Home About Browse Search
Svenska


Ört, Julia, 2023. Gestaltning av Trädgårdslundens förskola i Hjärup : förskolebarns behov i utemiljö och vintervärde i fokus. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
22MB

Abstract

Forskning visar att en väl utformad
förskolegård gynnar barns välmående och
utveckling. En aspekt som tyvärr alltför ofta
förbises i utemiljöer är dess kvalitéer
vintertid. Denna aspekt blir särskilt aktuell i
ett kallare klimat som Sveriges - där
vinterhalvåret präglas av mörker och
växtlighet i dvala.
Eftersom förskolegården är en plats som
nyttjas året runt, behöver den således
rymma funktioner och tillhandahålla
erbjudanden oavsett årstid.
Syftet med detta arbete är att undersöka
hur en förskolegård, närmare bestämt
förskolegården tillhörande Trädgårdslundens förskola i Hjärup (Staffanstorp,
Skåne), fungerar och ser ut i nuläget.
Syftet är också att ta reda på hur den
aktuella förskolegården svarar mot
forskningen om förskolegårdars innehåll och
förskolebarns främsta behov i utemiljö samt
undersöka begreppet vintervärde i relation
till en förskolegård.
Målet är att presentera ett övergripande
gestaltningsförslag till Trädgårdslundens
förskola som baseras på insikterna från
övriga delar av arbetet. På så sätt förankras
kunskaperna praktiskt och synliggörs.
Detta åstadkoms genom ett flertal metoder:
teoretisk bakgrund, beskrivning av platsen
(innehållande bland annat en sol- och
skuggstudie och platsobservation), intervju,
analys med verktyget Lekvärdesfaktor 2.0
samt litteraturstudie.
Arbetet har resulterat i ett koncept kallat
”Åretruntbyn” för gestaltningen av
Trädgårdslundens förskolegård. Konceptet
handlar om att ge värden året runt och
gården har blivit uppdelad i olika områden
utifrån beståndsdelar en by kan bestå av.
Gestaltningsförslaget ger i grova drag mer
rumslighet, ökad detaljrikedom och fler
erbjudanden till förskolegården - några
element att lyfta fram i förslaget är:
vegetation med kvalitéer vintertid,
konstruktioner för skydd mot väder och
vind, asfalts- och väggmålningar samt tillägg
av naturmaterial såsom stenar, stockar och
stubbar.
Analysen med verktyget Lekvärdesfaktor 2.0
visade att förskolegården i dess nuvarande
utformning får -2p. En uppföljning med
verktyget har gjorts och ger gestaltningsförslaget +4,5p - vilket är en klar förbättring.

,

Research shows that a well-designed
preschool playground benefits children's
well-being and development. Unfortunately,
one aspect that is all too often overlooked
in outdoor environments is its qualities
during winter. This aspect becomes
particularly relevant in a colder climate like
Sweden, where the winter season is
characterized by darkness and dormant
vegetation.
Since the preschool playground is a place
that is used all year round, it needs to
accommodate functions and provide offers
regardless of the season.
The purpose of this work is to investigate
how a preschool playground, specifically the
playground belonging to Trädgårdslundens
preschool in Hjärup (Staffanstorp, Skåne),
currently functions and looks.
The aim is also to find out how the current
preschool playground responds to research
concerning preschool playgrounds and
children's primary needs in outdoor
environments, as well as to investigate the
concept of winter value in relation to a
preschool playground.
The goal is to present an overall design
proposal for Trädgårdslundens preschool
based on the insights from the other parts
of the essay. In this way, the knowledge is
practically anchored and visible.
This is achieved through several methods:
theoretical background, description of the
site (including a sun and shade study and
site observation), interview, analysis with the
tool ”Lekvärdesfaktor” (Play Value Factor)
2.0, and literature study.
The work has resulted in a concept called
"Åretruntbyn" (”Year-Round Village”) for the
design of Trädgårdslundens preschool
playground. The concept is about providing
values all year round, and the playground
has been divided into different areas based
on components a village can consist of.
The design proposal provides roughly more
spatiality, increased detail richness, and
more offerings to the preschool playground
- some elements to highlight in the proposal
are: vegetation with qualities during winter,
constructions for protection against weather
and wind, asphalt and wall paintings and the
addition of natural materials such as stones,
logs, and stumps.
The analysis with the tool ”Lekvärdesfaktor” (Play Value Factor) 2.0 showed that
the preschool playground in its current
design receives -2 points. A follow-up with
the tool has been done, and the design
proposal receives +4.5 points, which is a
clear improvement.

Main title:Gestaltning av Trädgårdslundens förskola i Hjärup
Subtitle:förskolebarns behov i utemiljö och vintervärde i fokus
Authors:Ört, Julia
Supervisor:Ignell, Sanna and Bengtsson, Anna
Examiner:Lindberg, Stefan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:förskolegård, förskola, barns behov i utemiljö, förskolebarn, barns utevistelse under vinterhalvåret, vintervärde, gestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18772
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18772
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Apr 2023 09:56
Metadata Last Modified:19 Apr 2023 14:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics