Home About Browse Search
Svenska


Ekström, Lovisa, 2023. Blomfröodling : metoder och förutsättningar för produktion i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Protection Biology

[img] PDF
1MB

Abstract

Samtidigt som miljö och hållbarhet diskuteras flitigt när det kommer till odling importeras den största delen fröer som odlas i Sverige. Detta gäller inte minst blomfröer. Genom en litteraturstudie beskrivs faktorer, metoder och odlingssystem som är av betydelse vid fröproduktion. Vid produktion av blomfröer finns det flera faktorer som skiljer mot odling av blommor. Växtens livscykel måste fullbordas, vilket betyder att perioden mellan sådd och skörd är längre vid fröproduktion jämfört med produktion av blommor. Klimat och väder har stor betydelse för om fröerna hinner mogna. Klimat och väder har också betydelse för blomning, pollinering och frösättningen, som är väsentliga delar vid fröproduktion och som till stor del avgör kvantitet och kvalitet på fröerna. Blomningen induceras generellt av temperatur eller ljus, men kan skilja mellan olika sorter och en del sorter har dessutom ytterligare krav för att blomma. Kunskap om hur sorten pollineras är nödvändigt för att kunna göra passande val när det gäller att förhindra korspollinering. Vindpollinering och djurpollinering är de vanligaste pollinationssätten. När det gäller djurpollinering finns det en mängd olika pollinatörer, som ofta är anpassade till vissa sorter. Blommorna är designade för att locka till sig dessa pollinatörer. Att skapa optimala förutsättningar för dessa kan påverka pollineringen positivt. Ett annat viktigt moment vid fröproduktion är att avlägsna plantor som avviker från övriga populationen. Detta för att sorttypiska egenskaper ska bevaras. Vid skörd, tröskning och rensning av fröer finns det flera olika metoder som används. I storskaliga odlingar sker ofta samtliga moment med hjälp av maskiner, medan i småskaliga odlingar sker mycket förhand eller med enkla hjälpmedel. Efter rensning är torkning av fröerna avgörande för hållbarheten och lagringsdugligheten. Samtidigt finns det flera utmaningar med att odla blomfröer i Sverige. Detta bekräftas genom en intervjustudie med ett svenskt fröföretag. Framför allt finns det brist på information och kunskap om blomfröodling, vilket gör det svårt att hitta odlare med kunskapen som behövs. Att kunskapen bevaras i landet är viktigt för att fröproduktion ska finnas i Sverige. Vidare är det en utmaning att producera fröer längre norrut. Gränsen mellan var en planta producerar mogna frön och var den inte lyckas göra det skiljer mellan olika sorter och gränsen måste därför hittas för varje sort. För ökad produktion i Sverige krävs också ett intresse och efterfrågan från konsumenter. Det är av yttersta vikt att fördelar och information om svenska fröer når ut till konsumenterna för att de ska kunna göra ett aktivt och informerat val.

,

While environmental issues and sustainability linked to horticulture are being discussed, most seeds are still imported to Sweden, and flower seeds are no exception. Important factors, methods and systems is described through a literature study. There are several differences between growing plants for seed production and growing plants for flower production. The period between sowing and harvesting are longer in seed production because the seeds need to mature on the plant before harvesting. Climate and weather affect not only seed maturation, but also flowering, pollination, and seed setting. These are fundamental factors affecting seed quantity and seed quality. Flowering and flower induction is generally affected by temperature and light, but different species have different needs, and, in some cases, other signals are necessary for flower induction. Knowledge regarding pollination is important to be able to make the right decisions and use the right methods to prevent crosspollination. Most species use wind or animals for pollination. Insects or other animals are often designed to pollinate specific species and the flower is designed to attract these specific pollinators. To create optimal conditions for these specific pollinators will have a positive effect on pollination. Another important part of seed production is rouging, which intend to remove plants that differs from the rest of the population to preserve the characteristics of the plant species. For harvest, threshing and cleaning, different methods are being used. In large scale production, machines are often being used. In small scale production simple methods, sometimes inspired by machines, are being used. After finished cleaning, proper drying will determinate the storage life of the seed. However, there are challenges with producing seeds in Sweden which was confirmed in an interview with a Swedish seed company. There is a lack of information and knowledge regarding flower seeds, which makes it difficult to find proficient growers. To preserve the knowledge about seed growing is important to be able to produce seeds within the country. Furthermore, it may be challenging to produce ripe seeds further north. The geographic border between where a plant can produce ripe seeds and where it fails to do so, differ between different spices, and needs to be discovered for each individual spices. For Swedish flower seed production to be profitable, the interest and demand for Swedish seeds among customers’ needs to increase. For customers to make an informed choice, information and benefits with Swedish seeds needs to reach the them.

Main title:Blomfröodling
Subtitle:metoder och förutsättningar för produktion i Sverige
Authors:Ekström, Lovisa
Supervisor:Marttila, Salla and Drottberger, Annie
Examiner:Nordmark, Lotta
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology
Keywords:blomfröer, fröproduktion, fröodling, pollinering, fröskörd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18905
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18905
Language:Swedish
Deposited On:14 Jun 2023 06:34
Metadata Last Modified:14 Jun 2023 13:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics