Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Carin, 2023. Branschriktlinjer ur olika perspektiv : en fallstudie om revidering av branschriktlinjer för kontroll av mjölkens kvalitet. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology

[img]
Preview
PDF
672kB

Abstract

Betydande delar av den lagstiftning som livsmedelsföretagare har att förhålla sig till är målstyrd, vilket innebär att det för flera lagstiftningsområden finns en flexibilitet kring hur lagkraven ska uppnås. För att underlätta för företagare har flera branscher, bland annat mejeribranschen, tagit fram branschriktlinjer, där det beskrivs hur olika verksamheter kan arrangeras för att möta lagkraven. Denna studie utgjordes av ett praktiskt deltagande i ett projekt vid Lantbrukarnas Riksförbund för revidering av branschriktlinjer för kontroll av mjölkens kvalitet. Syftet med studien var att kartlägga vilka aktörer som deltog i arbetsprocessen samt att sammanställa ett utkast för reviderade branschriktlinjer. Studien innehöll även en frågeställning om huruvida branschriktlinjer bidrar till lagstiftningens mål om säkra livsmedel. Resultaten bygger på de observationer som gjordes genom deltagandet i revideringsprocessen samt fördjupande intervjuer med nyckelpersoner inom projektet. Totalt kunde sex olika aktörer identifieras och ett utkastet till reviderade branschriktlinjer sammanställdes utifrån instruktioner i ett informationsbrev från Livsmedelsverket. Utifrån resultaten konstaterades att branschriktlinjer väcker engagemang och skapar ett sammanhang där livsmedelslagstiftning kan diskuteras under öppna former. Branschriktlinjer kan bidra till produktion av säkra livsmedel förutsatt att de hålls uppdaterade och att innehållet införlivas i företagens verksamheter, men mer forskning behövs inom området.

,

Significant parts of the legislation that food business operators must deal with are goal-directed, which means that for several areas of legislation there is room for interpretation regarding how the legal requirements are to be met. To make it easier for food business operators, several industries, including the dairy industry, have developed industry guidelines, which describe how the legal requirements can be fulfilled. This study relies on practical participation in a project at the National Association of Farmers in which the industry guidelines for milk quality control are to be revised. The purpose of the study is to map business stakeholders affected by the policy process and to compile an updated industry guidelines draft. The study also investigates whether industry guidelines contribute to the food legislation's goal, being safe food. The results are based on the observations made through participation in the revision process as well as in-depth interviews with key stakeholders within the project. Six different stakeholders were identified and industry guidelines draft was updated according to information from Swedish Food Agency. It was established that industry guidelines render commitment and provide a context in which food legislation can be openly discussed. Industry guidelines can contribute to the production of safe food provided that they are maintained and that their content is incorporated in business operations, however more research within this field is needed.

Main title:Branschriktlinjer ur olika perspektiv
Subtitle:en fallstudie om revidering av branschriktlinjer för kontroll av mjölkens kvalitet
Authors:Eriksson, Carin
Supervisor:Malefors, Christopher and Karlsson, Maria
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Institutionen för energi och teknik, SLU
Volume/Sequential designation:2023:07
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NG007 Food Inspection - Master´s Programme (60 credits), 60.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Keywords:livsmedelslagstiftning, livsmedelstillsyn, branschriktlinjer, mejeri, obehandlad mjölk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18973
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18973
Language:Swedish
Deposited On:21 Jun 2023 06:10
Metadata Last Modified:22 Jun 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics