Home About Browse Search
Svenska


Kungsman, Ylva, 2023. Från expansion och äventyr till revolution och landsflykt : svenska sågverk och sågverksarbetare i norra Ryssland 1898–1925. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
33MB

Abstract

Under den expansiva industriella utvecklingen i Ryssland i början av 1900-talet flyttade flera stora svenska företag sina verksamheter dit. Bland dem fanns LM Ericsson, ASEA, (Electro)Lux och Nobel bröderna. I takt med industrialiseringen och det ökade behovet av trävaror i Västeuropa fick den norrländska sågverksindustrin sitt genombrott i mitten av 1800-talet. När den stora efterfrågan på sågtimmer till slut lett till en brist av de grövsta dimensionerna i Västernorrland, valde även svenska sågverkspatroner från Sundsvall att etablera affärsverksamhet i österled. Syftet med denna studie är att öka kunskapen om de svenska sågverksbolagens expansion till nordeuropeiska Ryssland kring sekelskiftet 1900. Genom att kombinera analyser av både historiska källmaterial och kvalitativa intervjuer, har jag kartlagt sågverksplatser, undersökt underliggande drivkrafter samt lönsamheten för bolagen. Dessutom har jag skildrat arbets- och livsvillkoren för de svenska sågverksarbetarna.

De svenska sågverksbolagen mötte många utmaningar i Ryssland såsom svåra naturförhållanden och bristande erfarenhet hos den lokala arbetskraften. Kovda AB, som bedrev verksamhet längst tid av bolagen, övergick från att gå med vinst varje år till att redovisa konstant förlust efter att den ryska revolutionen bröt ut. De sågverksarbetare som vistades längre i Ryssland beskriver det som ett spännande äventyr och verkar ha integrerats i den ryska samhället. En intressant upptäckt från studien är att flertalet av sågverksarbetarna som flyttade till Ryssland härstammade från Alnön utanför Sundsvall.

De omfattande skogstillgångarna, och därmed det höga sågutbytet, utgjorde en viktig drivkraft för de svenska sågverksbolagens expansion i Ryssland. Sågverksarbetare flyttade med bolagen av många skäl såsom möjligheten till arbete med förhållandevis bra lön, familjeband och äventyrslystnad. Trots att utmaningarna till slut resulterade i sågverksbolagens verksamhet avslutades genom försäljning av tillgångar, konkurs eller nationalisering, spelade deras insatser ändå en viktig roll i utvecklingen av den ryska sågverksindustrin. Svenskarnas etablering i Ryssland var även en del av en global "timmerfront" som spred sig över norra Europa och Nordamerika vid denna tid. Denna timmerfront tog ständigt nya skogsområden i anspråk för att tillgodose behovet av timmer.

,

During the rapid industrial development in Russia in the early 20th century, several large Swedish companies moved their operations there. Among them were LM Ericsson, ASEA, (Electro)Lux and the Nobel brothers. In line with industrialisation and the increased need for wood products in Western Europe, the sawmill industry in Norrland had its breakthrough in the mid-19th century. When the high demand for sawlogs eventually led to a shortage of the coarsest dimensions in Västernorrland, Swedish sawmill entrepreneurs from Sundsvall also chose to establish business in the east. The purpose of this study is to increase the knowledge of the Swedish sawmill companies' expansion to northern European Russia around the turn of the 20th century. By combining analyses of both historical source materials and qualitative interviews, I have mapped sawmill sites, investigated underlying driving forces and the profitability of the companies. In addition, I have described the working and living conditions of the Swedish sawmill workers.

The Swedish sawmill companies faced many challenges in Russia such as difficult natural conditions and lack of experience among the local labour force. Kovda AB, the longest operating company, went from making a profit every year to a constant loss after the outbreak of the Russian Revolution. The sawmill workers who stayed longer in Russia describe it as an exciting adventure and seem to have integrated into Russian society. An interesting finding from the study is that most of the sawmill workers who moved to Russia originated from Alnön outside Sundsvall.

The extensive forest resources, and thus the high sawmill yield, were an important driving force for the expansion of Swedish sawmill companies in Russia. Sawmill workers moved with the companies for many reasons such as the possibility of work with relatively good wages, family ties and a sense of adventure. Although the challenges eventually resulted in the termination of the sawmill companies through asset sales, bankruptcy or nationalisation, their efforts still played an important role in the development of the Russian sawmill industry. The Swedes' establishment in Russia was also part of a global "timber front" that spread across northern Europe and North America at the time. This timber front was constantly claiming new forest areas to meet the demand for timber.

Main title:Från expansion och äventyr till revolution och landsflykt
Subtitle:svenska sågverk och sågverksarbetare i norra Ryssland 1898–1925
Authors:Kungsman, Ylva
Supervisor:Östlund, Lars
Examiner:Bargues Tobella, Aida
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2023:09
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:sågverk, sågverkspatroner, sågverksarbetare, timmerfront, Ryska revolutionen, historiskt källmaterial, intervjuer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19024
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19024
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2023 09:51
Metadata Last Modified:28 Jun 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics