Home About Browse Search
Svenska


Pietarila Rönnbäck, Nina, 2023. Hur svarar hästen på valet av bett : utrustningens påverkan på ridning och välbefinnande.. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
662kB

Abstract

Val av utrustning i form av bett och nosgrimmor är av stor betydelse för såväl ridningen som hästens välbefinnande. Val av bett och nosgrimmor påverkar hästens svar på utrustningen. Det är också viktigt att den valda utrustningen individanpassas och används på rätt sätt, allt i syfte att minska risken för skador på hästen och uppnå en bra grundutbildning och ridning. Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa och diskutera delar av forskningsläget kring nyttjande av bett och bettlösa träns samt andra utrustningsdetaljer till tränset i form av nosgrimmor.
Litteraturstudien belyser valet av bett och hur annan utrustning påverkar hästens respons samt vilken betydelse använd utrustning har för grundutbildning och ridning. Även betydelsen av ryttarens sits, position och tygelkraft för att maximera effekten av ridningen respektive grundutbildningen behandlas. Elva olika studier redovisas där sammantaget ett stort antal hästar utvärderats under både träning och tävling. Jämförande undersökningar gjordes mellan vanliga bett och bettlösa träns samt nosgrimmor, elastiska tyglar och hjälptyglar. Tygeltryck mättes och relaterades till ryttarens muskelaktivitet. Några av studierna redovisade särskilt förekomst av bettskador förorsakade av den använda utrustningen. Resultaten visade att bettlösa träns var att föredraga då de gav en bättre ridupplevelse och hästhälsa samt mindre skador. Nosgrimma och hjälptyglar påverkade negativt, särskilt för oerfarna ryttare. Bettskador var vanliga och tycktes förekomma oftare på grund av bett och nosgrimmor. Mätning av tygeltryck gav ej tydliga resultat men elastiska tyglar tycktes öka prestationen hos hästarna. Sammanfattningsvis konstateras att negativa effekter i form av t. ex andningssvårigheter eller skador kan minskas genom rätt val av utrustning samt korrekt användning av denna. Val av utrustning påverkar på många olika sätt hästens respons. Det gäller särskilt bett och bettlöst träns. Med bettlöst bett är hästarna mer tillfreds och färre skador uppkommer. Det finns inte någon genväg till bättre grundutbildning eller ridning genom val av särskild utrustning; medvetna och genomtänkta val av utrustning är viktigt såväl för grundutbildningen som för ridningen. Ryttare, hästägare och tränare rekommenderas söka råd från kvalificerade experter vid val av utrustning.
En mjuk och följsam sits där ryttaren håller en låg spänning i sina muskler är fördelaktigare både för ryttare och häst, medan en hög grad av muskelspänning och stelhet kan vara kontraproduktivt. Elastiska tyglar med mindre tygelkraft kan vara att föredra då de ökar välbefinnandet hos hästarna.

,

and the horse's well-being. Choice of bit and nose halter affects the horse's response to the equipment. It is also important that the selected equipment is individually adapted and used correctly, all with the aim of reducing the risk of injury to the horse and achieving good basic training and riding. The purpose of this literature study is to compile and discuss parts of the research situation regarding the use of bit and bitless bridles as well as other equipment details for the bridle in the form of nose halters.
The literature study highlights the choice of bit and how other equipment affects the horse's response, as well as the importance of used equipment for basic training and riding. The importance of the rider's seat, position and rein force in order to maximize the effect of riding and basic training is also covered. Eleven different studies are reported in which a large number of horses were evaluated during both training and competition. Comparative studies were carried out between regular bits and bitless bridles as well as nosebands, elastic bridles and auxiliary bridles. Comparative studies were carried out between regular bits and bitless bridles as well as nosebands, elastic bridles and auxiliary bridles. Rein pressure was measured and related to the rider's muscle activity. Some of the studies specifically reported the occurrence of bite injuries caused by the equipment used. The results showed that bitless bridles were preferable as they provided a better riding experience and horse health as well as less injuries. Nose halter and auxiliary reins had a negative effect, especially for inexperienced riders. Bite injuries were common and seemed to occur more frequently due to bites and nosebands. Measurement of rein pressure did not give clear results, but elastic reins seemed to increase the performance of the horses. In summary, it can be concluded that negative effects in the form of e.g. breathing difficulties or injuries can be reduced through the right choice of equipment and correct use of it. Choice of equipment affects the horse's response in many different ways. This especially applies to bit and bitless bridles. With a bitless bite, the horses are more at ease and fewer injuries occur. There is no shortcut to better basic training or riding by choosing specific equipment; conscious and well-thought-out choice of equipment is important both for basic training and for riding. Riders, horse owners and trainers are advised to seek advice from qualified experts when choosing equipment. A soft and compliant seat where the rider maintains a low tension in their muscles is more beneficial for both rider and horse, while a high degree of muscle tension and stiffness can be counterproductive. Elastic reins with less rein force may be preferred as they increase the well-being of the horses.

Main title:Hur svarar hästen på valet av bett
Subtitle:utrustningens påverkan på ridning och välbefinnande.
Authors:Pietarila Rönnbäck, Nina
Supervisor:Morgan, Karin
Examiner:Riihimäki, Miia
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K151
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:bett, bettlöst, skador, nosgrimmor, tygeltryck
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18969
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18969
Language:Swedish
Deposited On:20 Jun 2023 10:39
Metadata Last Modified:21 Jun 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics