Home About Browse Search
Svenska


Gillerstrand, Charlie and von Buxhoeveden, Andreas, 2023. Fördelarna och nackdelarna med mobilt torksystem : tillämpningsområde för mobiltork. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I denna studie undersöktes gårdarnas befintliga mobila torksystem. För att
undersöka hur de borde användas för att få ut mest av systemet samt hur de
används idag ute på gårdarna. I dagens läge pendlar spannmålspriserna kraftig och
intresset för att kunna torka och lagra hemma på gården är högst relevant.
Litterarutstudien sammanfattar olika torkningsmetoder samt olika mobiltorkar och
marknaden för dessa i Sverige. Eftersom de mobila torkarna går att använda på
olika sätt så har intervjuer gjorts med både lantbrukare och leverantörer för att få
en tydligare bild av hur systemet bör tillämpas. De gårdar som valdes ut till
studien hade olika förutsättningar, inriktningar och var av olika storlekar. Detta
för att få en så bred bild av hur torkarna användes och fungerade. En gård hade
bytt ut sin mobiltork mot en stationär och en annan gård har ändrat
uppställningsplats ett flertal gånger. En gård torkade även foder till den egna
produktionen av slaktsvin. Intervjuerna har gjorts på plats i samband med
gårdsbesök för att få en så bra bild som möjligt. Under arbetet har även en
leverantör av mobiltorkar kontaktats, detta för att få deras bild av hur systemen
kan utformas.
Resultatet av denna studie visar att vår hypotes om fördelen att kunna förflytta
torken under säsong, har visat sig vara något som inte förekommer på några av de
intervjuade gårdarna. Majoriteten av gårdarna har byggt in mobiltorken för att öka
flödet och automatisera torkkedjan. Vilket gör att torken inte blir ”mobil” längre,
detta är för de behövs utrustning runt omkring torken med våtlagring av otorkad
spannmål som byggs stationärt. Även lagring till den torra spannmålen leder till
liknande byggnation. Vissa lantbrukare använde sig av gamla ekonomibyggnader
till spannmålslagring och dessa hade både för och nackdelar beroende på hur
hanteringen är utformad.
Efter att undersökningen genomfördes visade det sig att de starkaste argumenten
för en mobiltork är flexibiliteten i ägandet samt fördelen att inte binda kapital i en
byggnad likt de stationära motsvarigheterna.

,

In this report, existing farms' mobile drying systems are examined, to investigate
how they should be applied to get the most out of the system and how they are
used out on the farms. In today's situation, grain prices move strongly and the
interest in being able to dry and store at home on the farm is highly relevant.
The literature review summarizes different drying methods as well as different
mobile dryers and the market for those in Sweden. Something that interested us
when we started this work. Since the mobile dryers can be used in different ways,
we have interviewed different farmers and suppliers about how they should be
designed, to get a clearer picture of how the system should be applied. The farms
interviewed differ slightly in terms of the conditions to get a broader picture of the
area of use. The farms that were chosen had both larger and smaller areas, one
that has moved away from mobile dryers and one that has changed its location
several times. One farm also dried fodder for its own production of slaughter pigs.
The interviews have been done on site in connection with farm visits to get as
good a picture as possible. We have also contacted one supplier of mobile dryers
to get their picture of how the systems can be designed.
The result of this report shows that our theory about the advantage of being able
to move the dryer during the season, has proven to be something that does not
occur on some of the interviewed farms. The majority of the farms we
interviewed have also built in the mobile dryer to increase the flow and automate
the drying chain. Which means that the mobile dryer is no longer "mobile" this is
because they need equipment around the dryer with wet storage of undried grain
that is built stationary. Also storage for the dry grain leads to similar construction.
Farmers can use old outbuildings for grain storage, which has both advantages
and disadvantages depending on how the handling is designed.
After this research has been done, we have concluded that the strongest arguments
for a mobile dryer are the flexibility of ownership and the advantage of not tying
up capital in a building like the stationary counterparts.

Main title:Fördelarna och nackdelarna med mobilt torksystem
Subtitle:tillämpningsområde för mobiltork
Authors:Gillerstrand, Charlie and von Buxhoeveden, Andreas
Supervisor:Hörndahl, Torsten
Examiner:Nilsson, Daniel
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Mobiltorkar, Spannmålshantering, Mobila torkar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18781
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18781
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural machinery and equipment
Language:Swedish
Deposited On:20 Apr 2023 08:30
Metadata Last Modified:21 Apr 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics