Home About Browse Search
Svenska


Fahlroth, Nelly, 2023. Vad kännetecknar ett lämpligt foder för unga kastrerade katter? : foderval med fokus på den växande individen. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Under 2020 ändrades riktlinjen från Sveriges veterinärförbund om den lägsta rekommenderade åldern för kastration från sex till fyra månader ålder. Utfodring av en kastrerad växande kattunge ställer höga krav på fodret då det behöver möta de nutritionella behoven för tillväxt, men utan att predisponera för övervikt. Syftet med denna studie var att jämföra hur foder på den svenska foder-marknaden tillgodoser och förenar behovet för en växande kattunge som också har kastreras.
Innehållet i 13 foder (torrfoder n=10, våtfoder n=3) avsedda för växande kattungar, kastrerade kattungar och vuxna kastrerade katter sammanställdes från värden redovisade på foderföretagens hemsidor eller via mail-kontakt. Näringsinnehållen jämfördes sedan med varandra samt med lägsta rekommenderade nivåer i den nutritionella riktlinje publicerad av FEDIAF 2021. Då rekommenda-tioner för kastrerade kattungars energi- och näringsbehov saknas valdes i detta arbete att basera energiberäkningar på de rekommendationer som anges för kastrerade vuxna katter, ett 25 % lägre underhållsbehov, och näringsbehoven grundas på rekommendationer som anges för intakta katt-ungar i samma riktlinje.
Resultatet visade att samtliga foder uppfyllde lägsta rekommenderade nivåer av protein, fett, essentiella fettsyrorna EPA + DHA, kalcium och vitamin A, D och E per 1000 kcal OE för växande intakta katter. Då mängden mikromineraler angivits som tillsatt mängd kan slutsats om uppfyllda nivåer ej dras. Vid jämförelse mellan näringsinnehåll i reducerad dagsportion utifrån skattat energi-behov för en kastrerad kattunge och det av FEDIAF lägsta rekommenderade dagliga intaget för växande kattungar påvisades bristande nivåer av Ca i alla foder. Även bristande nivåer av protein, fosfor och vitamin A noterades.
Sammanfattningsvis visade resultatet att vid utfodring med 25 % reducerad dagsportion för att möta ett eventuellt sänkt energibehov efter kastration riskeras näringsbrist att erhållas för växande katter i de jämförda foder i studien. Jämförda foder, med få undantag, uppfyllde rekommenderade nivåer från FEDIAF (innehåll/1000 kcal OE) för växande intakta katter. Byte till foder med lägre energi-innehåll rekommenderas i första hand för att förebygga risken med potentiell näringsbrist. Högst energiinnehåll påvisades i foder avsedda för kattungar. Då lägsta rekommenderade nivåer för växande kastrerade kattungar saknas bör översyn av rådande riktlinjer ske med avseende på utfod-ring av kastrerade kattungar med sänkt energibehov.

,

In 2020 the Swedish Veterinary Association changed their guideline for the recommendation of a minimum age of castration, from six to four months. Feeding a neutered growing kitten puts high demands on the feed as it needs to meet the nutritional needs for normal growth without predisposing development of obesity. The purpose of this study was to compare how feed on the Swedish feed market meets and reconciles the need for a growing neutered kitten.
The nutrient contents of 13 feeds (dry feed n=10, wet feed n=3) intended for growing kittens, neutered kittens and adult neutered cats were compiled from values reported by the respective companies on their websites or retrieved through correspondence via email. The feed contents were then compared to one another and to the FEDIAF nutritional guidelines. Since there are no recommendations for the energy and nutritional needs of neutered kittens, it was chosen in this work to base energy calculations on the recommendations given for neutered adult cats, i.e. 25% lower maintenance requirements, and nutritional requirements are based on recommendations given for intact kittens in the same guideline.
The results showed that all feeds fulfilled the minimum recommended value of protein, fat, the essential fatty acids EPA + DHA, calcium as well as vitamins A, D and E per 1000 kcal ME for growing entire kittens. Since knowledge of the analysed content of micro minerals is unknown, no definite conclusion can be drawn. When comparing the nutrient contents of a reduced daily portion based on the presumed decreased energy requirements of a neutered kitten and FEDIAF's recommended minimum intake for growing kittens, all feeds showed a deficiency regarding the levels of Ca. Deficiencies could also be identified concerning the levels of protein, phosphorus and vitamin A.
In summary, the results showed that when feeding with a 25% reduced daily portion to meet an assumed reduced energy requirement after neutering, there is a risk of insufficient levels of protein, Ca, P and vitamin A for growing cats in the compared feeds in this study. The majority of the compared feeds do meet FEDIAF's recommendations regarding the content of protein, fat, DHA + EPA, Ca and vitamins in feed for intact growing kittens. The highest energy content was found in feed intended for kittens. Choice of feed and feeding strategy should consider the feed's energy content, body condition score and the lifestyle of the individual cat. Change to feed with a lower energy content is primarily recommended to prevent the risk of potential nutritional deficiency. Guidelines with minimum recommended levels adapted for growing neutered kittens are lacking. There is a need for updated guidelines regarding the reduced energy requirements of neutered kittens as well as new feeds adapted to meet the nutritional needs of this group.

Main title:Vad kännetecknar ett lämpligt foder för unga kastrerade katter?
Subtitle:foderval med fokus på den växande individen
Authors:Fahlroth, Nelly
Supervisor:Lindqvist, Hanna
Examiner:Söder, Josefin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY009 Veterinary Medicine programme, 330.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:växande kattungar, kastrerade katter, energibehov, näringsbehov
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18743
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18743
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:11 Apr 2023 05:29
Metadata Last Modified:12 Apr 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page