Home About Browse Search
Svenska


Dahlberg, Simon, 2023. Jämförelse av planteringsresultatet mellan markberedningsmetoderna harvspår och omvänd torva för planteringsmaskinen Plantma X. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Holmen har som första skogsbolag i Sverige köpt in planteringsmaskinen Plantma X med syfte att i framtiden ersätta delar av den manuella planteringen med maskinell plantering. Bra planteringskvalité samt en markberedningsmetod anpassad till traktens terrängegenskaper är viktiga faktorer för att planteringsmaskinen ska kunna implementeras i större skala framöver. Val av markberedningsmetod påverkar plantornas överlevnad och tidiga tillväxt vilket understryker betydelsen av att rätt markberedningsbehandling används på rätt plats.
Syftet med studien var att jämföra planteringsresultatet i omvänd torva och harvspår beroende på terrängegenskaperna blockkvot, stubbtäthet och humustjocklek vid plantering av täckrotsbarrplantor med Plantma X. Vid en fältinventering inventerades 11 trakter planterade av Plantma X under 2022 i Örnsköldsviks kommun, samt fyra fasta provytor som planterades av Plantma X i Hälsingland under våren 2021. Terrängegenskaper, planteringspunkternas kvalité samt plantornas egenskaper registrerades under inventeringen och analyserades därefter.
Resultaten visade att andelen godkänt planterade plantor var 88,8 % för markberedningsbehandlingen omvänd torva och 87,2 % för harvspår. Skillnaden var inte signifikant och terrängegenskaperna hade inte heller någon signifikant påverkan på planteringsresultatet. Efter två växtsäsonger var medelhöjden för granplantor signifikant högre (i medeltal 4 cm) för behandlingen omvänd torva i jämförelse med behandlingen harvspår. Plantma X uppvisade i denna studie likvärdig andel godkänt planterade plantor som manuell plantering.
Slutsatser från denna studie är att vid plantering med Plantma X verkar det inte finnas någon signifikant skillnad i andelen godkänt planterade plantor mellan behandlingarna omvänd torva och spår för terrängegenskaperna blockkvot, stubbantal och humustjocklek. För att kunna veta mer om Plantma X framtida roll i skogsbruket behöver kunskapsläget rörande långsiktiga ekonomiska konsekvenser samt maskinens produktivitet förbättras.

,

Holmen is the first forestry company in Sweden to purchase the Plantma X tree planting machine with the aim of replacing some of the manual tree planting with mechanized tree planting in the future. Good planting quality and a soil preparation method adapted to the clearcuts terrain characteristics are important factors for wide-scale, future implementation of the planting machine. The choice of soil preparation treatment affects the survival and early growth of the seedlings, which underlines the importance of using the right soil preparation treatment at the right spot.
The objective of this study was to compare the planting results in inverted humus and furrow depending on the boulder quota, stump density and humus thickness when planting coniferous seedlings with Plantma X. Via a field inventory, 11 sites planted by Plantma X during 2022 in Örnsköldsvik municipality were inventoried, as well as four fixed sample plots that were planted by Plantma X in Hälsingland during the spring of 2021. Terrain characteristics, the quality of the planting and the characteristics of the seedlings were registered during the inventory and subsequently analyzed.
The results showed that the proportion of approved planted seedlings was 88.8 % for the soil preparation treatment inverted humus and 87.2 % for furrow. The difference was not significant and the terrain characteristics had no significant influence on the planting result either. After two growing seasons, the average height of spruce seedlings was significantly higher (on average 4 cm) for the inverted humus treatment compared to the furrow treatment. Plantma X showed in this study an equivalent proportion of approved planted seedlings as manual planting.
Conclusions from this study are that when planting with Plantma X, there appears to be no significant difference in the percentage of approved planted seedlings between the treatments inverted humus and furrow based on the terrain factors boulder quota, stump density and humus thickness. In order to know more about Plantma X´s future role in forestry, the knowledge regarding long-term economic consequences and the tree planting machine's productivity needs to be improved.

Main title:Jämförelse av planteringsresultatet mellan markberedningsmetoderna harvspår och omvänd torva för planteringsmaskinen Plantma X
Authors:Dahlberg, Simon
Supervisor:Ersson, Back Tomas
Examiner:Nordfjell, Tomas
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2023:2
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:Maskinell plantering, terrängegenskap, planteringskvalitet, högläggning, blockkvot, stubbtäthet, humustjocklek
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18703
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18703
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:22 Mar 2023 06:53
Metadata Last Modified:23 Mar 2023 02:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics