Home About Browse Search
Svenska


Westberg Ekerljung, Frida, 2023. Ribersborgs strandstråk : hållbar upprustning av urbana stråk utifrån besökares olika hastigheter. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
16MB

Abstract

På obebyggd mark finns potential att utveckla
städer. Här konkurrerar grönområdens attraktivitet
med behovet av bostäder. På områden mellan
husen tenderar efterfrågan på fler funktioner öka
liksom variationen av trafikslag som ska samsas
där.
Ribersborgsstranden i Malmö är unik för staden
tack vare det stora, havsnära grönområde som kan
upplevas som en bit orörd natur. Stranden anlades
för 100 år sedan och användningen som offentlig
badplats och grönt rekreationsområde är den
samma nu som då. Utmed den gamla banvallen
på området sträcker sig ett asfalterat gång- och
cykelstråk. Där, likt andra stråk i staden, har nya
sätt att ta sig fram blivit allt vanligare. Idag samsas
cyklister och fotgängare med bland annat olika
typer av elfordon, motionärer, rullskridsko- och
skateboardåkare.
Ambitionen med det här arbetet har varit att med
metoden Research by design ta reda på hur
den rumsliga upplevelsen av stråket utmed
Ribersborgsstranden kan förstärkas för olika
besökare och samtidigt motverka att konflikt
uppstår mellan dem. Målet har varit att öka
förståelse för hur människor som rör sig i olika
hastigheter kan samsas i städers offentliga
utrymmen.
Den valda metoden har varit vägledande i
arbetsprocessen. Arbetets struktur och de olika
momenten kopplas samman med metodens tre
olika faser: för-design, design och efter-design.
Kunskapsinhämtning och analyser har skett i den
inledande för-design-fasen. Informationen har
sedan bearbetats i design-fasen som lett fram till
resultatet som förfinats och presenterats i efter�design-fasen. Skissande och platsbesök har skett
löpande genom hela processen.
Gestaltningsförslaget som presenteras i det
här arbetet tar hänsyn till befintliga värden på
Ribersborgsstranden och ämnar samtidigt stärka
de sociala värdena för att på så vis bidra till en mer
socialt hållbar stad.
Att människor rör sig i olika hastigheter har
identifierats som huvudorsak till att konflikter
uppstår mellan dem. Den centrala insikten det här
arbetet lett fram till är att en gestaltningslösning
inte går att applicera på alla platser även om
problemet initialt upplevs vara detsamma. Detta
beror på de platsunika värdena som är viktiga
att förhålla sig till för en hållbar, uppskattad och
välfungerande gestaltning.
Utifrån analys av platsen kan olika gestaltnings�lösningar appliceras på ett stråk som gör att det
fungerar bra utifrån förväntningar från dem som
använder stråket. För att gestaltningen ska tas emot
väl och fungera som den är tänkt är det viktigt
att besökarna kan läsa och förstå den gestaltade
platsen.
Resultatet av den här studien visar att en integrerad
trafiklösning, så kallad shared space, fungerar när
hastigheter inte varierar allt för mycket mellan
olika trafikslag eller när hastigheterna inte är allt
för höga. Shared space-lösningar kan fungera väl
där det är ett stort flöde av människor som rör
sig i ett lägre tempo och där platsen förväntas
erbjuda fler funktioner än transport och passage.
Där integrerade trafiklösningar fungerar kan de
ha positiva effekter på den sociala interaktioner
mellan olika människor.
Förutom en noggrann utformning efter de
platsspecifika förutsättningarna, blir en
gestaltningslösning hållbar genom att möjliggöra
en dynamisk utveckling där framtidens funktioner
får plats och att gestaltningen med små medel
kan förändras och anpassas efter nya behov.
Genom att platsen successivt utvecklas i takt
med historien skapas minnen hos generationer
av besökare. Platsens identitet och själ utvecklas,
den får ett värde i sig men är också värdefull för
staden och invånarnas känsla av tillhörighet och
sammanhållning.

,

Undeveloped land present opportunities for urban
development. At such locations the desire to
preserve and develop green areas competes with
the need to address housing deficiencies. As the
density of development increases within the urban
environment, there is a corresponding increase for
more functions to take place between the buildings,
as for the diversity of types of transportation that
must coexist within a constrained spatial context.
Ribersborgsstranden in Malmö is a unique part of
the city due to the large green areas close to the sea
which many experience as an untouched piece of
nature. The beach was built 100 years ago and its
use as public bathing and green recreation area is
the same now as it was then. An asphalt-surfaced
pedestrian and bicycle path extends along the
former railway embankment. There, like in other
streets in the city, new types of transportation are
more present due to recent advancements in trans�portation technology. Today, cyclist and pedestrians
share the path with drivers of electrical vehicles,
people exercising, roller skaters, skateboarders,
among others.
The objective of this project has been to
investigate, utilizing the method Research by
design, potential means of improving the spatial
experience of the path along Ribersborgsstranden
for various groups of visitors, while at the same
time preventing conflicts from arising. The aim has
been to increase the understanding for how people
who move in various speeds can share the space in
urban public spaces.
The chosen method has served as a guide through�out the work process. The structure and the various
components of the project are aligned with the
three sequential stages of the method: pre-design,
design, and post-design. Information gathering as
well as analyses have been conducted in the initial
pre-design phase. The new information gathered
was then processed in the design phase, leading
up to a result which was refined and presented
in the post-design phase. Sketches and site visits
have been performed continuously throughout the
process.
The design proposal presented in this work
incorporates existing values of Ribersborgsstranden
and aims to enhance social values in order to
promote social sustainability within the city.
The issue of individuals moving at varying speeds
has been identified as the most prevalent cause of
conflicts. The primary insight gained through the
execution of this project is that a single design
solution is not viable for all locations, even if
the problems initially appear to be identical. The
reason for this is the presence of site unique values
which are important to identify in order to create a
sustainable, well-appreciated and well-functioning
design.
Based on analysis of the space, different design
solutions can be applied to a path to allow it to
function in accordance with the expectations from
the individuals using the path. In order for the
design to be appreciated and function as intended,
it is fundamental that visitors can interpret and
understand the design.
The results of this study show that an integrated
traffic solution, a so-called shared space, functions
well when the speed does not differ significantly
between various groups of traffic participants or
when the speeds are relatively low. Shared space
solutions can be efficient for locations where a
large number of people are moving at a slower
pace and where the location is expected to offer
more functionality than transport and passage.
When integrated traffic solutions work as intended,
they may have positive effects on the social
interactions between various individuals.
In addition to careful design in accordance with
the site-specific conditions, a design solution
may be considered sustainable when it enables a
development where future functionality can evolve
in a dynamic manner, while being modified and
adapted to meet evolving needs using minimal
resources. As the location gradually develops over
time, memories are created for generations of
visitors. The location’s identity and soul develop,
it gains value in itself but it also contributes to the
city and the residents’ sense of belonging and unity.

Main title:Ribersborgs strandstråk
Subtitle:hållbar upprustning av urbana stråk utifrån besökares olika hastigheter
Authors:Westberg Ekerljung, Frida
Supervisor:Nordius, Arne
Examiner:Wirdelöv, Johan and Wegren, Kristin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:social hållbarhet, shared space, trafikintegrering, trafikseparering, gång- och cykelstråk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18674
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18674
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:10 Mar 2023 08:51
Metadata Last Modified:10 Mar 2023 15:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics