Home About Browse Search
Svenska


Paulsson, Staffan Mattias, 2023. Att se det som inte ska synas : Vilka utmaningar står livsmedelsinspektörer inom den kommunala kontrollverksamheten inför när det kommer till att upptäcka bedrägligt och vilseledande ageranden utifrån de lagar och föreskrifter som finns. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology

[img]
Preview
PDF
909kB

Abstract

I alla tider har det funnits förekomster av bedrägerier inom livsmedelssektorn, och de främsta incitamenten är oftast av ekonomisk natur. Det är ett allvarligt problem eftersom trovärdigheten för våra livsmedel blir missbrukad och det kan leda till negativa konsekvenser för konsumenternas hälsa. Livsmedelsinspektörer, som är anställda av statliga och kommunala myndigheter, har bland annat ansvaret att förebygga och upptäcka bedrägligt och vilseledande förfarande. Men i och med att Bedrägliga och vilseledande förfaranden är något som oftast sker dolt, innebär det att kontrollen blir mer ifrågasättande och krävande på grund av att man behöver gräva djupare. Det handlar sålunda om att se det som inte ska synas vilket kan innebär att man kan behöva använda sig av andra typer av metoder än de som traditionellt används vid tillsynen när man har ett hygienperspektiv.
För att undersöka vilka utmaningar livsmedelsinspektörer inom den kommunala tillsynen stöter på i sin verksamhet samt vilka eventuella resurser som saknas för att verka mot bedrägligt och vilseledande förfarande utifrån de lagar och föreskrifter som finns, har denna studie tillkommit. Metoden som använts för att samla in information är semistrukturerade intervjuer med livsmedelsinspektörer vid en och samma kommunala miljöenhet.
Efter avslutad undersökning visade det sig att tillsynsmyndigheten inom den kommunala verksamheten som var föremål för studien saknade resurser när det kommer till att bedriva spaning för att hitta oregistrerade livsmedelsverksamheter. Inspektörerna eftersökte också tydligare kontaktvägar till vem man kunde vända sig till personligen vid livsmedelsverket när man behövde stöd i att utreda mer komplexa fall.

,

Throughout history, there have been instances of fraud within the food sector, and the primary incentives are often of an economic nature. It is a serious problem as it abuses the credibility of our food and can have negative consequences for consumer health. Food inspectors, employed by state and municipal authorities, are responsible for preventing and detecting fraudulent and misleading practices. However, since fraudulent and misleading practices are typically concealed, it means that inspections become more questioning and demanding as they require digging deeper. It involves looking at what should not be visible, which may require using methods other than those traditionally used in hygiene inspections.
To investigate the challenges faced by food inspectors in their municipal supervision activities and identify any resources lacking to combat fraudulent and misleading practices in accordance with existing laws and regulations, this study was conducted. The method used to gather information was semi-structured interviews with food inspectors within a specific municipal unit.
Upon completion of the study, it was found that the supervisory authority within the municipal operation, which was the subject of the study, lacked resources to conduct surveillance to uncover unregistered food establishments. Inspectors also expressed a need for clearer channels of communication to reach out to individuals at Swedish National Food Agency when they required support in investigating more complex cases.

Main title:Att se det som inte ska synas
Subtitle:Vilka utmaningar står livsmedelsinspektörer inom den kommunala kontrollverksamheten inför när det kommer till att upptäcka bedrägligt och vilseledande ageranden utifrån de lagar och föreskrifter som finns
Authors:Paulsson, Staffan Mattias
Supervisor:Malefors, Christopher
Examiner:Eriksson, Mattias
Series:Examensarbete / Institutionen för energi och teknik, SLU
Volume/Sequential designation:2023:04
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NG007 Food Inspection - Master´s Programme (60 credits), 60.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Keywords:livsmedelsbedrägeri, livsmedelsfusk, bedrägligt och vilseledande förfarande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18891
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18891
Language:Swedish
Deposited On:09 Jun 2023 07:48
Metadata Last Modified:10 Jun 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics