Home About Browse Search
Svenska


Adrelius, Tova, 2023. ”Ja men jag tror att framtiden är fäbodbruk, fortfarande” : en kvalitativ intervjustudie om fäbodbrukets framtid. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Uppsatsens syfte är att undersöka dagens fäbodbruk, hur det upprätthålls och förs vidare till kommande generationer. Den undersöker även olika typer av mervärden som tillsätts fäbodbruket som praktik och själsligt rum, samt drivkrafter för att fortsätta bedriva fäbodbruk. Idag finns det 250–300 aktiva fäbodar i Sverige (Tunón & Bele 2019). Underlaget för uppsatsen bygger på en kvalitativ intervjustudie med tre fäbodbrukare. Uppsatsen har avgränsats geografiskt till landskapet Dalarna och informanterna är yngre fäbodbrukare. Samtliga fäbodbrukare har djur på fäboden, en av fäbodbrukarna har fäboden öppen för turister, medan de andra två inte har det, men välkomnade de som ändå hittat dit. Empirin har analyserats med hjälp av Max Webers handlingstypologi för att kunna urskilja olika typer av handlingar och drivkrafter. Fäbodbrukarna vittnar alla om ett stort historiskt intresse och en vilja att bevara fäbodbruket som lantbruksform. De lyfter även upp hur fäboden fungerar som en plats för vila och välmående samt plats för att få kontakt med naturen, årstiderna och andra naturliga samband. Fäbodbruket kan alltså vara en plats för att få kontakt med och vara en del av det naturliga kretsloppet. De tror alla att fäbodbruket har en ljus framtid, där det finns ekonomiskt stöd att söka i form av miljöersättningar. Kunskapen om fäboddrift finns bevarad hos de intervjuade fäbodbrukarna, och de tycker sig se ett ökat intresse för den lilla gården och ökad självhushållning.

,

The aim of this thesis is to investigate today's traditional summer farms how it is maintained and passed on to future generations. It also examines different types of added values that are added to the traditional summer farms as a practice and spiritual space, as well as driving forces for continuing to conduct traditional summer farming. Today, there are 250-300 active traditional summer farms in Sweden (Tunón & Bele 2019). The empiric for the paper is based on a qualitative interview study with three traditional summer farmers. The paper has been geographically limited to the landscape of Dalarna and the informants are younger farmers. All traditional summer farmers have animals on the farm, one of the farmers have the farm open for tourists while the other two did not, but welcomed those who still found their way there. The empirical data has been analyzed using Max Weber's action theory to distinguish different types of actions and driving forces. The traditional summer farmers all testify to a great historical interest and a desire to preserve traditional summer farming as a form of agriculture. They also highlight how the shieling functions as a place for rest and well-being and a place to connect with nature, the seasons, and other natural connections. Traditional summer farming can thus be a place to connect with and be part of the natural cycle. They all believe that traditional summer farming has a bright future, where there is financial support to apply for in the form of environmental compensation. The knowledge of summer farming is preserved among the interviewed summer farmers, and they all see an increased interest in the small farm and increased self-sufficiency.

Main title:”Ja men jag tror att framtiden är fäbodbruk, fortfarande”
Subtitle:en kvalitativ intervjustudie om fäbodbrukets framtid
Authors:Adrelius, Tova
Supervisor:Norr, Hannes
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:fäbodbruk, fäbodvall, kulturlandskap, drivkrafter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500614
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500614
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2023 06:17
Metadata Last Modified:29 Jun 2023 06:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics