Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Oskar, 2022. Effekter av kalkkväve i odling av isbergssallat : ett mindre fältförsök. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Odling av isbergssallat kräver stora insatser per odlat hektar och innebär många risker för odlaren. Isbergssallaten har en relativt kort kulturtid på 6–10 veckor från plantering till skörd. Den ställer höga krav på näringstillförsel, vatten och temperatur under hela plantans tillväxt för att nå ett gott resultat i sin odling.
Enligt en rapport från 2013 blir 15% av svensk isbergssallatsodling aldrig skördad. Det beror på flera orsaker, några av dem är kantbränna, salladsbladmögel och röta. Genom att testa nya insatsvaror och odlingsmetoder kan nya sätt att odla upptäckas som minskar andelen kasserad vara. Detta skulle vara positivt för lantbrukaren både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.
Syftet med arbetet var att hitta nya sätt att minska svinnet av frilandsodlad isbergssallat som beror på olika typer av kantbränna, röta och sallatsbladmögel. Detta gjordes genom ett mindre fältförsök hos en grönsaksodlare i nordvästra Skåne. Försöket gjordes genom att byta ut det ordinarie NPK gödselmedlet mot kalkkväve. Det gjordes 2–3 veckor efter plantering och utfördes i samband med radhackning. Kalkkvävet myllades ner i odlingsbädden mellan plantorna.
Målet med försöket var att utvärdera och mäta skördeutfall. Resultatet togs fram genom att väga varje huvud, mäta huvudets diameter, och mäta rotstockens diameter. Även sallatens exteriör bedömdes. Detta gjordes genom en graderingsskala från 0–5 där 0 var ett huvud som kasserats och 5 var ett grönt, fint, friskt huvud. Försöket genomfördes i två olika omgångar av isbergssallat.
Resultatet från försöket gav olika utfall i de två omgångarna. Det var därför svårt att dra några direkta slutsatser av försöket. Kalkkväve kan ha en effekt för att minska förekomsten av olika angrepp som röta och salladsbladmögel då försök 1 visade på färre kasserade huvud i det behandlade ledet. Resultatet från försök 2 visade tvärtom att fler huvud kasserades i det behandlade ledet. En anledning till de olika utfallen kan vara att ett kraftigt skyfall en vecka efter utläggningen av kalkkväve i försök 2 sköljt bort mycket av näringen som därför inte hann ge någon effekt till plantorna.
Kalkkväve kan ha en positiv effekt för isbergssallaten, men det behöver göras fler försök och upprepningar med olika förutsättningar för att kunna säkerställa vilka effekter som kalkväven verkligen har.

,

Cultivation of iceberg lettuce requires large efforts for each cultivated hectare and involves many risks for the farmer. The iceberg lettuce has a relatively short growing time of 6-10 weeks from plant to harvest. The cultivation places high demands on nutrient supply, water and temperature throughout the plant's growth to achieve a good result in its cultivation.
According to a study from 2013, 15% of Swedish iceberg lettuce cultivation is never harvested. It has several different causes, including tipburn and lettuce leaf mold. By testing new inputs and cultivation methods, new ways of cultivation can be discovered that reduce the proportion of discarded lettuce. It would be good for both the farmer's economy and the environment.
The purpose of the cultivation test was to find new ways to reduce discarded lettuce. This was done through a small field trail in lettuce cultivation on a farm in Skåne. The experiment was done by replacing the ordinary NPK fertilizer with calcium cyanamide. This was done 2-3 weeks after planting and was carried out with band application in rows close to the plants.
The aim of the field trail was to evaluate and measure harvest outcomes. The result was obtained by weighing each head, measuring the diameter of the head, and measuring the diameter of the rootstock. The exterior of the salad was also judged. This was done through a grading scale from 0–5 where 0 was a discarded head and 5 was a green, nice, fresh head. The experiment was carried out in two different rounds of iceberg lettuce.
The results from the field trail gave different outcomes in the two rounds. Because of this, it was difficult to draw any direct conclusions from the experiment. Calcium cyanamide can have a good effect to reduce the incidence of various diseases. Field trail 1 showed fewer discarded heads in the treated joint. But the results from the field trail 2 showed that more heads were discarded in the treated joint. One reason for the different outcomes may be that a heavy downpour one week after the application of calcium cyanamide in field trail 2 washed away much of the nutrients and because of that the nutrients did not have time to give any effect to the plants.
Calcium cyanamide can have a positive effect on the iceberg lettuce, but more experiments and repetitions need to be done with different conditions to be able to ensure what effects the calcium cyanamide really has.

Main title:Effekter av kalkkväve i odling av isbergssallat
Subtitle:ett mindre fältförsök
Authors:Olsson, Oskar
Supervisor:Mogren, Lars
Examiner:Rosberg, Anna Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Isbergssallat, kalkkväve, gödsling, Iceberg lettuce, calcium cyanamide, fertilization
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18739
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18739
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Fertilizing
Language:Swedish
Deposited On:06 Apr 2023 05:44
Metadata Last Modified:07 Apr 2023 04:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics