Home About Browse Search
Svenska


Carlsson, Julia, 2010. Perspektiv på skogen som resurs för hållbar landsbygdsutveckling : kommunal planering och unga vuxnas boendepreferenser i Vilhelmina. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Vilhelmina är en inlandskommun med vikande befolkningsunderlag. För att vända trenden krävs bland annat en god fysisk planering som kan locka unga vuxna att återvända till eller stanna kvar i hembygden. Eftersom naturnära boendemiljöer ökar livskvaliteten, folkhälsan och trivseln i alla åldersgrupper kan skogen utgöra en viktig resurs som attraktiv boendemiljö och argument för inflyttning.

Med hjälp av en innehållsanalys av lagstiftning, forskning samt kommunens planeringsdokument har ett antal parametrar tagits fram i denna uppsats, som indikerar vad som är viktigt för att gynna landsbygdsutvecklingen på ett hållbart sätt och öka inflyttningen av unga vuxna, med hjälp av kommunens skogliga resurser. Tre olika teoretiska perspektiv på skogens nyttjande och landsbygdsutveckling har använts för att tydliggöra kontraster och konflikter förknippade med mångbruk.

Därefter undersöks hur parametrarna kommer till uttryck i de teoretiska perspektiven och befintliga planeringsdokument i kommunen, som mynnar ut i en analys över hur dessa kan samverka och införlivas i Vilhelmina kommuns översiktsplanering. Det kan åstadkommas genom att tydligare ange de unga vuxna som en viktig målgrupp och i konkret planering satsa på attraktivt boende med beaktande av skogsskötselåtgärder för estetiska och sociala värden i naturmiljöerna, samt förbättrade möjligheter till arbete, utbildning, kommunikationer och service. Det är i första hand unga vuxnas möjlighet, snarare än vilja som avgör i beslutet om att bo på landsbygden.

,

The rural municipality of Vilhelmina has a declining population. To reverse this trend requires proper
measures in the municipality‟s general plan to attract young adults to return to or remain in their
place of birth. Living environments close to nature scenery can increase the quality of life, health and
well-being, in all age groups. Therefore, forests may constitute a crucial resource as attractive living
environment and arguments for in-migration.

Legal frameworks, research and planning documents of Vilhelmina Municipality have provided the
empirical literature from which I have developed parameters through a content analysis. These
parameters indicates what is important when favouring rural development in a sustainable way and
increasing the immigration of young adults, with help of the available forest resources. Three
different theoretical discourses on forest use and rural development have been used to clarify the
contrasts and conflicts associated with multiple forest use.

I have subsequently investigated the parameters reflected in the theoretical perspectives and existing
planning documents of the municipality, which resulted in an analysis of how these may interact and
be incorporated into the general plan of Vilhelmina municipality. This may be achieved by
emphasising young adults as an important target group and by concrete planning investing in
attractive housing, better access to jobs, education, communications and ser-vice. There are several
forest management measures that can stimulate and enhance the aesthetic and social values of natural
environments around the municipality. It is primarily the possibility, rather than aim, that determines
whether young adults decide to live in the countryside.

Main title:Perspektiv på skogen som resurs för hållbar landsbygdsutveckling
Subtitle:kommunal planering och unga vuxnas boendepreferenser i Vilhelmina
Authors:Carlsson, Julia
Supervisor:Lidestav, Gun
Examiner:Anders, Alanärä
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:Innehållsanalys, Inflyttning, Naturnära boendemiljö, Kommunal översiktsplan, Hållbar utveckling, Skogens sociala värden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-2-479
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2-479
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural population
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:28 Sep 2010 06:46
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics