Home About Browse Search
Svenska


Brus, Svante, 2023. Utveckling av barrträdsföryngringar markberedda med grävmarkberedning kontra harvning på blockrik skogsmark. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Markberedning utförs på ungefär 90 % av den föryngrade arealen i Sverige varje år och utförs vanligtvis maskinellt med avsikt att bearbeta marken för att skapa goda förutsättningar för plantetablering. En icke obetydlig del av Stora Ensos markinnehav är på blockrik mark som är tekniskt svår att markbereda.

Tidigare studier kring markberedning i blockrik terräng har mestadels varit inriktade på antal planteringspunkter och dess kvalitet. Syftet med denna studie var att jämföra två markberedningsmetoder, harvning och grävmarkberedning, på blockrik mark ägd av Stora Enso med avseende på naturvärdespåverkan, trädtillväxt och ekonomi. Fyra trakter där respektive markberedningsmetod utförts och efterföljts av plantering för 8–10 år sedan inventerades. Mångfald av trädslag, brösthöjdsdiameter, höjd och toppskottslängd registrerades samt om trädet var en huvudstam eller bistam i en framtida röjning. Skador på lågor, markstörning och vegetationens återhämtning undersöktes också. Beståndens ekonomi simulerades över en hel omloppstid med Heureka Standwise.

Fältstudien visade att harven störde en större andel av marken men grävmarkberedningen resulterade i större andel blottad mineraljord 8 – 10 år efter markberedning. Ingen skillnad i andelen skadade lågor kunde påvisas. Grävmarkberedning visade både en större ackumulerad och löpande tillväxt samt fler huvudstammar per hektar efter röjning. Nuvärdet över en omloppstid i bestånden skiljde sig relativt lite, dock vid normala kalkylräntor (3–5 %) till fördel för harvning.

Studiens slutsatser är att markstörningen är den viktigaste skillnaden i naturvärdespåverkan mellan markberedningsmetoderna. Därtill ger grävmarkberedningen en högre trädtillväxt, dock troligen inte tillräckligt mycket större för att resultera i ett högre nuvärde jämfört med harvning.

,

Site preparation (also termed soil preparation) is carried out on approximately 90 % of the reafforested area in Sweden every year. It is normally done mechanically with the intention to work the soil to create good conditions for seedling establishment. A significant part of Stora Enso´s land holdings is boulder-rich and is technically difficult to prepare.

Previous studies regarding soil preparation in boulder-rich terrain have mostly been focused on the number of planting spots and its quality. The objective of this study was to compare two soil preparation methods, disc-trenching and soil preparation using excavators, regarding their impact on conservation values, tree growth and economics on boulder-rich forestland owned by Stora Enso. Four sites, where both soil preparation methods had been carried out and followed by planting 8-10 years ago, were inventoried. Tree species diversity, diameter at breast height, tree height and top shoot length were recorded as well as whether the tree was a crop tree or secondary tree in a future pre-commercial thinning. Damage to coarse woody debris, soil disturbance and vegetation recovery were also investigated. The net present value was simulated over a full rotation period using Heureka Standwise.

The field study showed that disc-trenching disturbed a larger share of the soil surface, but soil preparation using excavators resulted in a greater proportion of exposed mineral soil after 8 – 10 years. No difference in the proportion of damaged coarse woody debris could be found. Soil preparation using excavator showed both greater cumulative and annual growth as well as more crop-trees per hectare after pre-commercial thinning. The net present value over a full rotation period differed relatively little, however at normal discount rates (3–5 %) the net present value was in favour of disc-trenching.

Conclusions from the study are that soil disturbance is the most important difference between the soil preparation methods regarding the impact on conservation values. In addition, soil preparation using excavators results in higher tree growth, although probably not large enough to render higher net present values compared to disc-trenching.

Main title:Utveckling av barrträdsföryngringar markberedda med grävmarkberedning kontra harvning på blockrik skogsmark
Authors:Brus, Svante
Supervisor:Ersson, Back Tomas
Examiner:Nordfjell, Tomas
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2023:5
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:markberedning, föryngring, död ved, tillväxt, ekonomi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18775
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18775
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:20 Apr 2023 05:48
Metadata Last Modified:21 Apr 2023 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics