Home About Browse Search
Svenska


Lindell, Moa, 2023. Hundägares motivation till utfodring med färskfoder och deras inställning till sterilisering av foder: en enkätstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Att utfodra sin hund med färskfoder, även känt som Raw meat based diets (RMBD), har ökat i popularitet de senaste åren. Förespråkare av dieten menar att den är överlägsen traditionella våt- och torrfoder gällande näringsinnehåll och positiva effekter på hundens hälsa. Kritiker framhåller istället att den medför risker för bland annat infektion, näringsobalans, gastrointestinala skador och tandfrakturer. Vetenskaplig litteratur behandlar framförallt risken för förekomst av patogena bakterier och parasiter i rått kött som kan orsaka sjukdom hos djur såväl som djurägare. Flertalet studier har påvisat förekomst av bland annat ESBL-producerande Escherichia coli, Salmonella spp. och Listeria monocytogenes i färskfoder. Även parasiter som Sarcocystis cruzi och Toxoplasma gondii har påvisats.
Det finns olika metoder för att reducera antalet mikroorganismer i foder och livsmedel. Traditionella hundfoder utsätts oftast för värmebehandling, autoklavering eller extrudering, medan färskfoder inte genomgår någon typ av sterilisering. Utöver de steriliseringsmetoder som används vid traditionell tillverkning av husdjursfoder finns det fler, mindre vedertagna, metoder varav högtrycksbehandling (High Pressure Processing, HPP) och livsmedelsbestrålning (Food irradiation) är två exempel.
Syftet med denna studie var att undersöka vad som motiverar hundägare till att utfodra sina hundar med färskfoder, när litteraturen i så stor utsträckning behandlar riskerna. Vad har de för erfarenheter, åsikter och kunskaper om färskfoder och finns det intresse för ett foder som på något vis behandlats för att minska spridningen av patogena bakterier och parasiter? Studien utgjordes av en enkät som riktade sig till hundägare som utfodrar sin hund med färskfoder. Enkäten var webbaserad och distribuerades via Facebook samt via mailutskick till hundägare i Uppsala län, 425 fullständiga enkätsvar erhölls och datan bearbetades deskriptivt. Enkätstudien kompletterades med en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar och facklitteratur.
Resultatet från enkät- och litteraturstudien visade att den främsta anledningen till att hundägare väljer att utfodra sin hund med färskfoder är att de vill utfodra sin hund med en så naturlig och hälsosam kost som möjligt. De har hört talas om många fördelar med dieten, som de också säger sig uppleva hos sina egna hundar. Majoriteten av respondenterna i enkätstudien hade även hört talas om risker med dieten, inklusive den som bakterie- och parasittillväxt utgör, men var i stor utsträckning inte oroade över dessa risker.
Överlag ansåg respondenterna att färskfoder är överlägset traditionellt behandlat foder, men samtidigt uttryckte en del ett visst intresse för sterilisering, förutsatt att innehållet i fodret som blir behandlat liknar färskfoder. På direkt fråga om de skulle vara intresserade av ett steriliserat foder som innehållsmässigt liknar färskfoder svarade 31 % ”Ja”, 31 % ”Nej” och 38 % ”Kanske/Vet ej”. Inställningarna till de specifika steriliseringsmetoderna som presenterades i studien, d.v.s. uppvärmning, autoklavering, högtrycksbehandling och livsmedelsbestrålning, varierade kraftigt. Det alternativ som flest (27 %) var positivt inställda till var högtrycksbehandling. Det kan därför ses som ett möjligt alternativ till traditionell behandling av husdjursfoder då det enligt litteraturen ska sterilisera fodret utan att reducera näringsinnehållet, samt var det alternativ som flest respondenter i denna studie var positivt inställda till.
Slutligen efterfrågas ytterligare forskning på den kliniska betydelsen av olika typer av utfodring.

,

Raw meat based diets for dogs have increased in popularity during recent years. Proponents believe that it is superior to traditional wet and dry pet food in terms of nutritional value and positive health effects. Critics, on the other hand, say that the diet poses a risk for infection, nutritional imbalances, gastrointestinal injury and tooth fractures. Scientific literature widely emphasizes the risk of pathogenic contamination of bacteria and parasites in raw meat, which could cause infection in animals as well as their owners. Several studies have demonstrated the presence of ESBL-producing Escherichia coli, Salmonella spp. and Listeria monocytogenes in raw pet food. Additionally, parasites such as Sarcocystis cruzi and Toxoplasma gondii have been detected.
There are numerous methods to reduce microbial contamination of food. Traditional pet food is usually processed through heating, autoclaving or extrusion, while raw pet food does not undergo any type of sterilization. Besides the traditional processing methods associated with the manufacturing of pet food, there are other less conventional methods, of which High Pressure Processing (HPP) and food irradiation are two examples.
The aim of this study was to examine what motivates dog owners to feed their dogs raw meat based diets, in light of scientific reports of the risks. What are their opinions on processed and raw pet food and would they be interested in a product that has been sterilized in some way to reduce the risk of pathogenic contamination?
The study was based on a survey aimed at dog owners who feed their dogs raw meat based diets. The survey questionnaire was published on Facebook and distributed via email to dog owners in Uppsala County, 425 completed questionnaires were obtained.
The results indicated that the main motivation for dog owners to feed their dog raw food was that they believe it to be a more natural and healthy diet. They have heard about several health benefits of the diet, many of which they claim to have experienced in their own dogs. The majority of the survey respondents had also heard about the dietary risks, including that of pathogenic contamination, but were largely unconcerned about them.
Overall the respondents perceived raw food to be superior to processed pet food. However, there was some expressed interest in sterilization, provided that the ingredients in the sterilized product were similar to those of raw pet food. Attitudes towards specific sterilization methods, i.e. heating, autoclaving, high pressure processing and food irradiation, varied widely. The method to which most respondents (27%) were positively disposed to was high pressure processing. Thus, it can be viewed as a possible alternative to traditional processing of pet food.
Finally, further research is requested on the clinical significance of different types of diets.

Main title:Hundägares motivation till utfodring med färskfoder och deras inställning till sterilisering av foder: en enkätstudie
Authors:Lindell, Moa
Supervisor:Lindqvist, Hanna
Examiner:Hansson, Ingrid
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:färskfoder, RMBD, BARF, högtrycksbehandling, HPP, livsmedelsbestrålning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18645
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18645
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:22 Feb 2023 07:23
Metadata Last Modified:22 Feb 2023 11:57

Repository Staff Only: item control page