Home About Browse Search
Svenska


Åman, Nathalie, 2023. Diversitet och fördelning av Stockholms gatuträd : arter med potential att bidra med ökad resiliens i den framtida staden. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
22MB

Abstract

Gatuträd är en väsentlig del av stadens gröna infrastruktur och bidrar med flera olika tjänster, funktioner och värden. För att kunna leverera alla dessa värden krävs livskraftiga träd med möjlighet att utvecklas väl. Det är för många växter är en utmaning i hårdgjord stadsmiljö som ofta karaktäriseras av ojämn tillgång på vatten och näring, högt pH, olika typer av föroreningar och salt samt begränsat med utrymme både ovan och under mark. Många städer runt om i världen präglas av ett likartat artval, låg artdiversitet och en kraftig överrepresentation av ett fåtal arter vad gäller gatuträd. Låg artdiversitet och ojämn fördelning kan göra den urbana grönstrukturen mer sårbar då det ökar risken för att stora hålrum skapas vid olika typer av störningar, exempelvis vid skadedjursangrepp eller långvarig torka. Stockholms fördelning över gatuträd visar på en kraftig överrepresentation av ett fåtal familjer, släkten och arter. I Stockholm är det Tilia (lind) och Acer (lönn) som dominerar i gatumiljö varav släktet Tilia (lind) utgör över 30% av gatuträden. Den här fördelningen ökar sårbarheten vid eventuella störningar kopplade till exempelvis ett varmare klimat eller spridning av exotiska skadedjur. Dessa störningar tillsammans med en ökad urbanisering och tuffa växtförhållanden gör att många arter i Stockholms gatumiljöer är, eller kan komma att bli, sårbara. Syftet med det här arbetet var att genom en dataanalys och urvalsprocess identifiera arter med hög motståndskraft och resiliens, det vill säga en förmåga att kort efter störning kunna återgå till normalläge. Totalt kunde 20 arter identifieras som dels tolererar och utvecklas väl i gatumiljöns utmanande växtförhållanden, dels inte visat mottaglighet för nuvarande och framtida sjukdomar samt skadedjur och dels visat på ett växtsätt lämpligt i relation till de krav som ställs med tanke på framkomlighet och säkerhet. Listan över vad som i arbetet benämns som resilienta arter kan fungera som ett verktyg vid artval i stadens mer utmanande miljöer, men även som alternativ på platser med en övervägande del sårbara arter för att på så sätt jämna ut fördelningen och säkra en viss grönska vid exempelvis skadedjursangrepp.

,

Street trees are an essential part of the city’s green infrastructure and contribute with several different functions and values. To be able to deliver these potential functions and values, viable trees with the opportunity to thrive are required, which for many plants is often a challenge in a harsh urban environment. Many cities around the world are characterized by low species diversity and abundance of a few species. These factors create a vulnerable green infrastructure in case of disturbance, for example during longer periods of drought or in case of pest infestations. In Stockholm the Tilia (linden) and Acer (maple) genus is greatly overrepresented, whereas Tilia (linden) makes up 31% of the total number of inventoried street trees. This distribution increases the vulnerability in the event of disturbances expected to occur in Sweden with changes in climate and distribution of exotic pests and insects. These disturbances together with increased urbanization and tough growing conditions are all contributing factors to the fact that many species of street trees established in Stockholm are, or can become, vulnerable. This paper has shown that in Stockholm’s street environments there are, and have recently been introduced, species in the street environment with the potential to handle these disturbances and thus continue to deliver ecosystem services and other functions as well as values. Through a data analysis and a selection process with the aim of sort out species vulnerable to certain factors, 20 species have been identified that tolerate and develop well in challenging conditions, have not shown susceptibility to current and expected diseases and pests, and have shown a suitable growth pattern in relation to the requirements set regarding accessibility and safety. In this paper these 20 species are referred to as resilient species. The list of resilient species can function as a tool for species selection in the city’s most challenging environments, but also as an alternative in places with most vulnerable species to even out the distribution and secure a certain amount of greenery in the event of, for example, pest infestation. The method used in this paper shows a strategic approach to the evaluation of species in the street environment and their respective resilience.

Main title:Diversitet och fördelning av Stockholms gatuträd
Subtitle:arter med potential att bidra med ökad resiliens i den framtida staden
Authors:Åman, Nathalie
Supervisor:Hedblom, Marcus
Examiner:Åkerblom, Petter and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:artdiversitet, fördelning, resiliens, gatuträd, stadsträd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500522
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500522
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Feb 2023 08:10
Metadata Last Modified:16 Feb 2023 02:03

Repository Staff Only: item control page