Home About Browse Search
Svenska


Ellexelius, Andres, 2023. Påverkas anknytningsbeteende hos hund av ägarens personlighet och/eller vuxna anknytningsstil?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Hunden kan skapa ett band med sin djurägare som är lika unikt som viktigt. Genom evolutionära anpassningar och selektiv avel och har flera förändringar skett som förändrat hundens morfologi, anknytningssystem och belöningssystem. Ett resultat av detta är bland annat hundens förmåga att forma anknytningsband till sin djurägare. Bandet som skapas mellan hunden och djurägaren är unikt, och påverkas bland annat av hur djurägaren interagerar med sin hund.
En persons anknytningsstil påverkas av förälderns omvårdnadsstil. Utvecklingen av ett anknytningsband sker via interaktioner i en omhändertagande miljö där en eller flera individer uppfattas som en trygg punkt. Anknytningssystemet, ett biologiskt system som påverkar individens känslor och beteende (Bowlby, 1958), har två viktiga funktioner; den ena är att upprätthålla närhet till sin primära vårdgivare och den andra är att aktivera en vilja att utforska miljön. Att barnet håller sig nära den primära vårdgivaren är viktigt eftersom barnet kan få skydd om fara nalkas och utforskningen av miljön är viktigt för möjlighet att söka efter t.ex. föda, samt framtida frigörelse av beroende av vårdgivaren. Anknytningssystemet är fult utvecklat vid en ålder av 1–2 år och det är beteenden hos dessa, samt lite äldre barn som beskrivs här. För att barnet ska kunna känna sig trygg att utforska miljön behövs en säker bas, utifrån vilken barnet distanserar sig för att undersöka sin omgivning. Den kan utgöras av t.ex. en förälder. Vårdgivaren agerar också som en trygg hamn, vilket spelar en viktig roll både vid närhetssökande och utforskande beteende, eftersom den tillåter en plats för barnet att söka sig till vid upplevd rädsla eller hot, samt ger barnet mod att återigen förflytta sig längre ifrån vårdgivaren för mer utforskande beteende. Eftersom man inom humanpsykologin vet att omvårdnaden har en stor effekt på hur barnets anknytningsmönster utvecklas, har man även inom antrozoologi (vetenskapen om relationer och interaktioner mellan människor och djur) börjat studera samband mellan omvårdnad och hundars anknytning till ägaren.
Barn utvecklar en av fyra olika anknytningsstilar, trygg-, ambivalent-, undvikande- eller desorganiserad anknytningsstil. Liknande mönster har setts hos hundar. Ett sätt att mäta anknytningen mellan barnet och modern är genom att utsätta barnet för separation från och återförening med anknytningsfiguren (vårdgivaren). Testet går ut på att separationen ska trigga barnets biologiska anknytningssystem eftersom detta upplevs som en stressande situation. Under testet läggs bland annat focus på beteenden som kan kopplas ihop med närhetssökande och utforskande beteenden under en separation. Testet har modifierats för att kunna mäta anknytning mellan hund och djurägare och kallas separation- och återföreningstest (SRT). Under testet studerar man bland annat den anknutna individens balans mellan närhetssökande och utforskande beteende.
I denna studie undersöktes om djurägarens vuxna anknytningsstil (VAS) (trygg vuxenanknytningsstil, undvikande vuxenanknytningsstil, …) och/eller personlighet påverkade hundens anknytningsbeteende i SRT. Till studien användes ett etogram med beteende som använts vid tidigare studier av hundar som genomfört separations och återföreningstest. Djurägarna fick fylla i två enkäter som mätte 1) deras VAS (ASQ, Feeney et al. 1994) och 2) personlighet (BFI, Goldberg 1993). SRT utfördes med 23 privatägda hundar och deras ägare som var registrerade i SLU:s longitudinella projekt ”Mitt liv med hund”. Sammanfattning Framtida studier kan dra nytta av att kombinera fysiologiska mätmetoder i samband med ett SRT och att testa ett större urval. Djurägarens olika personlighetsdrag och VAS behöver studeras vidare för att ta reda på hur de kan påverka anknytningen till hunden.
Hypotesen var att djurägarens vuxenanknytningsstil (VAS) och personlighet påverkade hundens anknytningsbeteende i denna studie. Att djurägarens VAS påverkar hundens anknytning har bekräftats i tidigare studier under ett (SRT) men inga studier hittades om djurägarens personlighet påverkade hundens anknytning under ett (SRT). Beroende på vilken VAS (trygg, ambivalent eller undvikande) djurägaren samt personlighetsdrag från big five inventory (BFI) (extrovert, öppen, neurotisk …) att påverka hundens anknytning till djurägaren. Hur ägarna betedde sig under avskedsfasen skiljde sig inte med avseende på varken VAS eller personlighet. Vid återföreningen däremot, pratade mer trygga och extroverta ägare mer med hunden, medan mer distanserade (undvikande) ägare pratade mindre med sina hundar. Hundar med mer ambivalenta ägare verkade uppleva separationen som mest stressfull jämfört med andra hundar. Ett vanligt mått på att hunden har tillgång till en säker bas är att hunden ska börja utforska sin miljö strax efter det att ägaren har kommit tillbaka, Intressant nog, så var det hundar som hade mer neurotiska (personlighetsdrag) ägare som uppvisade mest utforskande beteende under återföreningsfasen.
Sammanfattningsvis har studien påvisat att djurägarens personlighet och VAS har en påverkan på hundens anknytningsbeteende gentemot djurägaren. Beroende på vilken personlighet och/eller VAS djurägaren hade uppvisade hunden olika beteenden under avskedfasen, separationen och återföreningen under ett separations- och återföreningstest. Även ägarnas beteende skiljde sig med avseende på deras VAS/personlighet. Hundar med mer ambivalenta ägare verkade uppleva separationen som mest stressfull jämfört med andra hundar. Ett vanligt mått på att hunden har tillgång till en säker bas är att hunden ska börja utforska sin miljö strax efter det att ägaren har kommit tillbaka, Intressant nog, så var det hundar som hade mer neurotiska ägare som uppvisade mest utforskande beteende under återföreningsfasen. Mer studier med fler deltagare behövs för att ta reda på hur VAS och personlighet påverkar hundens anknytningsstil.

,

The dog can create a bond with its pet owner that is as unique as it is important. Through evolutionary adaptations and selective breeding, several changes have occurred that have changed the dog's morphology, attachment system and reward system. One result of this is, among other things, the dog's ability to form a bond with its animal owner. The bond that is created between the dog and the pet owner is unique, and is influenced, among other things, by how the pet owner interacts with his dog.
A person's attachment style is influenced by the parent's caregiving style. The development of a bond takes place via interactions in a caring environment where one or more individuals are perceived as a safe point. The attachment system, a biological system that influences the individual's emotions and behavior (Bowlby, 1958), has two important functions; one is to maintain closeness to one's primary caregiver and the other is to activate a willingness to explore the environment. That the child stays close to the primary caregiver is important because the child can be protected if danger approaches and the exploration of the environment is important for the opportunity to search for food, for example, as well as future liberation from dependence on the caregiver. The attachment system is fully developed at the age of 1-2 years and it is the behaviors of these, as well as slightly older children, that are described here. In order for the child to be able to feel safe exploring the environment, a secure base is needed, from which the child can distances himself to investigate his surroundings. It can consist of, for example, a parent. The caregiver also acts as a safe haven, which plays an important role in both proximity-seeking and exploratory behavior, as it allows a place for the child to turn to in the event of perceived fear or threat, as well as giving the child courage to again move further away from the caregiver for more exploratory behavior. Since it is known in human psychology that nursing has a great effect on how the child's attachment pattern develops, anthropozoology (the science of relationships and interactions between humans and animals) has also begun to study the connection between nursing and dogs' attachment to the owner.
Children develop one of four different attachment styles, secure, ambivalent, avoidant or disorganized attachment style. Similar patterns have been seen in dogs. One way to measure the attachment between the child and the mother is by subjecting the child to separation from and reunification with the attachment figure (the caregiver). The test assumes that the separation should trigger the child's biological attachment system because this is experienced as a stressful situation. During the test, the focus is, among other things, on behaviors that can be connected with proximityseeking and exploratory behaviors during a separation. The test has been modified to be able to measure the attachment between dog and pet owner and is called the separation and reunification test (SRT). During the test, the attached individual's balance between proximity-seeking and exploratory behavior is studied, among other things.
In this study, it was investigated whether the pet owner's adult attachment style (AAS) (secure adult attachment style, avoidant adult attachment style, ...) and/or personality influenced the dog's attachment behavior in SRT. For the study, an ethogram with behavior that was used in previous studies of dogs that completed separation and reunification tests was used. The pet owners were asked to complete two questionnaires measuring 1) their AAS (ASQ, Feeney et al. 1994) and 2) Abstract personality (BFI, Goldberg 1993). The SRT was performed with 23 privately owned dogs and their owners who were registered in SLU's longitudinal project "My life with a dog".
Future studies may benefit from combining physiological measurement methods in conjunction with an SRT and testing a larger sample. The pet owner's different personality traits and AAS needs to be studied further to find out how they can affect the attachment to the dog. In summary, the study has shown that the pet owner's personality and AAS have an impact on the dog's attachment behavior towards the pet owner.
The hypothesis was that the pet owner's adult attachment style (AAS) and personality would influence the dog's attachment behavior in this study. In previous studies it has been confirmed that the pet owner's AAS affects the dog's attachment during a (SRT), but no studies were found if the pet owner's personality affected the dog's attachment during a (SRT). Depending on which AAS (secure, ambivalent or avoidant) the pet owner and personality traits from the big five inventory (BFI) (extrovert, open, neurotic...) to influence the dog's attachment to the pet owner. How the owners behaved during the separation phase did not differ with respect to either AAS or personalities. At the reunion, however, more secure and extroverted owners talked more with the dog, while more distant (avoidant) owners talked less with their dogs. Dogs with more ambivalent owners seemed to experience the separation as the most stressful compared to other dogs. A common measure of the dog's access to a secure base is for the dog to begin exploring its environment shortly after the owner has returned. Interestingly, it was dogs with more neurotic (personality trait) owners who exhibited the most exploratory behavior during the reunion phase.
In summary, the study has shown that the pet owner's personality and AAS have an impact on the dog's attachment behavior towards the pet owner. Depending on the personality and/or AAS of the pet owner, the dog exhibited different behaviors during the separation, separation and reunification phase during a separation and reunification test. Owners' behavior also differed with respect to their AAS/personality. Dogs with more ambivalent owners seemed to experience the separation as the most stressful compared to other dogs. A common measure of the dog's access to a secure base is for the dog to begin exploring its environment soon after the owner has returned. Interestingly, it was dogs with more neurotic owners who exhibited the most exploratory behavior during the reunion phase. More studies with more participants are needed to find out how VAS and personality affect the dog's attachment style.

Main title:Påverkas anknytningsbeteende hos hund av ägarens personlighet och/eller vuxna anknytningsstil?
Authors:Ellexelius, Andres
Supervisor:Rehn, Therese
Examiner:Andersson, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY009 Veterinary Medicine programme, 330.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:hund-människa-interaktion, omvårdnad, vuxen anknytningsstil, personlighet, big five, ASQ, anknytningsstil, hundbeteende, antrozoologi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18650
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18650
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:22 Feb 2023 09:20
Metadata Last Modified:22 Feb 2023 12:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics