Home About Browse Search
Svenska


Skans, Elin, 2023. Råmjölkskvalité hos sugga – inverkan på smågrisdödlighet och tillväxt. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Sverige har hög smågrisdödlighet jämfört med andra länder. Mycket forskning har gjorts inom
området men siffran är fortsatt hög. I dagsläget saknas det studier på hur suggans råmjölkskvalité
påverkar smågrisarnas tillväxt och överlevnad. Med råmjölkskvalité menas här mängden IgG i
råmjölken och den kan påverkas av flera olika faktorer såsom ras, diet, inhysningssystem och hur
många gånger suggan har grisat. Råmjölken är livsviktig för smågrisarna då de föds utan ett immunförsvar eftersom suggans placenta förhindrar passage av immunglobuliner till smågrisen under
dräktigheten. Det finns fem immunglobulinklasser som har olika storlek och funktion i kroppen.
Födelsevikt, inhysningssystem, kroppstemperatur och kullstorlek är exempel på faktorer som på�verkar smågrisens förmåga att få i sig råmjölk efter födseln.
Syftet med den här studien var att undersöka om suggans råmjölkskvalité har någon inverkan på
smågrisarnas tillväxt och överlevnad. I studien deltog 15 suggor med 210 tillhörande smågrisar.
Försöket utfördes på Lövsta Forskningsanläggning. I studien uppskattades råmjölkskvalitén,
definierat som mängden IgG i råmjölken, genom att mäta absorbansvärde med en Brixrefrakto�meter. Smågrisarna vägdes vid födsel och vid 24 timmars ålder och råmjölksintaget beräknades.
Smågrisarna vägdes igen vid avvänjning för att beräkna tillväxt och antalet överlevande smågrisar
noterades. Samtliga smågrisar som deltog i försöket och som dog under första levnadsveckan
obducerades.
Absorbansvärdena varierade mellan 20,9 % och 43,3 %. Medelvärdet var 27,5 %. Födelsevikten
varierade mellan 0,5 kg och 2,28 kg, med ett medelvärde på 1,38 kg. Råmjölksintaget varierade
mellan 0 g och 572,6 gram. Smågrisdödligheten i studien var 13,5 %. Tillväxten varierade mellan
0,08 kg/dag och 0,49 kg/dag, med ett medelvärde på 0,27 kg/dag. De vanligaste dödsorsakerna i
studien var svält/hypoglykemi, trauma från suggan och dödfödsel. Sambanden mellan råmjölks�kvalité och tillväxt respektive överlevnad undersöktes med regressionsanalys.
I studien sågs inget samband mellan suggans råmjölkskvalité och smågrisarnas tillväxt och
överlevnad, däremot fanns en positiv korrelation mellan smågrisarnas födelsevikt och tillväxt
respektive överlevnad, där tyngre smågrisar hade signifikant högre tillväxt och större chans att
överleva. Det fanns även en positiv korrelation mellan suggans ras och tillväxt, där smågrisar från
en sugga av rasen lantras/yorkshire hade signifikant högre tillväxt än smågrisar från suggor av rasen
yorkshire. Ett positivt samband sågs även mellan smågrisarnas råmjölksintag och tillväxt, där smågrisar som fått i sig mer råmjölk hade signifikant bättre tillväxt än smågrisar som fått i sig mindre
råmjölk.
Det ska dock påpekas att djurmaterialet i studien är mycket litet och resultaten är därför inte helt
pålitliga. Resultaten bör inte användas som forskningsunderlag. Studien bör ses som en förstudie till
det forskningsprojekt som studien är en del av, eller användas som inspiration till vidare forskning.

,

Sweden has one of the highest piglet mortality rates. A lot of research has been done on the subject,
but the numbers have not decreased. In the current situation, there are no studies considering
colostrum quality and its effect on piglet survival and mortality. In this study, colostrum quality is
defined as the amount of IgG in colostrum. The amount of IgG can be affected by several factors
such as the sow’s breed, diet, housing, and parity. Colostrum is very important to piglets as they are
born with no or only a few antibodies. The sow´s placenta prevents immunoglobulins to pass from
the sow to the piglet during gestation. There are five different types of immunoglobulins that are
different in size and have different functions in the body. Birth weight, housing, body temperature
and litter size are some factors that influence the piglet’s ability to ingest colostrum after birth.
The aim of this study was to investigate if colostrum quality had any impact on piglet mortality
and growth. The study was carried out at Lövsta Research Centre and included a total of 15 sows
and 210 piglets. In the study, colostrum quality was measured with a Brix refractometer. The piglets
were weighed at birth and 24 hours later, and the colostrum intake was calculated. The piglets were
weighed again at weaning and the number of survivors was noted. Every piglet who died during the
first week was necropsied.
The absorbance values varied between 20.9% and 43.3%. The mean value was 27.5%. The birth
weight varied between 0.5 kg and 2.28 kg with a mean value of 1.38 kg. The colostrum intake varied
between 0 grams and 572.6 grams. Growth varied between 0.08 kg/day and 0.49 kg/day with a mean
value of 0.27 kg/day. The most common causes of death in the study were “starvation”, “stillborn”
and “trauma caused by the sow”. The correlation between colostrum quality and piglet growth and
mortality was examined with regression analyses.
In the study, there was no correlation between colostrum quality and piglet growth and mortality,
but there was a positive correlation between piglet birth weight, growth, and survival, where piglets
born heavier had a significant higher chance of growing faster and surviving. There was also a
positive correlation between the sow´s breed and growth, where piglets born from a Landrace ×
Yorkshire-sow had a significantly higher growth rate than piglets born from a Yorkshire-sow. There
was a positive correlation between piglet colostrum intake and growth, where piglets who had a
higher colostrum intake had a significantly higher growth rate, as compared to piglets with a lower
colostrum intake.
However, it is important to point out that the animal material in the study was very small and
therefore the results should be interpreted with caution. The study should be regarded as a pilot study
or be used as inspiration for future research projects.

Main title:Råmjölkskvalité hos sugga – inverkan på smågrisdödlighet och tillväxt
Authors:Skans, Elin
Supervisor:Jacobson, Magdalena and Carlertz, Anna
Examiner:Sannö, Axel
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY009 Veterinary Medicine programme, 330.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:råmjölk, råmjölkskvalité, IgG, smågrisdödlighet, tillväxt, Brix refraktometer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18667
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18667
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:01 Mar 2023 12:18
Metadata Last Modified:02 Mar 2023 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics