Home About Browse Search
Svenska


Bergqvist, Lydia and Björkqvist, Magdalena, 2023. Hästens möjlighet att utföra beteendebehov vid behandling och rehabilitering i hängmatta och på strikt boxvila. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
867kB

Abstract

Ett beteendebehov är ett starkt motiverat beteende hos djur som ställer specifika krav på den miljö
de hålls i, och möjligheten att utföra dessa beteenden är avgörande för djurets välfärd. Den
domesticerade hästen har idag kvar beteendebehov som exempelvis social kontakt, födosök och
möjlighet till fri rörelse vilka alla är en kvarleva från hästens ursprung. En häst som vårdas i
hängmatta utsätts stora begränsningar i möjligheter att få utlopp för bland annat dess behov av
rörelse och möjlighet till socialisering. Syftet med denna studie var att beskriva vilka beteendebehov
hästen har i naturlig miljö och till vilken omfattning dessa beteendebehov begränsas när hästen
vårdas i hängmatta och på strikt boxvila. Studien utfördes genom en enkätstudie med grund i en
litteraturöversikt. Litteraturöversikten identifierade tre beteendebehov: socialisering, födosök och
rörelse. Dessa beteendebehov kan anses essentiella för både hästens fysiska och mentala välmående.
Enkäten skickades ut till hästkliniker i Sverige som erbjuder vård i hängmatta som ett
behandlingsalternativ. Svaren från enkäten visade på att hästar i hängmatta får en ökad tillsyn på
grund av de risker som vård i hängmatta kan innebära. Följaktligen påvisades även att
födosöksbehovet var det enda beteendebehov som kan anses åtminstone delvis uppfyllt för en häst
i hängmatta och en häst på strikt boxvila. Socialiseringsbehovet och rörelsebehovet hos hästar som
vårdas i hängmatta och på strikt boxvila begränsas både genom klinikernas smittskyddsaspekter
samt, för hästar i hängmatta begränsar även utformningen av rehabiliterings-verktyget hängmatta
möjligheten till rörelse. Vidare forskning behövs på specifika beteendebehov hos hästar som vårdas
i hängmatta för att ytterligare kunna fastställa i vilken omfattning hästen påverkas av minskad till
helt begränsad möjlighet att utföra vissa beteendebehov.

,

A behavior need is a strongly motivated behavior in animals that puts specific demands on the
environment they are kept in, and the possibility to perform these behaviors is vital for the animal’s
welfare. The domesticated horse still has remains of behavioral needs for example social contact,
feeding behavior, and the possibility to free movement which are all a remnant of the horse’s origin.
A horse that is treated in a sling is subject to large limitations in its possibility to get an outlet for
the need for movement and socialization. The aim of this study is to investigate the behavior needs
of the horse in its natural environment and to what extent these behavior needs are limited when the
horse is treated in a sling. The study was carried out through a survey study base on a literature
review. The literature review identified three behavior needs: socialization, foraging, and
movement. These behavior needs can be seen as essential for both the horse´s physical and mental
well-being. The survey was sent out to horse clinics in Sweden that offer care in a sling as a treatment
option. The answers from the survey showed that horses in a sling receive more frequent supervision
due to the risks involved when being treated in a sling. Furthermore, it was demonstrated that
foraging was the only behavior need that could be seen as at least partly fulfilled for a horse in a
sling and on strict stall rest. The need for socialization and movement in horses treated in a sling
and on strict stall rest is limited both by the clinic’s infection protection aspects, and for the horse
in a sling the design of the sling as a rehabilitation tool further limits movement. Further research is
needed regarding specific behavior needs for horses that are treated in a sling to be able to determine
to what extent the horse is affected by decreased to completely limited chance to perform certain
behavior needs.

Main title:Hästens möjlighet att utföra beteendebehov vid behandling och rehabilitering i hängmatta och på strikt boxvila
Authors:Bergqvist, Lydia and Björkqvist, Magdalena
Supervisor:Blomkvist, Ann-Christin
Examiner:Lindroth, Katrin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:behandling, beteendebehov, hängmatta, rehabilitering, stereotypier
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19124
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19124
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2023 06:20
Metadata Last Modified:04 Jul 2023 01:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics