Home About Browse Search
Svenska


Persson, Salome, 2023. Främmande flora : en studie om hur inre och yttre faktorer kan främja invasivitet hos trädgårdsväxter. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Protection Biology


Full text not available

Abstract

Invasiva främmande arter utgör idag ett av de största hoten mot den biologiska
mångfalden. Många av de introducerade främmande arterna som visat sig vara
problematiska är initialt trädgårdsväxter som spridit sig från platserna människan
ämnat dem för. Amelanchier spicata, Berberis thunbergii, Cotoneaster divaricatus
och Mahonia aquifolium är just sådana främmande trädgårdsväxter som expanderat
i population och spridit sig bortom trädgårdens gränser. Idag bedöms de enligt SLU
Artdatabanken ha mycket hög risk att uppträda invasivt i framtiden. Arbetet redogör
för växternas biologi och ekologi genom fyra individuella växtporträtt. Arternas
ursprungsområde, morfologi, reproduktion och ekologiska risk har identifierats.
Vidare har processen av en invasion kartlagts och förklarats genom att redogöra för
en arts introduktion, kolonisering, etablering och spridning. Genom detta har
geografiska, biotiska, abiotiska och landskapsmässiga barriärer kunnat identifieras.
Därtill har klimatförändringar, växtförädling och hortikultur presenterats för att
belysa yttre faktorers bidragande roll. Resultatet visar att det inte bara finns en enda
avgörande faktor som gör att en växt kan bli invasiv – i stället föreslår det
sammanslagna resultatet att invasivitet beror på ett flertal korrelerande inre och
yttre faktorer som alla främjar en invasion.

,

Invasive alien species are today one of the biggest threats to biodiversity. Many of
the introduced species that have proven to be problematic are initially horticultural
plants that have spread from places humans intended them for. Amelanchier
spicata, Berberis thunbergii, Cotoneaster divaricatus and Mahonia aquifolium are
such garden plants that have expanded in population and spread beyond the garden
borders. According to SLU Artdatabanken, these alien species are prone to
becoming invasive in the future. This thesis focuses on the biology and ecology of
the concerning plants through four plant portraits. Range of origin, morphology,
reproduction, and ecological risk have been identified for each individual plant.
Furthermore, the process of an invasion has been explained by accounting for a
species introduction, colonization, establishment and spread. Through this,
geographical, biotic, abiotic and landscape barriers have been able to be identified.
In addition, climate change, plant breeding and horticulture have been presented to
highlight the contribution to invasiveness by external factors. The result shows that
there is not only one single determining factor that makes a plant invasive – instead,
the combined result suggests that invasiveness depends on several correlating
internal and external factors that all promote an invasion.

Main title:Främmande flora
Subtitle:en studie om hur inre och yttre faktorer kan främja invasivitet hos trädgårdsväxter
Authors:Persson, Salome
Supervisor:Marttila, Salla
Examiner:Haaland, Christine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology
Keywords:Amelanchier spicata, Berberis thunbergii, Cotoneaster divaricatus, Mahonia aquifolium, biologisk mångfald, ekologisk risk, invasionspotential, invasionsprocess
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18718
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18718
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Weeds and weed control
Language:Swedish
Deposited On:30 Mar 2023 07:03
Metadata Last Modified:31 Mar 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics