geriatriska hundar med
nedsättningar i rörelseapparaten, kognition och perception.
Resultaten från intervjuerna visar på medvetenhet bland djurhälsopersonalen om de specifika
behoven hos sagda patientgrupp och en vilja att anpassa vården. Dock utförs inte alltid de
omvårdnadsåtgärder som anses lämpliga enligt befintliga publikationer och anledningarna bakom
detta kan tänkas vara tidsbrist, samt att det saknas standardiserade rutiner för bemötande av dessa
patienter. Tack vare personalens visade engagemang kan det tänkas att det i framtiden kommer att
tillämpas fler åtgärder för att förbättra äldrevården, om tid och resurser för detta sätts in.
Sammanfattningsvis är det av stor betydelse att omvårdnaden av geriatriska hundar anpassas för
att tillgodose de förändrade behov som uppkommer med ökande ålder. Anpassning innebär hänsyn
gentemot fysisk- och psykisk hälsa och att omvårdnaden är lämplig baserat på hundens ålder och
förmåga. Detta arbete visar på vikten av regelbundna hälsokontroller och medvetenhet om sjukliga
förändringar i såväl rörelseapparat som kognition för att främja en god livskvalitet för dessa hundar
under livets slutskede.

,

Geriatric dogs are a fast growing group of patients and they are becoming increasingly common in
Swedish clinics. They suffer from several diseases and are more prone to have a more rapid
progression of disease than in younger individuals, which makes this group of patients more
vulnerable and sensitive than other patients.
Ageing in dogs can be summed up in the term Canine Geriatric Syndrome (CGS) which
describes the physical and psychological changes that can occur in geriatric dogs. Many diseases
are similar to those that affect elderly people and include, among others, Sarcopenia, Osteoarthritis
(OA) and Canine Cognitive Dysfunction (CCD) which can be compared to human Alzheimer’s
disease.
This bachelor thesis in veterinary nursing aims to investigate how these patients are treated in
the clinic and how the pet owners are informed about the changing demands of geriatric dogs. By
interviewing veterinary technicians who work in Swedish clinics, combined with a review of
existing literature, nursing measures for geriatric dogs with impairments in the locomotor system,
cognition and perception are investigated.
The results of this study points to awareness among the personnel of Swedish clinics of the
specific care required for this patient group and a willingness to accommodate their needs. These
nursing measures however, were not always implemented in the daily practices at the clinic. This
might be due to lack of time devoted to nursing and also due to the lack of standardised protocols
for treatment of these dogs. But because of the commitment shown by the staff, it is conceivable
that more measures will be applied in the future to improve care for the elderly, if time and resources
are invested for this.
In summary it is of great importance that the care of geriatric dogs is adapted to accommodate
the changing needs that occur with ageing. Adaptation in care means taking consideration of the
physical and psychological well-being of the ageing dogs and to provide suitable care based on the
abilities and needs of the patient. This study points to the importance of regular check-ups and
knowledge of morbid changes of the dogs and what precautions should be taken to provide good
quality of life for these geriatric dogs.

Main title:Omvårdnad av geriatriska hundar utifrån förändrade behov associerat med åldrande
Subtitle:en intervjustudie på svenska kliniker
Authors:Djärf, Lydia and Nilsson, Fanny
Supervisor:Fischer, Hanna
Examiner:Pedersen, Anja
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:djuromvårdnad, djursjukskötare, geriatrisk, hund, åldrande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19125
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19125
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2023 06:23
Metadata Last Modified:04 Jul 2023 01:08

Repository Staff Only: item control page