Home About Browse Search
Svenska


Palm, Felicia, 2023. Viktminskning av katter : motivation, tillvägagångsätt och utmaningar bland kattägare i Sverige. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Många katter i dagens samhälle är överviktiga, vilket kan få betydande negativa konsekvenser för deras hälsa och välmående. Flera studier har emellertid visat att det är svårt att uppnå långsiktig viktminskning hos katter när det genomförs i hemmiljö och många ägare avbryter viktminskningen innan katten nått sin målvikt. Av de som fullföljer viktminskningen är det dessutom många katter som sedan går upp i vikt igen. Genom att förstå vad som gör viktminskning utmanande för kattägare liksom vad som skulle kunna motivera dem till att minska sin katts vikt, kan förhoppningsvis mer effektiva viktminskningsprogram utformas. Syftet med arbetet var därför att studera kattägares motivation, tillvägagångssätt och upplevda utmaningar vid viktminskning av sin överviktiga katt. Ovanstående ämnen undersöktes genom en onlinebaserad enkät som distribuerades via sociala medier till ägare som hade försökt minska vikten hos sin överviktiga katt. Att förbättra kattens hälsa var det som i högst grad hade motiverat deltagarna. De strategier deltagarna använde sig av inkluderade att minska mängden foder och att på andra sätt reducera energiintaget via födan, vilket överensstämmer med de rekommendationer som finns för viktminskning. Att kontrollera kattens födointag var den största utmaningen för kattägarna. En relativt stor andel av katterna hade lyckats minska i vikt, men många hade också ökat i vikt igen på nytt inom ett halvår, vilket i kombination med tidigare studier bekräftar att långsiktig viktminskning är svårt att uppnå. Resultatet indikerade också att många av de utmaningar och motiverande faktorer som observerats hos människor och andra djurslag även förekommer bland kattägare, men att det fanns en stor variation i åsikter. Detta belyser ytterligare vikten av att nyansera diskussionen kring viktminskning och att viktminskningsplaner individanpassas. I tidigare litteratur har beteendeförändringar föreslagits vara en viktig utmaning vid viktminskning av katter, varför ett av målen med arbetet även var att studera hur detta påverkade viktminskningsprocessen. I likhet med tidigare studier upplevde de flesta deltagare en ökning av beteenden kopplade till utfodringen, såsom tiggande, vokalisering och uppmärksamhetssökande beteenden. Möjliga förklaringar till att dessa beteendeförändringar observeras i samband med reducering av foderintaget inkluderar att beteendena tidigare har belönats, ökad hunger, stress på grund av den förändring i kattens livsmiljö som viktminskningsåtgärderna innebär samt brist på övrig miljöberikning. Resultatet visade att beteendeförändringar oftast inte påverkade ägarnas motivation till att fortsätta viktminskningen, men att en del upplevde det som mycket påfrestande vilket resulterade i att de gav mer mat eller avslutade viktminskningsförsöket helt. Det är viktigt att dessa ägare får information om hur de ska tolka sin katts beteende korrekt liksom lösningar för att hantera beteendeförändringarna. Sammanfattningsvis gav studien en inblick i kattägares upplevelse av viktminskning av sin överviktiga katt. Förutom en ökad förståelse av varför viktminskning av katter kan vara svårt att uppnå kan arbetet förhoppningsvis fungera som underlag för djurhälsopersonal vid diskussioner med kattägare kring viktminskning, liksom för vidare forskning inom området.

,

Overweight is a highly prevalent problem in cats associated with several diseases and a decreased wellfare. Achieving long-term weight loss can, however, be challenging and many cats never reach their ideal weight. A substantial percentage of cats that achieve their target weight subsequentially regain weight. Through improved understanding of what makes weight loss in cats challenging for their owners as well as what motivates owners with overweight cats to pursue weight loss, hopefully more effective weight loss programs can be developed. The aim of this study was to determine motivators, strategies, and perceived barriers to weight loss of their cat among cat owners. To explore these subjects an online-based survey was distributed through social media to cat owners with previous experience of attempting weight loss in their overweight cat. Among the participants, improving the cat’s overall health and well-being was considered the most important reason to pursue weight loss. In accordance with recommendations regarding weight loss in cats, the most common strategies among the participants were related to dietary caloric restriction, primarily through reducing the daily amount of food. However, controlling the cat’s food intake was also considered the most significant challenge for owners. Despite this, relatively many cats had successfully lost weight, although like earlier studies many subsequently gained weight within six months’ time. Overall, the results of the study indicated that many of the motivators and barriers observed during weight loss in humans and other species, also exist among cat owners. There were, however, a wide range of opinions among cat owners regarding these subjects, which further highlights the importance of more personalized weight loss plans. Changes in the cat’s behavior have been mentioned in previous literature as important challenges during weight loss. Another aim of this study was therefor to explore how this affects the weight loss process. Similar to some earlier studies, most participants observed an increase in feedingrelated behaviors such as begging, vocalization, and attention-seeking behaviors. Possible explanations for why these behaviors increase include the owner previously rewarding the behavior, increased hunger, stress related to the changes in the cat’s environment and lack of environmental enrichment. The results indicate that changes in the cat’s behavior most often doesn’t affect the owner’s motivation to continue the weight loss attempt. However, it also became clear that for some owners the cat’s behavior presented a considerable challenge, resulting in overfeeding or not completing the weight loss program. It’s important that these owner’s receive adequate help with how to correctly interpret their cat’s behavior as well as how to cope with the behavioral changes. In conclusion, these findings provide an insight into cat owners’ perceptions of weight loss in overweight cats and why long-term weight loss can be difficult to achieve. Hopefully, this study can provide inspiration for veterinary professionals when discussing weight loss with owners in order to create more effective weight loss plans. There is also a need for more research on these topics.

Main title:Viktminskning av katter
Subtitle:motivation, tillvägagångsätt och utmaningar bland kattägare i Sverige
Authors:Palm, Felicia
Supervisor:Lindqvist, Hanna and Lindqvist, Christina
Examiner:Loberg, Jenny
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY009 Veterinary Medicine programme, 330.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:katt, övervikt, fetma, viktminskning, motivation, utmaningar, beteendeförändringar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18581
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18581
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:15 Feb 2023 06:51
Metadata Last Modified:16 Feb 2023 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics