Home About Browse Search
Svenska


Martino Johansson, Maria, 2023. Säkra livsmedel i fält : En studie om livsmedelssäkerhet vid Norrbottens flygflottilj. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology

[img]
Preview
PDF
909kB

Abstract

EU-förordning 178/2002 beskriver att livsmedel inte får släppas ut på marknaden om de inte är säkra för konsumenten. I Försvarsmakten är det delar av den egna personalen som har ansvaret att leverera mat till soldater i fält, vilket kräver noggrann hantering och förberedelse för att säkerställa hög livsmedelssäkerhet. Denna studie syftar till att undersöka och kartlägga eventuella problemområden inom livsmedelssäkerhet när förplägnadstroppen vid Norrbottens flygflottilj levererar mat i en fältmiljö. Av tidsbegränsande skäl gjordes avgränsningar till att fokusera på områden rörande personlig hygien, kontaminering samt utbildning och kunskap. Metoden som nyttjades för datainsamling var en semistrukturerad intervju med kockar som arbetar vid flottiljen, där materialet sedan transkriberades och analyserades tematiskt utifrån den matrisbaserade Framework-metoden.

Resultatet visade att det främst finns brister i utbildning och kunskap hos förbandet i stort snarare än hos kockarna. Förplägnadstroppen har en grundförståelse för livsmedelssäkerhet, även om kunskapen är fragmentarisk och ger uppfattningen att utbildningen är mer praktisk än teoretisk. Däremot framkom det att övriga delar av förbandet har tydliga brister när det gäller grundläggande kunskap om livsmedelssäkerhet och hygien. Det framkom även att förplägnadstroppen upplever att andra delar av förbandet inte delar troppens syn på vikten av en god livsmedelssäkerhet. Vidare framkom i resultatet att förplägnadstroppen har goda förutsättningar för personlig hygien och har etablerat goda arbetsmetoder och rutiner för att minska risken för kontaminering vid fältgrupperingar. Trots detta finns det utmaningar med yttre kontaminering och korskontaminering, särskilt när utomstående personal hjälper till med exempelvis diskning utan adekvat utbildning. I diskussionen föreslås åtgärder för att stärka livsmedelssäkerhetskulturen på Norrbottens flygflottilj, dels genom att utbilda all personal i grunderna kring livsmedelshygien. Att utse en förplägnadsansvarig med mandat att driva frågan för och utbilda inom livsmedelssäkerhet föreslås som en annan åtgärd. Det föreslås även att bredda denna studie genom att inkludera fler perspektiv, exempelvis genom att intervjua fler personer inom förbandet men även undersöka fler förband för att kunna dra bredare slutsatser kring livsmedelssäkerhet inom Försvarsmakten.

,

In the European Regulation 178/2002, it is stated that food should not be placed on the market if it is not safe for consumers. In the Swedish Armed Forces, parts of the own personnel are responsible for delivering food to soldiers in the field, which requires appropriate handling and preparation to ensure high food safety. This study aimes to investigate and identify potential areas of concern regarding food safety when the cooks at Norrbotten Air Force Wing deliver food in a field environment. Due to time constraints, the focus was narrowed down to areas related to personal hygiene, contamination, and education and knowledge. The data collection method employed was semi-structured interviews with the cooks working at the wing, followed by transcription and thematic analysis using the Framework method.

The results indicated that the main deficiencies lie in the education and knowledge of the overall unit rather than the cooks themselves. The cooks have a basic understanding of food safety, although the knowledge is fragmented, suggesting that the training is more practical than theoretical. However, it was evident that other parts of the unit have poor knowledge of food safety and hygiene. It was also revealed that the cooks perceive a lack of understanding among other parts of the unit regarding the importance of good food safety practices.

Furthermore, the results showed that the cooks have favorable conditions for personal hygiene and have established good working methods and routines to minimize the risk of contamination during field operations. However, challenges remain in terms of external contamination and cross-contamination, particularly when external personnel assist with tasks such as dishwashing without adequate training. The discussion suggests measures to strengthen the food safety culture at Norrbotten Air Force Wing, including providing basic training in food hygiene to all personnel. The appointment of a designated person responsible for sustenance services, with the authority to act for and provide education on food safety, is also proposed. Additionally, it is recommended to broaden this study by including more perspectives, such as interviewing additional personnel within the unit and investigating other units within the Swedish Armed Forces, enabling broader conclusions regarding food safety practices.

Main title:Säkra livsmedel i fält
Subtitle:En studie om livsmedelssäkerhet vid Norrbottens flygflottilj
Authors:Martino Johansson, Maria
Supervisor:Söderqvist, Karin
Examiner:Eriksson, Mattias
Series:Examensarbete / Institutionen för energi och teknik, SLU
Volume/Sequential designation:2023:03
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NG007 Food Inspection - Master´s Programme (60 credits), 60.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Keywords:förplägnadstroppen, livsmedelsutbildning, livsmedelskunskap, personlig hygien, kontaminering, livsmedel i fältmiljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18886
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18886
Language:Swedish
Deposited On:09 Jun 2023 07:41
Metadata Last Modified:10 Jun 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page