Home About Browse Search
Svenska


Palm, Malin, 2023. Egnahemsträdgården : en fruktsam lösning i en tid av kris?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)


Full text not available

Abstract

Under första halvan av 1900-talet var Sverige ett land i kris. Befolkningen i städerna ökade explosionsartat, bostadsbristen var hög, sjukdomar florerade och utvandringen hotade att tömma landet på arbetskraft. Ovanpå Sveriges egna problem bidrog två världskrig i Europa till misären. Under denna svåra period föddes Egnahemsrörelsen, vars mål var att ge den kämpande arbetarklassen egna hem med tillhörande trädgård för odling och rekreation. Den viktigaste delen av trädgården var nyttoträdgården där man odlade mat och höll djur som bidrag till hushållets försörjning.
Situationen i Sverige och Europa idag har vissa likheter med 1900-talets början och bidrar till stor osäkerhet för människor där importen av mat, energi och drivmedel hotas av pandemier och krig. Med anledning av detta har intresset för självförsörjning ökat bland Sveriges befolkning. Syftet med det här arbetet är att ta reda på hur man kan skapa en mer självförsörjande villaträdgård med utgångspunkt från Egnahemsträdgårdens nyttoträdgård.
Resultatet visar att den genomsnittliga villaträdgården idag är cirka 2000 kvm och att det enligt flera källor krävs mellan 250 kvm och 800 kvm för att en familj på fyra ska bli mer eller mindre självförsörjande på frukt och grönsaker hela året. Arbetet redogör för hur man kan planera en villaträdgård för att skapa förutsättningar för ökad självförsörjning samt vilka faktorer man bör ta hänsyn till. I arbetet finns förslag på växtmaterial, odlingssystem, hantering av skörd, djurhållning, klimatfaktorer, energianpassningar och andra faktorer tänkta att användas som inspiration. Någon planritning har inte gjorts eftersom alla villaträdgårdar ser olika ut och de olika elementen måste anpassas efter den befintliga villaträdgårdens yta och utformning.

,

During the first half of the 20th century, Sweden was a country in crisis. The population in the cities increased explosively, the housing shortage was high, diseases flourished and emigration threatened to empty the country on labour. On top of Sweden's own problems, two world war in Europe contributed to the misery. During this difficult period, the private home movement was born, whose goal was to give the struggling working class own homes with associated garden for cultivation and recreation. The most important part of the garden was the utility garden where food was cultivated and animals held as a contribution to the household's livelihood.
The situation in Sweden and Europe today has some similarities to the beginning of the 20th century and contributes to great uncertainty for people where the import of food, energy and fuels are threatened by pandemics and war. As a result, interest in self-sufficiency has increased among Sweden's population. The purpose of this essay is to find out how to create a more self-sufficient villa garden based on the private garden's utility garden.
The result shows that the average villa garden today is about 2000 sqm and that according to several sources, between 250 sqm and 800 sqm is required for a family of four to become more or less self -sufficient on fruits and vegetables all year. The work describes how to plan a villa garden to create the conditions for increased self -sufficiency and what factors should be taken into account. The work contains suggestions on plant materials, cultivation systems, harvesting, animal husbandry, climate factors, energy adaptations and other factors intended to be used as inspiration. No floor plan is made because all villa gardens look different and the different elements must be adapted to the area and design of the existing villa garden.

Main title:Egnahemsträdgården
Subtitle:en fruktsam lösning i en tid av kris?
Authors:Palm, Malin
Supervisor:Nordmark, Lotta
Examiner:Persson Hovmalm, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Villaträdgård, kristider, självförsörjning, självhushåll, odling, klimat, energi, djurhållning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18724
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18724
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:31 Mar 2023 06:10
Metadata Last Modified:01 Apr 2023 04:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics