Home About Browse Search
Svenska


Hägg, Jessica and Eriksson, Anette, 2023. Mellan lantbrukare och entrecôte : en jämförelsestudie om aktörer i livsmedelskedjan för köttprodukter i Uppsala län. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Livsmedelsproduktion i Sverige har aldrig varit så aktuell som nu. Samtida kriser ökar medvetenheten om sårbarheten i den svenska livsmedelskedjan. Sedan 2017 har Sverige en livsmedelsstrategi för att öka den svenska livsmedelsproduktion. Det är inte oproblematiskt eftersom livsmedelsproduktion även påverkar och påverkas av ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Vilka är då de aktörer som arbetar i denna komplexa livsmedelskedja?
I studien undersöks två företag med olika företagsform (aktiebolag och kooperativ) som verkar i livsmedelskedjan för köttprodukter. Genom en kvalitativ flerfallsstudie med induktiv ansats studeras hur företagen verksamheter utvecklats från dess start till nutid. Inom studien har fem semistrukturerade intervjuer genomförts. Fyra respondenter intervjuades från de två fallföretagen, den femte respondenten har mångårig erfarenhet av branschen. Empirisk data har analyseras utifrån studiens teoretiska ramverk bestående av transaktionskostnadsteori och beslutsteori med Garbage can-modellen.
Studiens resultat visar att företagen påverkats av externa företeelser och dess hantering av transaktionskostnader har resulterat i att verksamheterna omstrukturerats på olika sätt. Uppkomsten av beslutsfattande beror ofta på timing, osäkerhet vid transaktioner och företagens olika värderingar. Studiens resultat diskuteras i relation till teori om kooperativ på den agrara marknaden. Resultaten bidrar till en ökad förståelse för hur företag på en agrar marknad utan närvaro av ett starkt nationellt kooperativ fattar beslut och hanterar transaktionskostnader.

,

Food production in Sweden has never been as relevant as it is now. Contemporary crises raise awareness of the vulnerability of the Swedish food chain. Since 2017, Sweden has a food strategy to increase Swedish food production. This is not unproblematic as food production also affects and is influenced by economic, social and ecological sustainability. Who, then, are the actors working in this complex food chain?
The study examines two companies with different corporate forms (investor-owned firms and cooperatives) that operate in the food chain for meat products. Through a qualitative multi-case study with an inductive approach, it is studied how the companies' operations have developed from its beginning to the present. Within the study, five semi-structured interviews were conducted. Four respondents were interviewed from the two case companies, the fifth respondent has many years of experience in the industry. Empirical data have been analysed based on the studies theoretical framework that consist of transaction cost theory and decision-making theory with the Garbage can model.
The study's results show that companies have been affected by external phenomena and their handling of transaction costs has resulted in the operations being restructured in different ways. The emergence of decision-making is often due to timing, uncertainty in transactions and the different valuations of the companies. The results of the study are discussed in relation to the theory of cooperatives in the agrarian market. The results contribute to an increased understanding of how companies in an agrarian market, without the presence of a strong national cooperative, make decisions and manage transaction costs.

Main title:Mellan lantbrukare och entrecôte
Subtitle:en jämförelsestudie om aktörer i livsmedelskedjan för köttprodukter i Uppsala län
Authors:Hägg, Jessica and Eriksson, Anette
Supervisor:Hakelius, Karin
Examiner:Langendahl, Per-Anders
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Kooperativ, agrar marknad, beslut, Swedish Meats, beslutsteori, transaktionskostnadsteori, köttindustrin, aktiebolag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18627
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18627
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:17 Feb 2023 08:55
Metadata Last Modified:21 Feb 2023 12:17

Repository Staff Only: item control page