Home About Browse Search
Svenska


Ansin, Henrik and Karlsson, Lukas, 2023. Aktiebolag eller kooperativ? : en komparativ fallstudie på kooperativ respektive aktiebolag med fokus på krisresiliens. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img] PDF
1MB

Abstract

Idag står Sverige inför en rad utmaningar och lantbrukssektorn har under de senaste åren genomgått stora och påfrestande prövningar. Torka och extremvärme drabbade Sverige 2018 vilket innebar stora konsekvenser för lantbrukssektorn. I förlängningen kan det inte uteslutas att liknande svåra händelser fortsätter att ske i takt med globala klimatförändringar. Den allra senaste händelseutvecklingen är Rysslands anfallskrig mot Ukraina som pågår när denna studie genomförs. Sveriges Riksbank hävdar även att risken för att en ny finanskris inträffar är överhängande, vilket fortsatt förväntas öka priserna på livsmedel, drivmedel och energi. När dessa samlade händelser inträffar kan de ställa stora krav på lantbruksföretag runt om i Sverige.
Syftet med denna studie är därför att förbättra kunskapsläget för hur företagsformen inom svensk spannmålshandel kan påverka företag positivt eller negativt vid en eventuell kris. Målet med studien är att identifiera likheter och skillnader mellan kooperativ respektive aktiebolag och var företagsforms upplevda och förväntade resiliens vid olika kriser.
Studien är en komparativ fallstudie med kvalitativ forskningsmetod. I studien ingår två företag med olika företagsform, Lantmännen (kooperativ) och Svenska Foder (aktiebolag) där studiens resultat bygger intervjuer. Studien har som fokus att besvara följande frågeställning: Har företagsformen någon betydelse när det gäller förmågan att hantera kriser? Uppsatsen utgår från ett antal huvudsakliga teorival. Dessa teorier är transaktionskostnadsteori, beslutsteori, kooperativ teori, aktiebolagsbaserad teori samt SWOT-analys. Slutsatsen påvisar att det är svårt att dra slutsatser om hur företagsformen spelar en avgörande roll vid kriser. Av studien framkommer en rad likheter mellan företagen och betydligt färre skillnader. Vad som tillsvidare däremot kan fastslås utifrån studien är att Sveriges två största företag som står för en majoritet av spannmålshandeln har en god förmåga att hantera kriser. Detta gäller oavsett om kriserna ter sig klimatbetingade, samhällsbetingade eller geopolitiskt ostabila lägen.

,

Today, Sweden faces a series of challenges and the agricultural sector has undergone major and stressful trials in recent years. Drought and extreme heat affected Sweden in 2018, which had major consequences for the agricultural sector. By extension, it cannot be ruled out that similar severe events will continue to occur alongside global climate change. The most recent development is Russia's war of aggression against Ukraine, which is ongoing at the time of this study. Sweden's Riksbank claims that the risk of a new financial crisis occurring is imminent, which is still expected to increase the prices of food, fuel and energy. When these combined events occur, they can place great demands on agricultural companies around Sweden.
The purpose of this study is to improve the state of knowledge of how the corporate form within Swedish grain-trading can affect companies positively or negatively in the event of a possible crisis. The goal of the study is to identify similarities and differences between cooperatives and investor-owned firms, and each form of company's perceived and expected resilience during various crises.
The study is a comparative case study with a qualitative research method. The study includes two companies with different corporate forms, Lantmännen (cooperative) and Svenska Foder (investor-owned firm), where empirical data was collected through interviews. The focus of the study is to answer the following question: Does the company form have any significance in terms of the ability to handle crises? The essay is based on a number of main theoretical choices. These theories are transaction cost theory, decision-making theory, cooperative theory, investor-owned firm related theory and SWOT analysis. The conclusion shows that it is difficult to draw conclusions about how the corporate form plays a decisive role in crises. The study reveals a number of similarities between the companies and significantly fewer differences. What can be established for the time being, however, based on the study, is that Sweden's two largest companies, which account for a majority of the grain trade, have a good ability to handle crises. This applies regardless of whether the crises appear climate-related, societal-related or a geopolitically unstable situation.

Main title:Aktiebolag eller kooperativ?
Subtitle:en komparativ fallstudie på kooperativ respektive aktiebolag med fokus på krisresiliens
Authors:Ansin, Henrik and Karlsson, Lukas
Supervisor:Hakelius, Karin
Examiner:Langendahl, Per-Anders
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1499
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:kooperativ, aktiebolag, resiliens, krishantering, spannmålshandel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18656
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18656
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:23 Feb 2023 08:32
Metadata Last Modified:24 Feb 2023 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics