Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Sofia, 2023. Hållbarhetscertifiering : effekter på värdekedjan av byggmaterial. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

En av vår tids stora utmaningar handlar om att möta klimatkrisen och ökade krav på levnadsstandard hos en växande global befolkning. Allt fler flyttar från rurala till urbana områden, vilket pressar bostadsmarknader världen över. Globalt står byggbranschen för 30–40 procent av den primära energiförbrukningen och utsläpp av växthusgaser. Förväntningarna är höga från intressenter att företag ska ta ansvar för hållbar utveckling. Företag som på ett pålitligt sätt kommunicerar hållbarhetsåtaganden till marknaden genererar konkurrensfördelar. För byggbranschen finns det en rad alternativa tredjepartscertifieringar som fyller den funktionen.

Syftet med studien var att förklara förutsättningar för certifiering som grund för hållbar utveckling. I studien lades fokus på byggbranschens perspektiv och krav på hållbarhetcertifiering vid nyproduktion och certifieringarnas effekt på värdekedjan. Studien koncentrerades till värdekedjan för träbaserat byggmaterial och omfattar sågverk, vidareförädling av träråvaran, återförsäljare, marknaden och auktoriserare. Studien utfördes på uppdrag av AB Karl Hedin Sågverk och Bygghandel. För att besvara studiens syfte tillämpades en induktiv ansats. Studien hade en flexibel forskningsdesign och strukturerades som en kvalitativ fallstudie. Studiens primärempiri utgörs av skriftliga underlag och intervjuer. Intervjuerna var semistrukturerade och genomfördes under hösten/ vintern 2022. Respondenterna valdes ut subjektivt utifrån profession, expertis, kunskap och erfarenhet om byggbranschen och hållbarhetscertifieringar. Respondenterna delades in i intressentgrupperna Affärspartners, Företag, Kunder, Externa influerare och Auktoriserare. Det empiriska materialet analyserades via en induktiv innehållsanalys. Intervjuerna transkriberades till fullo och kategoriseras via öppen kodning.

De främsta hållbarhetscertifieringarna på svenska fastighetsmarknaden är Svanen, Miljöbyggnad, BREEAM och LEED. Organisationen SGBC ansvarar för och utvecklar den svenskutvecklade certifieringen Miljöbyggnad och de internationella certifieringarna BREEAM och LEED. Svanen ansvarar för och utvecklar certifieringen Svanen. Struktur, kriterier och poängsystem skiljer sig mellan certifieringarna. Svanen tenderar användas för byggnader som uppförs till privata konsumenter. Miljöbyggnad tillämpas för byggnader uppförda både till privata, kommersiella och offentliga konsumenter. BREEAM och LEED tillämpas i huvudsak för byggnader som uppförs till kommersiella konsumenter, samt då internationella intressenter finns med i projekt. Certifieringssystemen omfattar materialkrav samt att det material som byggs in i byggnaden sparas i en loggbok. För svenska byggbranschen är det främst BASTA, Byggvarubedömningen, SundaHus och Husproduktportalen som bedömer byggmaterial och erbjuder loggbokstjänst.

Två i huvudsak drivande faktorer till ökad certifieringsgrad identifierades; EU och konsumenternas förväntan på hållbart företagande. EU styr kapitalflöden inom privata sektorn. EU policy influerar kreditgivare som utvecklar gröna ramverk för hållbara investeringar. Kreditgivarna säljer gröna obligationer på kapitalmarknaden till investerare som vill investera hållbart. Från de gröna obligationerna finansieras hållbara projekt via gröna lån. Ett grönt lån är mer fördelaktigt för låntagaren. För att låntagaren/beställaren av en byggnad ska bli berättigad ett grönt lån ställs krav på hållbarhet i hela värdekedjan. Kraven resulterar ofta i ett certifierings- och byggmaterialbedömningssystem. Valet av system påverkar sågverk och vidareförädling av trämaterialet angående krav på certifierad råvara samt registrering av produkter.

De viktigaste incitamenten till att certifiera nyproducerade byggnader är marknadsförings- och kommunikationsmässiga fördelar samt gröna lån. Respondenterna vittnade om att det idag även är vedertaget att nyproducerade byggnader innehar någon typ av certifiering. De främsta fördelarna med hållbarhetscertifieringarna är underlättande av kommunikationen mellan intressenter, att de utgör verifikat på kvalité, att de utgör en marknadsföringsmässig fördel samt är pådrivande i branschens hållbarhetsarbete. De främsta nackdelarna med hållbarhetscertifieringarna är det stora antalet av system, vilket bidrar till omfattande administrativ belastning och ökade kostnader. En del respondenter ansåg att i och med certifieringarna har certifieringsprocessen utvecklats till en typ av poängjakt där funktion åsidosätts. De främsta kvalitéerna hos en optimal certifiering omfattar färre certifieringssystem, är gemensamma för hela branschen, fokuserar på byggnadens holistiska hållbarhetsprestanda och större fokus på cirkularitet. Angående certifieringarnas framtid menar respondenterna att innehållet i befintliga system kommer öka, det kommer att bli fler certifieringssystem och intresset att redovisa hållbarhetsåtaganden kommer vara fortsatt starkt. För sågverk är kraven på certifierat virke centralt för strategin angående anskaffning av råvara. Respondenterna tror på ökad efterfrågan av certifierat virke. En stor andel av respondenterna har redan krav på att virket i projekt ska vara certifierat.

One of the greatest challenges of our time involves meeting the climate crisis and increased demand on living standards from a growing global population. There is a global movement of people from rural to urban areas, which is putting pressure on housing markets worldwide. Globally, the construction sector accounts for 30–40 percent of the primary energy consumption and greenhouse gas emissions. Expectations are high from stakeholders for companies to take responsibility for sustainable development. Companies that communicate sustainability commitments to the market in a reliable way generate competitive advantages. For the construction industry, there are several alternative third-party certifications for this purpose.

The study aims to explain the conditions for certification as a source for sustainable development. The study focuses on the construction industry's perspective and requirements for sustainability certification for newly produced buildings and the certification's effects on the value chain. The study focuses on the value chain of wood-based building materials and includes sawmills, further processing of the wood, retailers, the market and authorises. The study is carried out on behalf of AB Karl Hedin Sawmill and Building supplier. To reach the aim of the study, an inductive approach is applied. The study has a flexible research design and is structured according to a qualitative case study. The study's primary empirical data consists of written documentation and interviews. The interviews are semi-structured and were conducted in the autumn/winter of the year 2022. The respondents are selected subjectively based on profession, expertise, knowledge and experience in the construction industry and sustainability certifications. The respondents are divided into the stakeholder groups Business partners, Companies, Customers, External influencers and Authorisers. The empirical material is analysed via inductive content analysis. The interviews are transcribed and categorised through open coding.

The main sustainability certifications in the Swedish real estate market are Svanen, Miljöbyggnad, BREEAM and LEED. The organisation SGBC is responsible for and develope the Swedish-developed certification Miljöbyggnad and the international certifications BREEAM and LEED. Svanen is responsible for and develope the certification Svanen. Structure, criteria and credit systems vary between the certification systems. Svanen tends to be applied for buildings developed for private consumers. Miljöbyggnad is applied to buildings developed for private, commercial and public consumers. BREEAM and LEED are mainly applied to buildings developed for commercial consumers and when international stakeholders are involved in projects. The certification systems include material requirements and that material used in the building is noted and saved in a logbook. The Swedish construction industry primarily uses BASTA, Byggvarubedömningen, SundaHus and Husproduktportalen to assess building materials and offer that logbook service.

Two main factors for increased certification rate are identified; The EU and consumers' expectations of sustainable businesses. The EU controls capital flows in the private sector. EU regulations influence lenders who develop green frameworks for sustainable investments. The lender sells green bonds on the capital market to investors who want to invest sustainably. From green bonds, sustainable projects are financed via green loans. A green loan is more advantageous for the borrower. For the borrower/customer of a building to be eligible for a green loan, sustainability is required throughout the value chain. The requirements often result in a certification and building material assessment system. The choice of the system affects sawmills and further processing of the wood regarding requirements for certified raw materials and registration of products.

The most important incentives to certify newly produced buildings are marketing and communication benefits and green loans. The respondents testified that it is expected that newly produced buildings possess some kind of certification. The main advantages of sustainability certifications are that they facilitate communication between stakeholders, provide evidence of quality, generate marketing advantages and pursue the sustainability work of the construction sector. The main disadvantages of sustainability certifications are the quantity, comprehensive administration and increased costs. Some respondents experience that the certification process has developed to a chase of scores where the function of the building is omitted. The main qualities of an optimal certification include fewer certification systems, more focus on the holistic sustainability performance of a building and a greater focus on circularity. Regarding the future of the certification systems, the respondents thought that the content of the existing systems will increase, there will be more certification systems and the interest in reporting sustainability commitments will remain strong. For sawmills, the requirements for certified wood are central to the strategy regarding raw material procurement. The respondents believe in increased demand for certified wood. A large proportion of the respondents already require that the wood in projects is certified.

Main title:Hållbarhetscertifiering
Subtitle:effekter på värdekedjan av byggmaterial
Authors:Andersson, Sofia
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Roos, Anders
Series:Examensarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:42
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:effekter på värdekedjan, fallstudie, frivilliga hållbarhetscertifieringar för byggnader i Sverige, hållbar utveckling,, standarder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18597
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18597
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Forestry production
Processing of forest products
Language:Swedish
Deposited On:06 Feb 2023 11:29
Metadata Last Modified:07 Feb 2023 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics