Home About Browse Search
Svenska


Carlsson, Nils and Närkeby, Viktor, 2023. Olika ekonomiska faktorers betydelse vid investering av solceller kopplat till fjäderfäproduktion : analys av ekonomiska faktorer. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img] PDF
1MB

Abstract

Med en ostabil och fluktuerande energimarknad som i sin tur generar en osäker elprismarknad med extrema prisökningar över hela landet gör att ett ökat intresse finns för att investera i solcellsanläggningar i Sverige, speciellt för företag med stort behov av el. Fjäderfäproducenter är en av de branscher som fått se stora elkostnadsökningar då de ofta har ett stort behov av el. Det finns en rad olika solcellsleverantörer att välja på som använder liknande standardiserade dataprogram för att beräkna potentiell produktion och lönsamhet som presenteras i en offert för att göra investeringen mer lukrativ. Offertförslagen som presenteras är inte gjorda för gårdarnas förutsättningar eller tar hänsyn till alla ekonomiska faktorer som påverkar fjäderfäproducenters lönsamhet vid en sådan investering.
Studiens syfte är att identifiera och sammanställa olika ekonomiska faktorer som har en påverkan på investering i en solcellsanläggning kopplat till en fjäderfäproduktion och visa på dess olika betydelser. Studien ska ge ett bättre underlag för fjäderfäproducenter vid eventuellt beslut för investering jämfört med offertkalkyler från solcellsföretag.
Metoden är en litteraturstudie som baserats på fakta som är inhämtat från fallföretag, vetenskapliga artiklar, sakkunniga rådgivare och webbaserade källor. Källorna har använts till att göra LCOE-analys, investeringskalkyl och känslighetsanalys för en 70KW solcellsanläggning med en 100A säkring med spotpriser från framtidsprognos. LCOE-analys är en modell för att beräkna fram produktionskostnad för investeringen under dess livstid.
Studiens resultat visar att storleken på den andel egenanvänd el har en betydande inverkan på investeringens lönsamhet. LCOE-Analysen ger störst indikation på värdet av den egenanvända producerade elen, efter att de ekonomiska faktorerna inkluderats. Som ett exempel är från fallgård 1 ökar break-even spotpriset på investeringen från 0,338kr/kWh till 0,664kr/kWh om egenanvända elen minskar från 75% till 25%. Alla scenarion med olika spotpris och andel egenanvänd el visar på en förlängd återbetalningstid jämfört med offertkalkyl. I det basprisscenariot med den högst troliga framtidsprognosen med 0.65kr/kWh visar kalkylen på en återbetalningstid mellan 13,5-15år med en
hög grad egenanvändning för båda fallgårdar. Det är jämförbart med offertkalkylen som visar en återbetalningstid på 6.28 år som är mycket kortare än basprisscenariot. Graferna i resultatet visar hur liten sannolikhet det är för investeringen att matcha återbetalningstiden från solcellsleverantörernas offertkalkylen, även med en hög andel egenanvänd el då de graferna visar på en återbetalningstid på 7 år.
Slutsatsen för denna studie är att de identifierade ekonomiska faktorer har en betydande påverkan på anläggningens lönsamhet för fjäderfäproducenter och skiljer sig stort mot offertkalkylerna sett till gårdarnas förutsättningar.

,

With an unstable and fluctuating energy market, which in turn generates an uncertain price market with extreme price increases across the country. There is an increased interest in investing in solar energy installations in Sweden, especially for companies with a large need for electricity. Poultry producers are one of the industries that have seen large increases in electricity costs as they often have a large need for electricity. There are a range of solar suppliers to choose from that use similar standardized computer programs to calculate potential output and profitability which is presented in a quote to make the investment more lucrative. The tender proposals presented are not made for the conditions of the farms or consider all economic factors that affect the profitability of poultry producers in such an investment. The purpose of the study is to identify and compile various economic factors that have an impact on investment in solar energy linked to a poultry production and show its various meanings. The study should provide a better basis for poultry producers in case of a possible investment decision compared to quotation calculations from solar cell companies. The method is a literature study based on facts obtained from case companies, scientific articles, expert advisors, and web-based sources. Those sources have been used to do LCOE analysis, investment calculation and sensitivity analysis for a 70KW solar plant with a 100A fuse with spot prices from future forecast. LCOE analysis is a model for calculate the production cost of the investment. The results of the study show that the size of the proportion of self-used electricity has a significant impact on the profitability of the investment. The LCOE analysis gives the greatest indication of the value of the self-produced electricity, after the economic factors have been included. As an example, from case farm 1 the break-even spot price of the investment increases from SEK 0.338/kWh to SEK 0.664/kWh if self-used electricity decreases from 75% to 25%. All scenarios with different spot prices and percentage of self-used electricity show an extended payback period compared to the quote calculation. In the base price scenario with the most likely future forecast of SEK 0.65/kWh, the calculation shows a payback period between 13.5-15 years with a high degree of self-use for both case farms.That’s comparable to the quote calculation showing 6.28 years and a way shorter payback time . The graphs in the result show how little probability there is for the investment to match the payback time from the solar cell providers quote calculation, even with a high percentage of self-used electricity as those graphs show a payback time of 7 years. The conclusion of this study is that the identified economic factors have a significant impact on the facility's profitability for poultry producers and differ greatly from the quotation calculations in terms of the conditions of the farms.

Main title:Olika ekonomiska faktorers betydelse vid investering av solceller kopplat till fjäderfäproduktion
Subtitle:analys av ekonomiska faktorer
Authors:Carlsson, Nils and Närkeby, Viktor
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:Hunter, Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:Solceller, ekonomi, faktorer, fjäderfä
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18922
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18922
Language:Swedish
Deposited On:14 Jun 2023 10:05
Metadata Last Modified:14 Jun 2023 13:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics