Home About Browse Search
Svenska


Hallén, Agnes, 2023. Platsen och byggtiden : potentialen för upplevelsevärden under järnvägsbyggande. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Järnvägsbyggande är ett stort ingrepp som tränger sig på i människors vardagsmiljöer. Miljöer
anpassas för att genomförandet ska gå så snabbt och smidigt som möjligt. Vad får det för
konsekvenser på de funktioner som en miljö bestått av och hur påverkas människors upplevelser
av platser som genomgår långvariga byggskeden?
Detta arbete utforskar potentialen till upplevelser i det temporära rum som bildas när platser
byggs om. Fokus för arbetet är på järnvägsbyggande som med sin komplexitet medför en
långvarig och stor påverkan på de offentliga miljöer som vi rör oss i. Arbetet har två
utgångspunkter – plats och process. Platsbesök och observationer har genomförts på tre platser
i Sundbybergs stadskärna som är under byggnation. Genom besöken och analysen har förståelse
skapats för de kvalitativa brister som finns på dessa platser. Utifrån platsanalysen, med
bakgrunds- och teorikapitlet som lins, listas ett antal rumsliga rekommendationer för ökade
upplevelsevärden under byggskedet i Sundbybergs stadskärna.
Arbetet har även uppmärksammat att byggskedet är ett processteg som saknar tydliga riktlinjer
och vägledning gällande miljöerna utanför byggstängslet. De lågt ställda kraven gällande
vistelsevärden på dessa platser korrelerar inte med Politiken för gestaltade livsmiljöer, vilken
är styrande på statlig nivå. Utifrån studie och analys av dagens process och handledningar ges
ett antal rekommendationer och motiv till hur upplevelsevärden kan omhändertas i
järnvägsplaneprocessen. Temporär urbanism ges en särskild fördjupning då den långvariga
temporära byggtiden är en förhållandevis outnyttjad potential för just sådana här typer av
insatser. Temporär urbanism kan både gynna det specifika projektet likväl bidra till framtida
forskning och utveckling.
Arbetet har gett mig insikter om järnvägens byggskede och hur det påverkar miljön och de
människor som använder platsen. Genom de samtal jag haft har det blivit tydligt att vi som
samhällsbyggare behöver bli bättre på att nyttja dessa långa skeden och skapa platser som inte
stänger ute människor. Det har varit ett utforskande och lärande som jag tar med mig in i de
tidiga skedena där jag har min huvudsakliga tyngdpunkt. Dessa tillsynes stökiga platser kan
också innehålla funktioner som engagerar och inspirerar.

,

Railway construction is a major intervention that intrudes on people's everyday environments.
Environments are adapted to benefit a quick and cost efficient construction process. What does
this do to the former functions of places and how does it affect people's experiences during long
construction phases?
This work explores the potential to improve experience in the temporary space that is created
when places are rebuilt. The focus of the work is on railway construction that, with its
complexity, has a long-lasting and significant impact on the public spaces in which we spends
time. The work has two focuses - place and process. Site visits and observations have been
carried out at three construction places in the city centre of Sundbyberg. Through the site visits
and analysis, I have gotten an understanding of the qualitative deficiencies of these places.
Based on the site analysis, having the background and theory chapter in mind, a number of
spatial recommendations to improve the experience during the construction phase in
Sundbyberg are listed.
The work has also highlighted that the construction phase is a process stage that lacks clear
guidelines regarding the environments outside the construction area. The low requirements for
amenity values in these places do not correlate with the Policy for Designed Living
Environments, which steers central government initiatives. Based on the study and analysis of
the current process and guidance, a number of recommendations and motives are given for how
amenity values can be addressed in the railway planning process. Temporary urbanism is given
special emphasis, as the long-term temporary construction period is a relatively unused
potential. Initiatives as temporary urbanism can benefit the specific project, as well as future
research and development.
The work has given me insights of how the railway construction phase affects the environment
as well as the users. Through the conversations I have had, it has become clear that as urban
planners and landscape architects there is a need to better use these long stages and create places
that don't shut people out. It has been an exploration and learning process that I will carry with
me into the early planning stages. These seemingly messy places can also contain features that
engage and inspire people.

Main title:Platsen och byggtiden
Subtitle:potentialen för upplevelsevärden under järnvägsbyggande
Authors:Hallén, Agnes
Supervisor:Wade, Emily
Examiner:Larsson, Anders and Osvalder, Linn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:byggskede, byggtid, järnväg, temporär urbanism,, upplevelsevärden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18700
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18700
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Mar 2023 09:35
Metadata Last Modified:23 Mar 2023 12:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics