Home About Browse Search
Svenska


Gustafsson, Jonas and Olsson, Fredrik, 2023. Stubbhöjdens betydelse för det mekaniska spillet vid vallskörd. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Vall odlas vanligtvis antingen i renbestånd eller i blandbestånd med fleråriga baljväxter och gräsarter
vilka nyttjas till slåtter eller bete. Vid skörd av vall till foder för nötkreatur är den näringsmässiga
sammansättningen av stor vikt. Ett högre näringsvärde kan uppnås genom en tidigarelagd skörd, ett
ökat antal skördetillfällen samt en väl anpassad gödslingsstrategi. Under senare år har försök
genomförts för att undersöka om en anpassning av stubbhöjden och fraktionering av grödan kan
vara ett alternativ för att uppnå önskad näringssammansättning vid skörd med lovande resultat. Det
är dessa undersökningar (Eriksson 2020) som har gett oss frågeställningen om en anpassning i
stubbhöjd har någon påverkan på mängden mekaniska förluster. De mekaniska förluster som uppstår
beror på grödans behandling med olika typer av maskiner vid slåtter, vändning, strängläggning och
lastning. Syftet med studien var att studera stubbhöjdens påverkan på det mekaniska spillet vid skörd
av vall samt att undersöka möjligheterna för att variera stubbhöjden på de maskiner som finns på
marknaden. I litteraturstudien presenteras en genomgång om vallodling och dess förluster,
stubbhöjdens betydelse, skördeteknik vid vallskörd samt vilka inställningsmöjligheter det finns på
vallmaskiner. Ett fältförsök har genomförts för att studera skillnaderna i totalskörd och mängden
mekaniskt spill vid fyra olika stubbhöjder. Fältförsöket genomfördes den 31 maj till den 1 juni 2022
i Hulterstad på Öland på en äldre vall (år 5). Försöket var ett helt randomiserat blockförsök med fyra
block och fyra led i varje block, de stubbhöjder som mättes var 7, 12, 17 samt 22 cm.
Slutsatsen av denna studie är:
 Vid högre stubbhöjd minskade totalskörden från 5 700 kg torrsubstans per hektar vid 7 cm
stubbhöjd till 3 400 kg torrsubstans per hektar vid 22 cm stubbhöjd.
 Mekaniskt spill vid låg stubbhöjd (7 cm) visade sig vara högst med 107 kg ts per hektar.
För stubbhöjderna 12, 17 och 22 cm var spillet mellan 60 och 70 kg ts per hektar. Enligt
Tukey´s metod är det en statistisk säkerställd skillnad mellan 7 cm och övriga stubbhöjder.
 Burna slåttermaskiner kan hantera stubbhöjder från 5 till 12 cm. Vid högre stubbhöjder
krävs det att maskinen utrustas med justerbara släpskor. Med bogserade slåttermaskiner
kan en högre stubbhöjd uppnås med hjälp av lyftkolvarna.

,

Grassland for fodder production is usually grown either with one species or in a mixture with
perennial legumes and grass species, the crop is used for mowing or grazing. When harvesting forage
for cattle the nutritional content of energy and protein is important. A higher nutritional value can
be achieved through an earlier harvest, an increased number of harvest occasions and a well-adapted
fertilization strategy. In recent years, trials have been carried out to investigate whether an adaptation
of the stubble height and fractionation of the crop can be an alternative to achieve the desired nutrient
composition at harvest with promising results. It is these studies (Eriksson 2020) that have given us
the question of whether an adaptation in stubble height has any effect on the amount of mechanical
losses. The mechanical losses that occur are due to the treatment of the crop with different types of
machines during mowing, tedding, swathing and loading. The purpose of the study was to study the
impact of the stubble height on the mechanical losses when harvesting ley and to investigate the
possibilities for varying the stubble height on the machines available on the market. The literature
study is an overview about ley cultivation and its losses, the importance of stubble height, harvesting
techniques for ley harvesting and the adjusting posibilities available on machines for ley production.
A field trial has been carried out to study the differences in total yield and the amount of mechanical
spillage at four different stubble heights. The field trial was implemented from 31 May to 1 June
2022 in Hulterstad at Öland on an older leyland (year 5). The experiment was a randomized complete
block, split-plot design experiment with four blocks and four plots in each block, the stubble heights
that were measured were 7, 12, 17 and 22 cm.
The conclusion of this study is:
 At a higher stubble height the total yield decreased from 5 700 kg drymatter per hectare at
7 cm stubble height to 3 400 kg drymatter per hectare at 22 cm stubble height.
 Mechanical losses at low stubble height (7 cm) was found to be the highest with 107 kg
drymatter per hectare. For the stubble heights of 12, 17 and 22 cm, the loss was between
60 and 70 kg drymatter per hectare. There is a statistically significant difference between
7 cm and the other stubble heights, according to Tukey's method.
 Mounted mowers can handle stubble heights from 5 to 12 cm. For higher stubble heights,
the machine must be equipped with adjustable skidshoes. With trailed mowers a higher
stubble height can be achieved using the lifting pistons.

Main title:Stubbhöjdens betydelse för det mekaniska spillet vid vallskörd
Authors:Gustafsson, Jonas and Olsson, Fredrik
Supervisor:Hörndahl, Torsten
Examiner:Svensson, Sven-Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Slåttervall, skördehöjd, klipphöjd, fältförluster, avkastning, foder, foderproduktion, foderkvalité
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18908
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18908
Language:Swedish
Deposited On:14 Jun 2023 07:31
Metadata Last Modified:14 Jun 2023 13:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics