Home About Browse Search
Svenska


Appelquist, Cecilia, 2023. Varför bara M9? : alternativa grundstammar för hållbar äppelodling i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
756kB

Abstract

I äppelodling används ympade träd, det vill säga träd som består av en ädelsort och en grundstam. I svensk kommersiell odling dominerar, enligt samtal med odlare innan arbetets start, grundstammen M9. Det finns dock ingen officiell statistik över vilka grundstammar som används. M9 ger hög produktivitet men har låg motståndskraft mot flera viktiga skadegörare. Arbetets syfte är därför att kartlägga om det finns alternativ till M9, för att öka hållbarheten i svensk äppelodling i ett föränderligt klimat. För att skapa en bred bild av ämnet gjordes en litteraturstudie och en kvalitativ undersökning i form av en intervjustudie. I intervjustudien deltog yrkesodlare, rådgivare till yrkesodlare och representanter för plantskolor. Arbetet kartlägger vilka grundstammar som används, hur väl de fungerar och vilka alternativ som finns. Resultatet visar att M9, framförallt klonen T337, är den dominerande grundstammen men att det finns ett intresse för och ett behov av alternativa grundstammar. Flera tänkbara alternativa grundstammar hittades, framförallt ur Geneva-serien, men valmöjligheten begränsas av tillgång och pris. Geneva-stammarna har visat på flera intressanta egenskaper som motståndskraft mot skadegörare, hög produktivitet och köldtålighet. De har dock inte testats i någon större utsträckning i Sverige och en av slutsatserna är därför att lokal testning av nya grundstammar behövs.

,

Grafted trees are used in apple farming, the trees consist of a scion and a rootstock. In Swedish commercial farming, due to conversations with growers before the work with this study started, the rootstock M9 dominates. Though there is no official statistics for rootstocks used In Sweden. M9 gives high productivity but have low resistance to several important pests. The aim of the study was therefor to examine if there are alternatives to the rootstock M9, to increase the sustainability in a changing climate. A literature study and a qualitative study in form of an interview study was made to get a wide picture of the subject. Professional apple growers, advisors for growers and representatives for nurseries participated in the interview study. The study examines which rootstocks that are used, how they perform, and which alternatives there are. The result shows that M9, especially the clone T337, is the most commonly used and that there are an interest and a need for alternative rootstocks. Several potential options were found, especially from the Geneva-series, but the option is limited by availability and price. The Geneva rootstocks showed several interesting characteristics such as resistances to pests, high productivity and cold hardiness. They have not been tested in a larger scale in Sweden tough and one of the conclusions is therefore that there is a need for local testing of new rootstocks.

Main title:Varför bara M9?
Subtitle:alternativa grundstammar för hållbar äppelodling i Sverige
Authors:Appelquist, Cecilia
Supervisor:Nordmark, Lotta and Drottberger, Annie and Jenssen, Jan
Examiner:Gustavsson, Larisa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Geneva, East Malling, MARK, B9, jordtrötthet, omplantering, tätplantering, fruktträdskräfta, blodlus, päronpest, rotröta
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18902
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18902
Language:Swedish
Deposited On:14 Jun 2023 06:25
Metadata Last Modified:15 Jun 2023 04:03

Repository Staff Only: item control page