Home About Browse Search
Svenska


Häger, August and Nordqvist, Per, 2022. Hur påverkar ägandet lantbrukares inställning till risk?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Att försörja en växande befolkning med mat är idag ett allt större problem i världen samtidigt som klimatförändringar och marknadssvängningar gör lantbrukarens företagande allt mer riskutsatt. Det svenska lantbruket har även genomgått en strukturrationalisering vilken bidragit till att lantbruksenheter konsoliderats i större enheter med färre brukare. Detta i kombination med en värdeutveckling på fast egendom gör det svårt för många lantbrukare att äga mark så de vänder sig istället mot arrenden. Att lantbrukare oavsett ägoslag utsätts för risk är något mycket forskning bedrivit på genom åren, men hänsyn till ägoslag är något om saknas i den befintliga litteraturen.
Denna studie syftar till att öka förståelsen kring hur ägarstrukturen ett företag påverkar dess beslutsfattares inställning till risk och dess riskbeteende. För att uppfylla detta syfte besvaras forskningsfrågorna Vilka strategier använder sig svenska lantbrukare av för att mitigera produktions- och marknadsrisker vid odling av spannmål och oljeväxter och Vad finns det för faktorer som påverkar deras inställning till sagda risk. En fallstudie med fyra lantbruksföretag genomfördes varav två arrenderade majoriteten av sin mark och två ägde den mark de brukade. För att kunna analysera empirin användes en teoretisk syntes vilken baseradats på teorier kring Riskhantering, Transaktionskostnad samt Beslutsprocesser.
Studiens resultat visar på att lantbrukarnas riskbeteende och hur risken påverkar deras beslutsfattande i stora drag bygger på annat än ägarstrukturen i företaget. Att diversifiera företaget och skapa nya intäktsströmmar ses som en stark faktor som kan förklara varför lantbrukaren agerar på ett visst sätt. De alternativa intäktsflödena skapar förutsättningar för lantbrukaren att använda sig av andra försäljningsstrategier istället för att sälja all vara i skörd, vilket ofta medför bättre lönsamhet. Vidare visar resultatet på att lantbrukare som har möjlighet att lagra sin fysiska vara väljer att göra detta under förutsättning att likviditeten tillåter det. Resultaten visar även på att lantbrukarna i stor grad undviker att använda sig av finansiella instrument de inte förstår även ifall de skulle kunna bidra till en bättre prissäkring.
De slutsatser som dragits utifrån resultaten visar inte på någon skillnad i riskbeteende eller vilka faktorer som påverkar beslutsfattarna med avseende på ägarstruktur i företagen. Istället så väger förmågan att skapa fler intäktsströmmar i företaget högre och en förmåga att utnyttja olika värdekedjor i syfte att skapa synergier. En förmåga att hålla ett stabilt kassaflöde och en bra likviditet skapar förutsättningar för företagarna att förhålla sig till produktionsrisker på ett annat sätt då man har möjlighet att påverka vissa risker med hjälp av diverse investeringar.
Resultaten från dennas studie kan bidra med att skapa en djupare förståelse kring arrendens påverkan i lantbrukets beslutsfattande. Resultaten visar vidare på vikten av att skapa resiliens mot konjunktursvängningar och prisfluktueringar genom alternativa investeringar vilka kan kombineras med huvudverksamheten.

,

Feeding a growing population is an increasing global issue as climate change and market fluctuations make the farmers’ business increasingly vulnerable. Swedish agriculture has also undergone a structural rationalization which has contributed to agricultural units being consolidated into larger units with fewer operators. This, in combination with, real estate value growth makes it difficult for many farmers to own land, so instead they turn to leasing. The fact that farmers, regardless of owner structure, are exposed to risk is a field well researched over the years, but consideration for types of ownership is missing in existing literature.
This study aims to increase understanding of how the ownership structure of a company affects its decisionmakers’ attitude to risk and their risk behaviour. To fulfil this purpose, the research questions will be answered: what strategies do Swedish farmers use to mitigate production and market risks when growing cereals and oilseeds, and what are the factors that affect their attitude to the said risk. A case study with four agricultural companies was carried out where two leased a majority of their land and two owned the land they farmed. To be able to analyse the empirical data, a theoretical synthesis was used which was based on theories about risk management, transaction cost and decision processes.
The results of this study show that the farmers' risk behaviour and how risk affects their decision- making is largely based on something other than the ownership structure of the company. Diversifying the company and creating new revenue streams is seen as a strong factor which can explain why the farmers acts in a certain way. The alternative revenue streams create conditions for the farmers to use other sales strategies instead of selling all goods during harvest, which often leads to better profitability. Furthermore, the results show that farmers with the opportunity to store their physical goods choose to do so provided liquidity allows it. The results also show that farmers largely avoid using financial instruments they do not understand, even if the financial instruments could contribute to better price hedging.
The conclusions drawn from the results do not show any difference in risk behaviour or the factors that affect decision-makers regarding ownership structure in companies. Instead, the ability to create more revenue streams in the company weighs greater and an ability to utilize different value chains in order to create synergies. An ability to maintain a stable cash flow and good liquidity creates conditions for entrepreneurs to relate to production risks in a different way, as they have the opportunity to influence certain risks with the help of various investments.
The results from his study can help create an understanding of the impact of leases in agricultural decision-making as well as show the importance of creating resilience against cyclical fluctuations and price fluctuations through alternative investments which can be combined with the main business.

Main title:Hur påverkar ägandet lantbrukares inställning till risk?
Authors:Häger, August and Nordqvist, Per
Supervisor:Ferguson, Richard
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1501
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Lantbruk, företagsekonomi, risk, beslutsprocesser, spannmålsodling, försäljningsstrategier, arrende, ägandeform
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18631
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18631
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Land economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:17 Feb 2023 10:49
Metadata Last Modified:18 Feb 2023 02:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics