Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Nadia, 2023. Har lagringsdugliga grönsaker en plats inom svensk krisberedskap? : en undersökning av skånska kommuners krisberedskap för livsmedelsförsörjningen. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
691kB

Abstract

Krig, pandemi, naturkatastrofer och flyktingkriser har skett mer frekvent de senaste åren. Med bakgrund av detta finns det ett ökat intresse för att skapa större förståelse för hur Sveriges krisberedskap ser ut idag och främst inom livsmedelsförsörjningen. Inför utformandet av arbetet togs det hänsyn till omvärldens oroligheter som beskrivits ovan. Syftet med arbetet var att skapa en större förståelse för vilka grödor som är lagringsdugliga samt hur nuläget ser ut för arbetet kring beredskap i skånska kommuner gällande lagerhållning av rotfrukter och kommunernas nuvarande inriktning på krisberedskap. Arbetet utformades som en litteratur- samt intervjustudie för att undersöka nuläget av krisberedskapen för skånska kommuner. Frågeställningarna som formulerades utifrån detta syfte var dels om det finns krisberedskap hos skånska kommuner för lagring av rotfrukter och dels hur denna lagring isåfall kunde se ut. Detta arbete har utförts i Alnarp med god tillgång till litteratur kring lagerkriterier och grönsaker. Detta mynnade ut i ett arbete vars resultat gav tydliga svar på dessa frågor. De intervjuade respondenterna gav tydliga signaler på att lagerhållning inte var på agendan och att det inte lär bli aktuell inom snar framtid. Samtidigt problematiserades otydliga direktiv från högre politiska styren i kombination med en stram budget för kommunerna. Detta skapar ett behov för att prioritera andra verksamheter inom kommunerna såsom skolor, vård och omsorg. Däremot fanns det givande litteraturstudier om möjligheter för lagring av vissa rotfrukter under längre tid som isåfall kan komma att ingå i ett nödlager som kan fungera i en cirkulär ekonomi. Det innebär att först prioriteras rotfrukterna till behov av krisberedskap och finns det ej behov kan dessa rotfrukter istället säljas inom svensk handel med fortsatt god kvalitet.
Resultatet av litteratur- och intervjustudien visar att det finns god forskning kring lagringsteknik och lämpliga rotfrukter att lagra, men att det inte är en del av planeringen eller prioriteringen för svensk krisberedskap. Avgränsningarna för intervjustudien var att endast omfatta kommunal nivå inom Skåne samt att litteraturstudien om livsmedelsförsörjning hade huvudfokus på rotfrukter. En övergripande slutsats är att området behöver undersökas mer för att skapa en full lägesbild för svensk beredskap och möjligheterna för beredskapslager.

,

Wars, a pandemic, natural disasters and refugee crises have not come unheard over the recent years. Hence, it was of interest to create a better understanding of Sweden’s emergency preparedness as it is today and mainly Sweden’s food supply. The aim was to investigate the current state of emergency preparedness in Skåne municipalities, based on the earlier mentioned uncertainties around the world. This study has investigated the storing of emergency food and the current direction of municipalities’ work on emergency preparedness. The questions that emerged from this purpose were whether there is a current emergency preparedness in Skåne municipalities for the storage of root crops, and how this storage could be like. The study has been carried out in Alnarp, Sweden, with good access to literature on storage criteria and root crops. This resulted in a study which results gave clear answers to these questions. The interview respondents sent out a clear message of the current situation regarding emergency storage, it is not likely to be discussed in the near future. Simultaneously they get unclear directives from higher political regimes and a combination with a tight budget for the municipalities to barely cover all costs. This creates a need to prioritize within other municipal activities such as schools, healthcare, and elderly care. On the other hand, the literature study showed the possibilities of storing certain root crops for a longer period and could in that case be included in an emergency stock that might function as a circular economy. Fist, the root crops get prioritized for emergency preparedness needs: if there is no need, these root crops can be sold in regular trade with continued good quality.
The results of the literature and interview studies indicate that there is promising research on storage techniques as well as suitable root crops, but this information is not used as a part of planning or prioritization for Swedish emergency preparedness. The limitations of the interview study were to cover the municipal level within Skåne and the literature study was mainly focused on food supply regarding root crops. An overall conclusion became clear, this field needs more research to get a full view of the situation of emergency preparedness and the possibilities for storage of root crops.

Main title:Har lagringsdugliga grönsaker en plats inom svensk krisberedskap?
Subtitle:en undersökning av skånska kommuners krisberedskap för livsmedelsförsörjningen
Authors:Andersson, Nadia
Supervisor:Nordmark, Lotta and Drottberger, Annie
Examiner:Spendrup, Sara
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Civilförsvar, lagring, livsmedelsstrategi, offentlig sektor, rotfrukter, SWOT-analys, totalförsvar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18586
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18586
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:02 Feb 2023 11:28
Metadata Last Modified:03 Feb 2023 05:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics